BÁN VICATO, TCCA, CHLORINE DẠNG VIÊN SỦI KHỬ TRÙNG AO NUÔI THỦY SẢN

  • Thread starter Đào Trường Chinh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Ä

Đào Trường Chinh

Guest
#1
<p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">C&Ocirc;NG TY CPPT VICATO CHUY&Ecirc;N PH&Acirc;N PHỐI C&Aacute;C SẢN PHẨM:&nbsp;</span></strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #555555"><br /> </span><strong><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">H&oacute;a chất xử l&yacute; trong m&ocirc;i trường thủy sản:</span></strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #555555"><br /> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">VICATO KHỬ TR&Ugrave;NG</span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #555555; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #555555; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">c&oacute; t&aacute;c dụng ph&ograve;ng v&agrave; trị bệnh hiệu quả cao.đặc biệt l&agrave; những loại do vi&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #555555"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">khuẩn độc hại g&acirc;y ra cho t&ocirc;m như: đen mang, v&agrave;ng mang, n&aacute;t mang, đỏ ch&acirc;n, đưt r&acirc;u,n&aacute;t mắt,&nbsp;</span><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">thối ruột, thối đu&ocirc;i ở t&ocirc;m.</span><br /> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">VICATO KHỬ TR&Ugrave;NG</span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #555555; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #555555; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">ph&ograve;ng v&agrave; trị c&aacute;c dịch bệnh k&iacute; sinh tr&ugrave;ng v&agrave; vi khuẩn nấm độc hại g&acirc;y ra&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #555555"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">đối với c&aacute; như: xuất huyết đột ngột, thối mang, vi&ecirc;m đại tr&agrave;ng, đốm đầu, đốm trắng, mồng&nbsp;</span><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">trắng, da xanh, thối đu&ocirc;i, rụng vảy ở c&aacute;.</span><br /> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">VICATO KHỦ TR&Ugrave;NG</span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #555555; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #555555; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">c&oacute; t&aacute;c dụng l&agrave;m trong sạch, cải tạo m&ocirc;i trường nước nu&ocirc;i t&ocirc;m c&aacute; v&agrave;&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #555555"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">ph&ograve;ng ngừa những nguy&ecirc;n nh&acirc;n g&acirc;y bệnh đối với c&aacute;c vật nu&ocirc;i.</span><br /> </span><strong><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">H&oacute;a chất khử tr&ugrave;ng bể bơi:</span></strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #555555"><br /> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">VICATO KHỦ TR&Ugrave;NG</span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #555555; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #555555; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">với nồng độ cao v&agrave; tan theo kiểu vi&ecirc;n sủi gi&uacute;p việc xử l&yacute; nước bể bơi&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #555555"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">được an to&agrave;n hơn, loại bỏ c&aacute;c tạp chất nhanh hơn v&agrave; giảm ảnh hương của h&oacute;a chất tới người&nbsp;</span><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">trực tiếp xử l&yacute;.</span><br /> </span><strong><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">H&oacute;a chất ph&ograve;ng dịch cho gia s&uacute;c, gia cầm:</span></strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #555555"><br /> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">VICATO KHỬ TR&Ugrave;NG</span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #555555; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #555555; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">được d&ugrave;ng nhưthu&ocirc;c đặc trị c&aacute;c bệnh do vi khuẩn g&acirc;y ra như: bệnh&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #555555"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">thương h&agrave;n, kiết lị, bệnh vi&ecirc;m gan truyền nhiểm, bệnh vi&ecirc;m đại tr&agrave;ng vv... Thu&ocirc;c n&agrave;y c&ograve;n d&ugrave;ng&nbsp;</span><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">để trị bệnh ngo&agrave;i da cho vật nu&ocirc;i rất tốt. d&ugrave;ng l&agrave;m vệ sinh ph&ograve;ng dịch truồng trại v&agrave; m&ocirc;i trường&nbsp;</span><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">xung quanh.</span><br /> </span><strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">H&oacute;a chất khử trung cho bệnh viện:</span></strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #555555"><br /> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">VICATO KHỦ TR&Ugrave;NG</span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #555555; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #555555; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">được d&ugrave;ng đẻ s&aacute;t khuẩn trong bệnh viện như quần &aacute;o chăn m&agrave;n của&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #555555"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">bệnh nh&acirc;n, buồng bệnh nh&acirc;n, s&agrave;n nh&agrave;, chất thải v&agrave; đồ đựng chất thải trong bệnh viện vv...&nbsp;</span><br /> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Mọi chi tiết li&ecirc;n hệ: Trường Chinh C&ocirc;ng ty cổ phần ph&aacute;t triển vicato</span><br /> <strong><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white">ĐC: Chi nh&aacute;nh ph&iacute;a nam.sn 22Đường Qu&aacute;n Tre-P.Trung Mỹ T&acirc;y-Q.12-TP.HCM</span></strong><br /> <strong><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white">DĐ: 0975 461 638 hoặc 0913 889 488</span></strong><br /> <strong><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white">Email:</span></strong><span class="apple-converted-space"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;</span></span></span><u><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">truongchinh@vicato.com</span></u><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #555555"><br /> <strong><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white">Web:</span></strong><span class="apple-converted-space"><strong><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;</span></strong></span></span><u><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">vicato.com</span></u></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đào Trường Chinh
- Địa chỉ: 24 Đường Quán Tre, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TPHCM
- Điện thoại: 0913889488 - Fax: 0975461638
- email: truongchinh@vicato.com
 

Ä

Đào Trường Chinh

Guest
#2
<p class="MsoNormal" style="margin-top: 12pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 12pt; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #1c1c1c">VICATO H&Oacute;A CHẤT KHỬ TR&Ugrave;NG TCCA, CHLORINE</span></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #3f3f3f"> </span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #3f3f3f"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><a title="Mua ban Rao vat - Miễn ph&iacute; - Hiệu quả" href="http://www.muabanrao.com/"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #0565a7; display: none; text-decoration: none">www.MuaBanRao.Com</span></a><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; display: none"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif">&nbsp;</span><a style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify" href="http://vicato.com/index.php/dnews/514/Ky-thuat-nuoi-ca-long-su-dung-san-pham-VICATO.html"><img style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; border-image: initial; width: 131px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden" src="http://vicato.com/admin/uploads/71875-san%20pham%20vicato.jpg" border="0" /></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 17pt">C&ocirc;ng ty cổ phần ph&aacute;t triển vicato chuy&ecirc;n kinh doanh mặt h&agrave;ng:</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 17pt">&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt">1.Th&agrave;nh phần <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&ecirc;n gọi: Tricholoroisocyanuric acid <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&ocirc;ng thức ho&aacute; học: CH3N3O3Cl3 <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&ocirc;ng thức cấu tạo. <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&agrave; ho&aacute; chất mang t&iacute;nh hữu cơ <br /> &nbsp;&nbsp; 2. C&ocirc;ng dụng&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size: 12pt">-</span><span style="font-size: 7pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size: 12pt">VICATO Khử tr&ugrave;ng</span><span style="font-size: 12pt"> sử dụng cho cải tạo l&agrave;m sạch m&ocirc;i trường trong lĩnh vực vực nu&ocirc;i trồng thủy sản,xử l&yacute;&nbsp;nươc bể&nbsp;bơi, xử l&yacute; nước thải c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; d&acirc;n dụng, xử l&yacute; nước sạch,ph&ograve;ng dịch cho t&ocirc;m c&aacute; v&agrave; gia s&uacute;c gia cầm.</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 13.5pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 12pt">-</span><span style="font-size: 7pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size: 12pt">Chlorine khử tr&ugrave;ng </span><span style="font-size: 12pt">sử dụng cho cải tạo l&agrave;m sạch m&ocirc;i trường trong lĩnh vực nu&ocirc;i trồng thủy sản, xử l&yacute; nước bể bơi, xử l&yacute; nước thải c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; d&acirc;n dụng, xử l&yacute; nước sạch, ph&ograve;ng dịch cho t&ocirc;m c&aacute; v&agrave; gia s&uacute;c gia cầm</span><span style="font-size: 10pt"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 39.75pt; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Diệt vi khuẩn, vi r&uacute;t, k&yacute; sinh tr&ugrave;ng g&acirc;y bệnh. Ph&ograve;ng ngừa v&agrave; kiểm so&aacute;t dịch bệnh</p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 39.75pt; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Diệt trừ nấm mốc, k&yacute; sinh tr&ugrave;ng v&agrave; c&aacute;c m&ugrave;i h&ocirc;i thối nhanh ch&oacute;ng tr&ecirc;n đồ d&ugrave;ng, m&aacute;y m&oacute;c v&agrave; c&aacute;c thiết bị&nbsp;tế,&nbsp;chăn&nbsp;m&agrave;n, quần &aacute;o, nh&agrave; xưởng...&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 39.75pt; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khử tr&ugrave;ng m&ocirc;i trường nơi gần bải r&aacute;c, v&ugrave;ng lũ lụt, thi&ecirc;n tai...&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 39.75pt; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khử khuẩn nước sinh hoạt, y tế, cộng đồng.&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 39.75pt; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;kh&ocirc;ng L&agrave;m m&acirc;́t &ocirc;xy trong nước v&agrave; kh&ocirc;ng l&agrave;m thay đổi nồng độ pH của nước.&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 39.75pt; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đ&oacute;ng g&oacute;i dạng vi&ecirc;n n&eacute;n, c&oacute; phản ứng sủi từ dưới l&ecirc;n đem lại hiệu quả xử l&yacute; cao.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 39.75pt; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 10pt">&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt">An to&agrave;n cho người sử dụng, th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường</span><span style="font-size: 10pt">.</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 39.75pt; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 12pt">Mọi chi tiết li&ecirc;n hệ:&nbsp;Trường Chinh. Cty CPPT VICATO, SN 24 &ndash; Đường Quán Tre &ndash; Phường Trung Mỹ T&acirc;y &ndash; Q12 &ndash; TPHCM</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 12pt">&nbsp;DĐ: 0975 461 638, 0913 889 488</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 12pt">Email: </span><a target="_blank" href="mailto:Truonchinhvicato@gmail.com"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #605d57; text-decoration: none">Truongchinhvicato@gmail.com</span></a><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12pt; line-height: 15.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 12pt">web: vicato.vn</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đào Trường Chinh
- Địa chỉ: 24 Đường Quán Tre, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TPHCM
- Điện thoại: 0913889488 - Fax: 0975461638
- email: truongchinh@vicato.com
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top