Bán Tỏi Lý Sơn

  • Thread starter Công ty Nhanviet
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

Công ty Nhanviet

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty Nhanviet
- Địa chỉ: QUảng Ngãi
- Tel, Fax: 0556251355 ::: FaX 0556251357
- email: nhanvietcompany@gmail.com
================================

<p>C&ocirc;ng ty TNHH Nh&acirc;n Việt </p><p>chuy&ecirc;n khai th&aacute;c v&agrave; chế biến Toi L&yacute; Sơn - Quảng Ng&atilde;i, hiện nay c&ocirc;ng ty đang triển khai thị trường trong v&agrave; ngo&agrave;i nước. Rất mong sự hợp t&aacute;c của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng đối với c&acirc;y tỏi L&yacute; Sơn. </p><p>Mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ : <a href="mailto:Nhanvietcompany@gmail.co">Nhanvietcompany@gmail.co</a>m</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top