Bán Zeolite số lượng lớn và thường xuyên

  • Thread starter Phạm Hoàng Phúc Đạt
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phạm Hoàng Phúc Đạt
- Địa chỉ: TPHCM
- Tel, Fax: 0909125829 ::: FaX
- email: phucdat1988@gmail.com
================================

<span style="font-size: medium">K&iacute;nh ch&agrave;o qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng!<br />C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n nhập khẩu v&agrave; ph&acirc;n phối số lượng lớn v&agrave; thường xuy&ecirc;n mặt h&agrave;ng Zeolite (Indonesia) d&ugrave;ng trong ph&acirc;n b&oacute;n v&agrave; xử l&yacute; nước..v..v<br /><br />Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ:<br />Phạm Ho&agrave;ng Ph&uacute;c Đạt<br />Mobile : 0909.125.829<br />Email : phucdat1988@gmail.com</span>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top