Bán tỏi Đảo Lý Sơn

  • Thread starter Nguyá»…n Văn Thanh
  • Ngày gửi
N

Nguyễn Văn Thanh

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Thanh
- Địa chỉ: An Hải - Lý Sơn - Quảng Ngãi
- Tel, Fax: 0935360178 ::: FaX
- email: salestoilyson@gmail.com
================================

<div id="post_message_2288652">Thưa qu&yacute; kh&aacute;ch!<br />T&ocirc;i l&agrave; Thanh, l&agrave; người con đất đảo L&yacute; Sơn<br />Đến với diễn đ&agrave;n n&ocirc;ng nghiệp&nbsp;t&ocirc;i rất vui được gửi th&ocirc;ng tin ch&agrave;o b&aacute;n sản phẩm đặc sản Tỏi Đảo L&yacute; Sơn.<br />Tỏi L&yacute; Sơn l&agrave; loại tỏi qu&yacute; của Việt Nam, củ tỏi nhỏ, m&agrave;u trắng, k&iacute;ch thước trung b&igrave;nh từ 2-5cm, Tỏi L&yacute; Sơn c&oacute; củ nhỏ tuy nhi&ecirc;n hương vị của loại tỏi n&agrave;y rất đặc biệt,vị cay dịu ngọt. Nếu&nbsp;qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; dịp để thưởng thức th&igrave; sẽ cảm nhận ngay hương vị của n&oacute;.<br />L&agrave; người con của đất đảo t&ocirc;i rất muốn giới thiệu đến&nbsp;qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch tr&ecirc;n mọi miền của Tổ Quốc biết về củ tỏi n&agrave;y để c&oacute; sự lựa chọn ho&agrave;n hảo cho gia vị thức ăn h&agrave;ng ng&agrave;y.<br />T&ocirc;i rất mong c&oacute; cơ hội được phục vụ qu&yacute; kh&aacute;ch<br />Tr&acirc;n trọng!<br />Lh&ecirc;:<br />Thanh<br />ĐT:0935.36.0178<br />Email:salestoilyson@gmail.com<br />ĐC: An Hai - L&yacute; Sơn - Qu&agrave;ng Ng&atilde;i<br />Website: <a href="http://www.toilyson.co.cc/" target="_blank"><font color="#22229c">www.toilyson.co.cc</font></a> </div><!-- / message -->
 
Back
Top