bán vôi bột, vôi củ cho nông nghiệp 0904 887765

  • Thread starter dacnguyen
  • Ngày gửi
D

dacnguyen

Guest
#1
<div>Chuy&ecirc;n cung cấp V&ocirc;i củ, v&ocirc;i bột, bột đ&aacute;, Dolomit, Quac zit, đất s&eacute;t v&agrave; c&aacute;c loại sản phẩm từ đ&aacute; v&ocirc;i cho ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp luyện kim, x&acirc;y dựng....</div><div><br /></div><div>C&ocirc;ng ty CP C&ocirc;ng nghệ Mỏ &amp; luyện kim Việt Nam l&agrave; đơn vị h&agrave;ng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất v&agrave; cung cấp c&aacute;c mặt h&agrave;ng sau:</div><div><br /></div><div>* V&ocirc;i củ, v&ocirc;i bột, bột đ&aacute;, đ&aacute; Đolomit, Quắc zit, đất s&eacute;t v&agrave; c&aacute;c loại sản phẩm từ đ&aacute; v&ocirc;i cho ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp luyện kim cũng như trong ng&agrave;nh x&acirc;y dựng, cầu đường ....&nbsp;</div><div><br /></div><div>Với kinh nghiệm l&acirc;u năm trong việc b&aacute;n h&agrave;ng cho c&aacute;c đơn vị bạn tại tất cả c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh trong cả nước v&agrave; xuất khẩu h&agrave;ng sang thị trường ngoại như: Trung Quốc, Ấn Độ, Đ&agrave;i Loan... v&agrave; c&aacute;c nước trong khối EU.</div><div><br /></div><div>C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i rất mong nhận được sự hợp t&aacute;c của to&agrave;n thể c&aacute;c đơn vi c&oacute; nhu cầu sử dụng, cũng như kinh doanh c&aacute;c loại sản phẩm do chung t&ocirc;i sản xuất ra để c&ugrave;ng ph&aacute;t triển v&agrave; mở r&ocirc;ng thi trường.</div><div><br /></div><div>H&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i:&nbsp;</div><div>- C&ocirc;ng ty CP C&ocirc;ng nghệ Mỏ &amp; luyện kim Việt Nam.</div><div>- Địa chỉ: Số 92b Thợ Nhuộm - Ho&agrave;n Kiếm - H&agrave; Nội.&nbsp;</div><div>- Cơ sở sản xuất: Khu c&ocirc;ng nghiệp Thi Sơn - X&atilde; Thi Sơn - Huyện Kim Bảng - H&agrave; Nam.</div><div>- Tel: 04 66 533 533. Fax: 04 36 525 808&nbsp;</div><div><br /></div><div><br /></div><div>C&Ocirc;NG TY CP C&Ocirc;NG NGHỆ MỎ v&agrave; LUYỆN KIM VIỆT NAM</div><div>Địa chỉ: 92B - Thợ Nhuộm - Ho&agrave;n Kiếm - H&agrave; Nội</div><div>Điện thoại: 04 66 533 533</div><div>Fax: 043 525 808</div><div>Li&ecirc;n hệ: Mr. Dac Nguyen - &nbsp; 0986 581706 : 0904 887762</div><div>Website:www.vmmt.vn</div><div>Email: dacnguyen.vmmt@gmail.com</div><div><br /></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: dacnguyen
- Địa chỉ: ha noi
- Điện thoại: 0904 887765 - Fax:
- email: dacnguyen.kd@gmail.com
 

Top