Bán Vỏ Tôm , Vỏ Ghẹ khô

  • Thread starter phumax
  • Ngày gửi
P

phumax

Guest
#1
<div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: transparent; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none"><strong><span style="font-family: Times New Roman">Doanh Nghiệp Tư Nh&acirc;n : TAN DAI PHAT<br /></span></strong><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman">Địa Chỉ :</span></font><span style="font-family: Times New Roman"><font size="3">- 0909.834.835,- 01268.108.109, </font></span><br /><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman">Email : <a href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=mailto:phumax.kinhdoanh@gmail.com" target="_blank"><font color="#088108">phumax.kinhdoanh@gmail.com</font></a><br /></span></font><br /><strong><span style="font-family: Times New Roman"><u>BẢNG B&Aacute;O GI&Aacute;<br /></u></span></strong><strong><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman"><u>K&iacute;nh Gửi</u> : QU&Yacute; KH&Aacute;CH H&Agrave;NG<br /></span></font></strong><br /><p style="text-align: center"><span style="font-family: Times New Roman"><font size="3">Doanh Nghiệp Tư Nh&acirc;n <strong>TAN DAI PHAT </strong>ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn Q&uacute;y Kh&aacute;ch H&agrave;ng đ&atilde; quan t&acirc;m đến nguy&ecirc;n liệu do ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp. Nhằm đ&aacute;p ứng nhu cấu của Qu&yacute; Kh&aacute;ch H&agrave;ng. Ch&uacute;ng t&ocirc;i tr&acirc;n trọng gửi bản b&aacute;o gi&aacute; như sau :</font></span></p><br /><br /><table cellspacing="0" cellpadding="0" align="left" border="1"><tbody><tr><td style="width: 67px" valign="top"><strong><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman">Số TT<br /></span></font></strong></td><td style="width: 216px"><strong><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman">T&ecirc;n sản phẩm<br /></span></font></strong></td><td style="width: 144px"><strong><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman">Đơn gi&aacute; (VNĐ/Kg)<br /></span></font></strong></td><td style="width: 180px"><strong><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman">Ghi ch&uacute;<br /></span></font></strong></td></tr><tr><td style="width: 67px" valign="top"><p style="text-align: center"><span style="font-family: Times New Roman"><font size="3">1</font></span></p></td><td style="width: 216px" valign="top"><p style="text-align: center"><span style="font-family: Times New Roman"><font size="3">Vỏ T&ocirc;m S&uacute; kh&ocirc;( lac )</font></span></p></td><td style="width: 144px"><p style="text-align: center"><span style="font-family: Times New Roman"><font size="3">13.700<sup><font size="2">đ</font></sup>/Kg</font></span></p></td><td style="width: 180px"><span style="font-family: Times New Roman">Đ&atilde; bao gồm ph&iacute; vận chuyển.<br /></span></td></tr><tr><td style="width: 67px" valign="top"><p style="text-align: center"><span style="font-family: Times New Roman"><font size="3">2</font></span></p></td><td style="width: 216px" valign="top"><p style="text-align: center"><span style="font-family: Times New Roman"><font size="3">Bột Vỏ T&ocirc;m</font></span><br /><span style="font-family: Times New Roman"><font size="3">Đạm 25% - 30% </font></span></p></td><td style="width: 144px"><p style="text-align: center"><span style="font-family: Times New Roman"><font size="3">9.800<sup><font size="2">đ</font></sup>/Kg</font></span></p></td><td style="width: 180px"><span style="font-family: Times New Roman">Đ&atilde; bao gồm ph&iacute; vận chuyển.<br /></span></td></tr><tr><td style="width: 67px" valign="top"><p style="text-align: center"><span style="font-family: Times New Roman"><font size="3">3</font></span></p></td><td style="width: 216px" valign="top"><span style="font-family: Times New Roman"><font size="3">Vỏ T&ocirc;m kho (man)</font></span><br /></td><td style="width: 144px"><p style="text-align: center"><span style="font-family: Times New Roman"><font size="3">10.800<sup><font size="2">đ</font></sup>/kg</font></span></p></td><td style="width: 180px"><span style="font-family: Times New Roman">Đ&atilde; bao gồm ph&iacute; vận chuyển.<br /></span></td></tr><tr><td style="width: 67px" valign="top"><p style="text-align: center"><span style="font-family: Times New Roman"><font size="3">4</font></span></p></td><td style="width: 216px" valign="top"><br /></td><td style="width: 144px"><br /></td><td style="width: 180px"><br /></td></tr><tr><td style="width: 67px" valign="top"><p style="text-align: center"><span style="font-family: Times New Roman"><font size="3">5</font></span></p></td><td style="width: 216px" valign="top"><p style="text-align: center"><span style="font-family: Times New Roman"><font size="3">Vỏ Ghẹ Kh&ocirc;</font></span></p></td><td style="width: 144px"><p style="text-align: center"><span style="font-family: Times New Roman"><font size="3">8.800<sup><font size="2">đ</font></sup>/kg</font></span></p></td><td style="width: 180px"><p style="text-align: center"><span style="font-family: Times New Roman">Đ&atilde; bao gồm ph&iacute; vận chuyển</span></p></td></tr><tr><td style="width: 67px" valign="top"><p style="text-align: center"><span style="font-family: Times New Roman"><font size="3">6</font></span></p></td><td style="width: 216px" valign="top"><p style="text-align: center"><span style="font-family: Times New Roman"><font size="3">Vỏ Ghẹ tươi</font></span></p></td><td style="width: 144px"><p style="text-align: center"><span style="font-family: Times New Roman"><font size="3">2.500<sup><font size="2">đ</font></sup>/kg.</font></span></p></td><td style="width: 180px"><span style="font-family: Times New Roman">Đ&atilde; bao gồm ph&iacute; vận chuyển<br /></span></td></tr></tbody></table><br /><br /><p style="text-align: center"><span style="font-family: Times New Roman"><font size="3">-</font> <font size="3">Chất lượng sản phẩm l&agrave; ti&ecirc;u ch&iacute; b&aacute;n h&agrave;ng của Doanh Nghiệp ch&uacute;ng t&ocirc;i, Qu&yacute; Kh&aacute;ch H&agrave;ng sẽ h&agrave;i l&ograve;ng về sự ổn định chất lượng của sản phẩm.</font></span></p><br /><br /><p style="text-align: center"><span style="font-family: Times New Roman"><font size="3">Rất h&acirc;n hạnh được hợp t&aacute;c c&ugrave;ng Qu&yacute; Kh&aacute;ch.</font></span><br /><span style="font-family: Times New Roman"><font size="3">Tr&acirc;n trọng k&iacute;nh ch&agrave;o. </font></span></p><br /><br /><p style="text-align: center"><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman">Mr.Nguyện </span></font><br /></p><br /><br /><em><u>B&agrave;i viết li&ecirc;n quan:</u></em>: <ul style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin-left: 20px; padding-top: 0px"><li><a title="Khởi tạo chủ đề: nguyenvuanh | Diễn đ&agrave;n: MuaB&aacute;n: ng&agrave;nh Thủy Sản | Trả lời: 0" href="http://agriviet.com/home/threads/29359-ban-bot-ca-bot-tom-vo-tom-kho" target="_blank"><font color="#088108">b&aacute;n bột c&aacute;, bột t&ocirc;m, vỏ t&ocirc;m kh&ocirc;</font></a> </li><li><a title="Khởi tạo chủ đề: nguyenvuanh | Diễn đ&agrave;n: MuaB&aacute;n: ng&agrave;nh Thủy Sản | Trả lời: 1" href="http://agriviet.com/home/threads/28038-mua-vo-tom-kho" target="_blank"><font color="#088108">mua vỏ t&ocirc;m kh&ocirc;</font></a> </li><li><a title="Khởi tạo chủ đề: nguyenvuanh | Diễn đ&agrave;n: MuaB&aacute;n: ng&agrave;nh Thủy Sản | Trả lời: 0" href="http://agriviet.com/home/threads/27967-ban-vo-tom-vo-ghe" target="_blank"><font color="#088108">b&aacute;n vỏ t&ocirc;m, vỏ ghẹ</font></a> </li><li><a title="Khởi tạo chủ đề: quaghau | Diễn đ&agrave;n: MuaB&aacute;n: ng&agrave;nh Thủy Sản | Trả lời: 0" href="http://agriviet.com/home/threads/25139-ban-vo-tom-cua-ghe" target="_blank"><font color="#088108">b&aacute;n vỏ t&ocirc;m ,cua, ghẹ</font></a> </li><li><a title="Khởi tạo chủ đề: quaghau | Diễn đ&agrave;n: MuaB&aacute;n: ng&agrave;nh Thủy Sản | Trả lời: 0" href="http://agriviet.com/home/threads/24370-ban-vo-tom-cua-ghe" target="_blank"><font color="#088108">b&aacute;n vỏ t&ocirc;m ,cua, ghẹ</font></a> </li><li><a title="Khởi tạo chủ đề: nguyễn vũ anh | Diễn đ&agrave;n: MuaB&aacute;n: ng&agrave;nh Thủy Sản | Trả lời: 0" href="http://agriviet.com/home/threads/23503-ban-vo-ghe-kho-vo-tom-kho-va-cac-loai-khac-" target="_blank"><font color="#088108">b&aacute;n vỏ ghẹ kh&ocirc;, vỏ t&ocirc;m kh&ocirc; v&agrave; c&aacute;c loại kh&aacute;c...</font></a> </li><li><a title="Khởi tạo chủ đề: vunguyen0101 | Diễn đ&agrave;n: MuaB&aacute;n: ng&agrave;nh Thủy Sản | Trả lời: 1" href="http://agriviet.com/home/threads/12436-Chuyen-Ban-Si-Le-Cac-Loai-Hai-San-Kho-Vung-Tau-Nhu-Muc-Kho-Tom-Kho-Ca-Ngua-Hai-Ma-Kho-Ca-Kho-" target="_blank"><font color="#088108">Chuy&ecirc;n B&aacute;n Sỉ &amp; Lẻ C&aacute;c Loại Hải Sản Kh&ocirc; Vũng T&agrave;u Như : Mực Kh&ocirc;, T&ocirc;m Kh&ocirc;, C&aacute; Ngựa (Hải M&atilde; )Kh&ocirc; , C&aacute; Kh&ocirc; .</font></a> </li><li><a title="Khởi tạo chủ đề: agri.nguyen | Diễn đ&agrave;n: MuaB&aacute;n: ng&agrave;nh Thủy Sản | Trả lời: 0" href="http://agriviet.com/home/threads/6341-tom-kho-lot-vo-dung-cho-xuat-khau" target="_blank"><font color="#088108">t&ocirc;m kh&ocirc; lột vỏ d&ugrave;ng cho xuất khẩu</font></a></li></ul><br /><br />Link: <a style="color: #003399" href="http://agriviet.com/home/threads/25619-Ban-Vo-Tom-Kho-Chitin-Vo-Ghe-kho#ixzz1XQQ4t3J7">http://agriviet.com/home/threads/25619-Ban-Vo-Tom-Kho-Chitin-Vo-Ghe-kho#ixzz1XQQ4t3J7</a></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: vo chi nguyen
- Địa chỉ: Ba Hon / Ha Tien / KIen Giang
- Điện thoại: 0909.834835 - Fax:
- email: phumax.kinhdoanh@gmail.com
 

P

phumax

Guest
#2
Ban Vo Tom

Doanh Nghiệp Tư Nhân : THUAN THANH
Địa Chỉ :-Ba Hon / Ha Tien / Kien Giang
fone 0909.834.835
Email : phumax.kinhdoanh@gmail.com
: chinguyen.kinhdoanh@yahoo.com.vn

BẢNG BÁO GIÁ

Ngày 04 tháng 07 năm 2012

Kính gởi Quy KHach Hang

Cty TNHH Thuận Thành chuyên cung cấp các mặt hàng bột cá, bột tôm, bột ghẹ, bột cua, bột sò dương, bột xương bò làm thức ăn gia súc, thức ăn cá, thức ăn tôm.v.v.....
Chúng tôi xin hân hạnh gởi đến quý Khách hàng bảng báo giá các mặt hàng của công ty chúng tôi như sau:

Bột tôm: 11.500 đ/kg (giá chưa thuế VAT)
· Đạm: : 31% min
· Ẩm: : 12% max
· Mặn: : 10% max
· Tro: : 42% max
·
Bột cá biển: 16.500đ/kg (giá chưa thuế VAT)
· Đạm : : 55% min
· Ẩm: : 10% max
· Béo: : 10% max
· TVN : 220 max
· Cát sạn : 3% max
· Mặn : 3% max


4. Bột xương thịt : 6.600 đ/kg (giá chưa thuế VAT)
· Đạm: : 38 % min
· Ẩm: : 12% max
· Cát sạn : 3%


Bảng báo giá này có giá trị trong vòng 15 ngày kể từ ngày báo giá.

CTY TNHH THUẬN THÀNH


Mr Nguyện