Băng tải cao su

  • Thread starter cnkdzj
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY HỮU HẠN SẢN XUẤT THIẾT BỊ MÁY MÓC CỠ NẶNG KUNDING CÔN MINH
- Địa chỉ: thnhf phố Côn Minh tỉnh Vân Nam Trung Quốc
- Tel, Fax: 868718103666 86871 ::: FaX 868718103888
- email: cnkdzj@163.com
================================

<strong><font face="Times New Roman">Băng tải cao su<br /></font></strong><font face="Times New Roman">Băng tải cao su của c&ocirc;ng ty hữu hạn sản xuất thiết bị m&aacute;y m&oacute;c cỡ nặng Kunding C&ocirc;n Minh vận chuyển c&aacute;c vật liệu c&oacute; hiệu quả. Trong c&ocirc;ng nghiệp sản xuất, băng tải băng nhựa được d&ugrave;ng để d&acirc;y chằng của cấu th&agrave;nh sản xuất li&ecirc;n tục giữa thiết bị m&aacute;y m&oacute;c sản xuất, để thực hiện t&iacute;nh li&ecirc;n tục v&agrave; tự động ho&aacute; trong kh&acirc;u sản xuất, n&acirc;ng cao năng suất v&agrave; giảm bớt cường độ lao động. Vận động băng tải căn cứ nghi&ecirc;n l&yacute; ma s&aacute;t, đặc điểm c&oacute; lượng vận chuyển lớn, cự ly vận chuyển d&agrave;i,vận chuyển ổn định, vật liệu v&agrave; băng tải kh&ocirc;ng c&oacute; vận động tương đối, tiếng ồn hơi nhỏ, kết cấu đơn giản, sửa chữa thuận tiện, ti&ecirc;u hao năng lực t&iacute;, linh kiện đạt ti&ecirc;u chuẩn h&oacute;a. Băng tải cao su được d&ugrave;ng để vận chuyển, d&acirc;y chuyền sản xuất, c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng trạm thủy điện v&agrave; bến c&agrave;ng, ph&ograve;ng sản xuất trong khai th&aacute;o mỏ, luyện kim ,h&oacute;a chất ,đ&uacute;c, vật liệu x&acirc;y dựng vv, d&ugrave;ng để vận chuyển vật liệu rời hoặc vật phẩm th&agrave;nh kiện, được căn cứ y&ecirc;u cầu c&ocirc;ng nghệ vận chuyển , c&oacute; thể một m&aacute;y vận chuyển , cũng c&oacute; thể tổ hợp nhiều băng tải nhựa hoặc cấu h&agrave;nh với thiết bị băng chuyền kh&aacute;c hoặc hệ thống băng tải ngang hoặc băng tải nghi&ecirc;ng, để đ&aacute;p ứng từng y&ecirc;u cầu d&acirc;y chuyền sản xuất về h&igrave;nh thức ph&acirc;n bố. Băng tải cao su của c&ocirc;ng ty hữu hạn sản xuất thiết bị m&aacute;y m&oacute;c cỡ nặng Kunding C&ocirc;n Minh được sử dụng trong nhiệt độ m&ocirc;i trường </font>-<font face="Times New Roman">20</font>℃<font face="Times New Roman"> đến </font>+<font face="Times New Roman">40</font>℃<font face="Times New Roman">, nhiệt độ vận chuyển vật liệu ở dưới </font><font face="Times New Roman">50</font>℃<font face="Times New Roman">.<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp; <br /></font><strong><u><font face="Times New Roman">Cấu th&agrave;nh băng tải cao su:<br /></font></u></strong><font face="Times New Roman">Cấu th&agrave;nh băng tải của c&ocirc;ng ty hữu hạn sản xuất thiết bị m&aacute;y m&oacute;c cỡ nặng Kunding C&ocirc;n Minh đai do m&aacute;y khung, băng tải, con lăn đai, thiết bị căng, thiết bị truyền động vv. Băng tải đai cao su &aacute;p dụng tấm th&eacute;p chất lượng tốt li&ecirc;n kết, do vị tr&iacute; ch&ecirc;nh lệch cao thấp của gi&aacute; đỡ trước sau h&igrave;nh th&agrave;nh m&aacute;y khung, n&ecirc;n mặt phẳng trở th&agrave;nh g&oacute;c độ nghi&ecirc;ng. Khung m&aacute;y của Băng tải đai lắp c&oacute; con lăn c&oacute; đai, con lăn kh&ocirc;ng tải vv , d&ugrave;ng cho băng tải k&eacute;o động v&agrave; gi&aacute; đỡ, c&oacute; hai loại phương thức truyền động l&agrave; truyền động động cơ giảm tốc v&agrave; truyền động ống lăn động cơ.<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman">Nếu bạn muốn t&igrave;m hiểu nhiều hơn về băng tải cao su hoặc những sản phẩm kh&aacute;c của c&ocirc;ng ty hữu hạn sản xuất thiết bị m&aacute;y m&oacute;c cỡ nặng Kunding C&ocirc;n Minh. Bạn h&atilde;y v&agrave;o trang web http://</font><a href="http://www.vnmining.com/" target="_blank"><font color="#800080" face="Times New Roman">www.vnmining.com</font></a><font face="Times New Roman"> hoặc gọi điện thoại&nbsp; 868718103666&nbsp;&nbsp; 868718103999.<br /></font><font face="Times New Roman">Xin cảm ơn!<br /></font>
 


THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY HỮU HẠN SẢN XUẤT THIẾT BỊ MÁY MÓC CỠ NẶNG KUNDING CÔN MINH
- Địa chỉ: thnhf phố Côn Minh tỉnh Vân Nam Trung Quốc
- Tel, Fax: 868718103666 86871 ::: FaX 868718103888
- email: cnkdzj@163.com
================================

<strong><font face="Times New Roman">S&agrave;ng rung tr&ograve;n YZS<br /></font></strong><font face="Times New Roman">S&agrave;ng rung tr&ograve;n YZS của c&ocirc;ng ty hữu hạn sản xuất thiết bị m&aacute;y m&oacute;c cỡ nặng Kunding C&ocirc;n Minh l&agrave; một loại thiết bị s&agrave;ng ph&acirc;n loại cỡ mới, đường ray rung l&agrave; h&igrave;nh tr&ograve;n, chuy&ecirc;n thiết kế cho ph&acirc;n loại đ&aacute; trong nơi khai th&aacute;c đ&aacute;, cũng cung cấp tuyển than, tuyển quặng, vật liệu x&acirc;y dựng, điện lực v&agrave; h&oacute;a chất vv để d&ugrave;ng cho ph&acirc;n cấp sản phẩm. <br /></font><font face="Times New Roman"><u>Đặc điểm </u>s&agrave;ng rung tr&ograve;n l&agrave; kết cấu ti&ecirc;n tiến, chống rung mạnh, tiếng rung động nhỏ, dễ sửa chữa , bền bỉ vv. Lượng ti&ecirc;u hao sản lượng của S&agrave;ng rung tr&ograve;n của c&ocirc;ng ty hữu hạn sản xuất thiết bị m&aacute;y m&oacute;c cỡ nặng Kunding C&ocirc;n Minh đều đạt ti&ecirc;u chuẩn quốc gia, đứng ở vị tr&iacute; tr&igrave;nh độ ti&ecirc;n tiến trong nước v&agrave; ngo&agrave;i nước, nhận được đ&aacute;nh gi&aacute; tốt của kh&aacute;ch h&agrave;ng trong c&aacute;c ng&agrave;nh c&oacute; li&ecirc;n quan. Với kết cấu &aacute;p dụng thiết bị chống rung trục lệch t&acirc;m kiểu h&igrave;nh ống v&agrave; tấm lệch điều tiết bi&ecirc;n độ s&oacute;ng, kết cấu khung m&aacute;y kiểu lắp đặt li&ecirc;n kết đinh t&aacute;n ti&ecirc;n tiến được n&acirc;ng cao tuổi thọ sử dụng thiết bị v&agrave; gi&uacute;p thiết bị chống rung l&ograve; xo giảm bớt sức đập, S&agrave;ng rung tr&ograve;n YZS của c&ocirc;ng ty hữu hạn sản xuất thiết bị m&aacute;y m&oacute;c cỡ nặng Kunding C&ocirc;n Minh l&agrave; một loại s&agrave;ng rung tr&ograve;n cỡ mới với nhiều lớp v&agrave; hiệu quả cao. <br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><strong><u><font face="Times New Roman">Nguy&ecirc;n l&yacute; l&agrave;m việc của s&agrave;ng rung tr&ograve;n:<br /></font></u></strong><font face="Times New Roman">Động cơ qua v&ugrave;ng tấm lệch t&acirc;m của m&aacute;y chống rung sinh ra xo&aacute;y tr&ograve;n tốc độ cao. Tấm lệch t&acirc;m vận chuyển sinh ra lực ly t&acirc;m rất lớn, k&iacute;ch ph&aacute;t hộp s&agrave;ng để sinh ra chuyển động tr&ograve;n tr&ograve;n của bi&ecirc;n độ s&oacute;ng nhất định, vật liệu tr&ecirc;n s&agrave;ng chịu xung lượng từ hộp s&agrave;ng đưa ra tr&ecirc;n s&agrave;ng nghi&ecirc;ng để sinh ra vận động n&eacute;m li&ecirc;n tục, trong qu&aacute; tr&igrave;nh vật liệu gặp với vật liệu để hạt nhỏ qua s&agrave;ng, thực hiện ph&acirc;n cấp.<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman">Nếu bạn muốn t&igrave;m hiểu nhiều hơn về S&agrave;ng rung tr&ograve;n YZS hoặc những sản phẩm kh&aacute;c của c&ocirc;ng ty hữu hạn sản xuất thiết bị m&aacute;y m&oacute;c cỡ nặng Kunding C&ocirc;n Minh. Bạn h&atilde;y v&agrave;o trang web</font>:<font face="Times New Roman"> http://</font><a href="http://www.vnmining.com/" target="_blank"><font color="#800080" face="Times New Roman">www.vnmining.com</font></a><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman">hoặc gọi điện thoại 868718103666&nbsp;&nbsp; 868718103999.<br /></font><font face="Times New Roman">Xin cảm ơn!<br /></font>
 
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY HỮU HẠN SẢN XUẤT THIẾT BỊ MÁY MÓC CỠ NẶNG KUNDING CÔN MINH
- Địa chỉ: thnhf phố Côn Minh tỉnh Vân Nam Trung Quốc
- Tel, Fax: 868718103666 86871 ::: FaX 868718103888
- email: cnkdzj@163.com
================================

<strong><font face="Times New Roman">M&aacute;y cấp liệu rung<br /></font></strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman">M&aacute;y cấp liệu rung cũng gọi l&agrave; m&aacute;y nạp liệu rung. M&aacute;y cấp liệu rung s&ecirc;ri GZD do c&ocirc;ng ty hữu hạn sản xuất thiết bị m&aacute;y m&oacute;c cỡ nặng Kunding C&ocirc;n Minh<strong> </strong>sản xuất, l&agrave; Thiết kế m&aacute;y cấp liệu rung cỡ mới chuy&ecirc;n d&ugrave;ng để vận chuyển vật liệu to trước khi v&agrave;o m&aacute;y nghiền cỡ hạt cấp thứ trung b&igrave;nh v&agrave; th&ocirc; trong việc nghiền v&agrave; s&agrave;ng ph&acirc;n loại .M&aacute;y nạp liệu rung &aacute;p dụng cơ cấu đặc biệt của m&aacute;y chống rung hai trục lệch t&acirc;m , đảm bảo thiết bị chịu được chấn động của vật liệu to rơi xuống, năng lực cấp liệu lớn. Trong qu&aacute; tr</font>&igrave;<font face="Times New Roman">nh sản xuất c&oacute; thể đem c&aacute;c vật liệu dạng tấm v&agrave; dạng hạt từ khu chứ liệu chuyển tới thiết bị tiếp liệu theo b&igrave;nh qu&acirc;n,theo thời gian đ&atilde; lắp tr&igrave;nh v&agrave; li&ecirc;n tục,đề ph&ograve;ng thiết bị tiếp liệu do nạp liệu kh&ocirc;ng b&igrave;nh qu&acirc;n m&agrave; sinh ra hiện tượng chết m&aacute;y , k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ sử dụng của thiết bị . Kết cấu m&aacute;y cấp liệu của c&ocirc;ng ty hữu hạn sản xuất thiết bị m&aacute;y m&oacute;c cỡ nặng Kunding C&ocirc;n Minh được chia l&agrave; kết cấu tấm th&eacute;p v&agrave; kết cấu grid section, m&aacute;y cấp liệu của kết cấu tấm th&eacute;p thường d&ugrave;ng để d&acirc;y chuyền sản xuất vật liệu đ&aacute;, đem tất cả vật liệu chuyển tới thiết bị nghiền theo b&igrave;nh qu&acirc;n; M&aacute;y cấp liệu của kết cấu grid section c&oacute; thể s&agrave;ng ph&acirc;n loại vật liệu th&ocirc;, để hệ thống phối hợp chế tạo c&agrave;ng kinh tế hợp l&yacute;, l&agrave; thiết bị kh&ocirc;ng thể thiếu được trong việc nghiền v&agrave; s&agrave;ng ph&acirc;n loại . Cho n&ecirc;n được sử dụng rộng r&atilde;i trong c&aacute;c ng&agrave;nh như luyện kim, than mỏ, tuyển quặng, vật liệu x&acirc;y dựng, h&oacute;a chấ, vật liệu m&agrave;i vv.<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><strong><u><font face="Times New Roman">Nguy&ecirc;n l&yacute; l&agrave;m việc của m&aacute;y cấp liệu rung:<br /></font></u></strong><font face="Times New Roman">Cấu th&agrave;nh m&aacute;y cấp liệu rung c&ocirc;ng ty hữu hạn sản xuất thiết bị m&aacute;y m&oacute;c cỡ nặng Kunding C&ocirc;n Minh <strong><em>s&ecirc;ri GZD</em></strong> do m&agrave;ng cấp liệu, m&aacute;y chống rung , gi&aacute; đỡ l&ograve; xo, thiết bị truyền động. Nguyền rung động của m&aacute;y cấp liệu rung h&igrave;nh m&agrave;ng l&agrave; m&aacute;y chống rung, cấu th&agrave;nh m&aacute;y chống rung do hai trục lệch t&acirc;m ( ch&iacute;nh ,bị động ) v&agrave; phụ b&aacute;nh răng, do động cơ th&ocirc;ng qua đai tam gi&aacute;c truyền động trục động ch&iacute;nh, do b&aacute;nh răng tr&ecirc;n trục động ch&iacute;nh cắn với trục bị động để chuyển động, trục ch&iacute;nh v&agrave; trục bị động xoay tr&ograve;n ngược nhau ở c&ugrave;ng l&uacute;c, để h&igrave;nh m&agrave;ng rung động, vật liệu được lưu động li&ecirc;n tục ,đạt mực đ&iacute;nh vận chuyển vật liệu.<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><strong><u><font face="Times New Roman">Đặc điểm của m&aacute;y cấp liệu rung:<br /></font></u></strong><font face="Times New Roman">Loại m&aacute;y cấp liệu rung của c&ocirc;ng ty hữu hạn sản xuất thiết bị m&aacute;y m&oacute;c cỡ nặng Kunding C&ocirc;n Minh chấn động ổn định, l&agrave;m việc c&oacute; đ&aacute;ng tin, tiếng ồn thấp ,ti&ecirc;u hao nhỏ, kh&ocirc;ng c&oacute; hiện tượng xung liệu, tuổi thọ d&agrave;i, bảo dưỡng v&agrave; sửa chữa thuận tiện, trọng lượng nhẹ, diện t&iacute;ch nhỏ, lắp đặt điều tiết thiết bị thuận tiện, t&iacute;nh năng tổng hợp tốt , khi &aacute;p dụng m&aacute;y th&acirc;n l&agrave; kết cấu kiểu bịt k&iacute;n c&oacute; thể đề ph&ograve;ng sự &ocirc; nhiễm bụi.<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman">Nếu bạn muốn t&igrave;m hiểu nhiều hơn về M&aacute;y cấp liệu rung hoặc những sản phẩm kh&aacute;c của c&ocirc;ng ty hữu hạn sản xuất m&aacute;y m&oacute;c thiết bị cỡ nặng Kunding C&ocirc;n Minh. Bạn h&atilde;y v&agrave;o trang web http://<a href="http://www.vnmining.com/" target="_blank"><font color="#800080">www.vnmining.com</font></a> hoặc gọi điện thoại 868718103666&nbsp;&nbsp; 868718103999.<br /></font><font face="Times New Roman">Xin cảm ơn!<br /></font>
 
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY HỮU HẠN SẢN XUẤT THIẾT BỊ MÁY MÓC CỠ NẶNG KUNDING CÔN MINH
- Địa chỉ: thnhf phố Côn Minh tỉnh Vân Nam Trung Quốc
- Tel, Fax: 868718103666 86871 ::: FaX 868718103888
- email: cnkdzj@163.com
================================

<strong><font face="Times New Roman">M&aacute;y nghiền kẹp h&agrave;m<br /></font></strong><font face="Times New Roman">M&aacute;y nghiền kẹp h&agrave;m của c&ocirc;ng ty hữu hạn sản xuất thiết bị m&aacute;y m&oacute;c cỡ nặng Kunding C&ocirc;n Minh l&agrave; một loại thiết bị nghiền với hiệu quả cao v&agrave; tiết kiệm năng lượng được tập trung kinh nghiệm th&agrave;nh c&ocirc;ng sản phẩm c&ugrave;ng loại trong nước v&agrave; ngoại nước, nghi&ecirc;n t&acirc;m nghi&ecirc;n cứu ra. Trong đ&oacute; m&aacute;y nghiền kẹp h&agrave;m cỡ vừa, lớn l&agrave; một trong những sản phẩm ch&iacute;nh trong c&ocirc;ng ty hữu hạn sản xuất thiết bị m&aacute;y m&oacute;c cỡ nặng Kunding C&ocirc;n Minh,nhất l&agrave; về thiết kế v&agrave; sản xuất m&aacute;y nghiền kẹp h&agrave;m,được nghiền vật liệu t&iacute;nh cường độ &eacute;p nhỏ hơn 320Mpa, loại m&aacute;y n&agrave;y c&oacute; nghiền th&ocirc; v&agrave; nghiền mịn. Sản phẩm quy c&aacute;ch của h&agrave;ng loạt m&aacute;y nghiền kẹp h&agrave;m đầy đủ,nghiền liệu đ&aacute; ở dạng th&ocirc; 125mm</font>~<font face="Times New Roman">750mm, l&agrave; thiết bị trước ti&ecirc;n sẽ lựa chọn trong c&ocirc;ng nghiệp khai th&aacute;c mỏ ở giai đoạn nghiền th&ocirc;, M&aacute;y nghiền kẹp h&agrave;m (m&aacute;y kẹp h&agrave;m ) thường được sử dụng trong nhiều ng&agrave;nh như khu mỏ, luyện kim, vật liệu x&acirc;y dựng, đường bộ,đường sắt, thủy lực v&agrave; h&oacute;a chất vv.<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><strong><font face="Times New Roman">Nguy&ecirc;n tắc l&agrave;m việc của m&aacute;y nghiền kẹp h&agrave;m:<br /></font></strong><font face="Times New Roman">Kết cấu ch&iacute;nh của m&aacute;y nghiền kẹp h&agrave;m của c&ocirc;ng ty hữu hạn sản xuất thiết bị m&aacute;y m&oacute;c cỡ nặng Kunding C&ocirc;n Minh bao gồm khung m&aacute;y, trục b&aacute;nh lệch t&acirc;m, b&aacute;nh đai cỡ lớn, b&aacute;nh đ&agrave;, h&agrave;m động, tấm bảo vệ b&ecirc;n cạnh , tấm l&oacute;t, khe nở tấm l&oacute;t, đinh ốc , l&ograve; xo trở về vị tr&iacute; cũ, tấm h&agrave;m cố định v&agrave; tấm h&agrave;m di động, trong đ&oacute; tấm l&oacute;t c&ograve;n c&oacute; t&aacute;c dụng bảo hiểm.Phương thức nghiền của m&aacute;y nghiền kẹp h&agrave;m l&agrave; kiểu &aacute;p dập kh&uacute;c, động cơ truyền động d&acirc;y tr&acirc;n v&agrave; b&aacute;nh đai, th&ocirc;ng qua trục b&aacute;nh lệch t&acirc;m để vận h&agrave;nh h&agrave;m động l&ecirc;n xuống, l</font>&uacute;<font face="Times New Roman">c khi h&agrave;m động chuyển l&ecirc;n ,g&oacute;c giữa tấm l&oacute;t v&agrave; h&agrave;m động sẽ lớn, khiến cho tấm h&agrave;m động gần với tấm h&agrave;m tĩnh,đồng thời thực hiện c&aacute;c qu&aacute; tr&igrave;nh nghiền vật liệu như vật liệu như &eacute;p, xoắn, xay; khi h&agrave;m đồng chuyển xuống , g&oacute;c giữa tấm l&oacute;t v&agrave; h&agrave;m động sẽ chuyển nhỏ, dưới t&aacute;c dụng cột v&agrave; l&ograve; xo rởi khỏi tấm h&agrave;m tĩnh, l&uacute;c đ&oacute; vật liệu đ&atilde; nghiền từ buồng nghiền th&aacute;o ra , c&ugrave;ng với động cơ chuyển động li&ecirc;n tục, h&agrave;m động nghiền v&agrave; th&aacute;o liệu theo t&iacute;nh chu kỳ, thực hiện sản xuất lớn.<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><strong><font face="Times New Roman">Đặc điểm t&iacute;nh năng của m&aacute;y nghiền kẹp h&agrave;m:<br /></font></strong><font face="Times New Roman">1. Buồng nghiền s&acirc;u m&agrave; c&ograve;n kh&ocirc;ng c&oacute; v&ugrave;ng chết, đ&atilde; n&acirc;ng cao năng lực cấp liệu v&agrave; sản lượng; <br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman">2. Tỉ lệ nghiền lớn, độ hạt b&igrave;nh qu&acirc;n; <br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman">3. Thiết bị điều chỉnh cửa th&aacute;o liệu kiểu miếng đệm, đ&aacute;ng tin thuận tiện, phạm vi tiều tiết lớn, đ&atilde; tăng th&ecirc;m t&iacute;nh linh hoạt của thiết bị. <br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman">4. Hệ thống b&ocirc;i trơi an to&agrave;n đ&aacute;ng tin, thay đổi linh kiện thuận tiện, lượng l&agrave;m việc bảo dưỡng nhỏ; <br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman">5. Kết cấu đơn giản, l&agrave;m vi&ecirc;c đ&aacute;ng tin, chi ph&iacute; kinh doanh thấp; <br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman">6. Thiết bị tiết kiệm năng lượng; một m&aacute;y được tiết kiệm năng lượng 15%</font>~<font face="Times New Roman">30%, hệ thống tiết kiệm năng lượng đến 1 lần trở l&ecirc;n; <br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman">7. Phạm vi điều chỉnh cửa th&aacute;o liệu lớn, được đ&aacute;p ứng từng y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng; <br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman">8. Tiếng ồn nhỏ, bụi &iacute;t. <br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman">Nếu bạn muốn t&igrave;m hiểu nhiều hơn về M&aacute;y nghiền kẹp h&agrave;m hoặc những sản phẩm kh&aacute;c của c&ocirc;ng ty hữu hạn sản xuất thiết bị m&aacute;y m&oacute;c cỡ nặng Kunding C&ocirc;n Minh. Bạn h&atilde;y v&agrave;o trang web http://<a href="http://www.vnmining.com/" target="_blank"><font color="#800080">www.vnmining.com</font></a> hoặc gọi điện thoại&nbsp; 868718103666&nbsp;&nbsp; 868718103999.<br /></font><font face="Times New Roman">Xin cảm ơn!<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p>
 
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY HỮU HẠN SẢN XUẤT THIẾT BỊ MÁY MÓC CỠ NẶNG KUNDING CÔN MINH
- Địa chỉ: thnhf phố Côn Minh tỉnh Vân Nam Trung Quốc
- Tel, Fax: 868718103666 86871 ::: FaX 868718103888
- email: cnkdzj@163.com
================================

<strong><font face="Times New Roman">M&aacute;y nghiền bi<br /></font></strong><font face="Times New Roman">M&aacute;y nghiền bi của c&ocirc;ng ty hữu hạn sản xuất thiết bị m&aacute;y m&oacute;c cỡ nặng Kunding C&ocirc;n Minh d&ugrave;ng để nghiền c&aacute;c loại quặng sắt v&agrave; c&aacute;c vật liệu kh&aacute;c, được sử dụng rộng r&atilde;i trong c&aacute;c ng&agrave;nh như tuyển quặng, vật liệu x&acirc;y dựng, c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a chất v&agrave; c&aacute;c ng&agrave;nh nghiệp sản xuất như xi măng, sản phẩm si-li-c&aacute;t, vật liệu x&acirc;y dựng kiểu mới , vật liệu chịu lửa, ph&acirc;n h&oacute;a học, chọn quặng kim loại m&agrave;u v&agrave; đen, thủy tinh sự gốm vv , c&oacute; hai phương thức nghiền quặng----kiểu kh&ocirc; v&agrave; kiểu ướt.Căn cứ phương thức th&aacute;o quặng , được hai kiểu: kiểu ca-r&ocirc; v&agrave; kiểu tr&agrave;n. M&aacute;y nghiền bi l&agrave; thiết bị quan trọng về việc nghiền lại. <br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><strong><u><font face="Times New Roman">Nguy&ecirc;n l&yacute; l&agrave;m việc của m&aacute;y nghiền bi:<br /></font></u></strong><font face="Times New Roman">Loại m&aacute;y nghiền bi của c&ocirc;ng ty hữu hạn sản xuất thiết bị m&aacute;y m&oacute;c cỡ nặng Kunding C&ocirc;n Minh l&agrave; thiết bị xoay tr&ograve;n h&igrave;nh ống kiểu nằm, m&aacute;y nghiền bi của c&ocirc;ng ty Kunding C&ocirc;n Minh b&aacute;nh răng b&ecirc;n ngoại chuyển động, hai kho, kiểu ca-r&ocirc;. Vật liệu từ thiết bị cấp liệu qua trục xoắn ốc v&agrave;o kho thứ nhất của m&aacute;y nghiền, trong kho n&agrave;y c&oacute; tấm l&oacute;t c&ocirc;n bậc thang hoặc tấm l&oacute;t c&ocirc;n gợn s&oacute;ng, b&ecirc;n trong lắp c&oacute; c&aacute;c quy c&aacute;ch th&eacute;p bi kh&aacute;c nhau. Sau khi h&igrave;nh ống chuyển động sinh ra lực ly t&acirc;m, mang th&eacute;p bi l&ecirc;n tới độ cao nhất định rơi xuống, đập mạnh v&agrave; nghiền cho vật liệu. Sau vật liệu nghiền th&ocirc; trong kho thứ nhất, qua tấm ngăn kho tầng ri&ecirc;ng v&agrave;o kho thứ hai, trong kho n&agrave;y c&oacute; tấm l&oacute;t c&ocirc;n v&agrave; th&eacute;p bi, nghiền vật liệu lại. Vật liệu dạng bột th&ocirc;ng qua qua tấm dỡ liệu th&aacute;o ra, sự qu&aacute; tr&igrave;nh nghiền bột ho&agrave;n th&agrave;nh.<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman">Nếu bạn muốn t&igrave;m hiểu nhiều hơn về m&aacute;y nghiền bi hoặc những sản phẩm kh&aacute;c của c&ocirc;ng ty hữu hạn sản xuất thiết bị m&aacute;y m&oacute;c cỡ nặng Kunding C&ocirc;n Minh. Bạn h&atilde;y v&agrave;o trang web http://<a href="http://www.vnmining.com/" target="_blank"><font color="#800080">www.vnmining.com</font></a> hoặc gọi điện thoại &nbsp;868718103666&nbsp;&nbsp; 868718103999.<br /></font><font face="Times New Roman">Xin cảm ơn!<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p>
 
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY HỮU HẠN SẢN XUẤT THIẾT BỊ MÁY MÓC CỠ NẶNG KUNDING CÔN MINH
- Địa chỉ: thnhf phố Côn Minh tỉnh Vân Nam Trung Quốc
- Tel, Fax: 868718103666 86871 ::: FaX 868718103888
- email: cnkdzj@163.com
================================

<strong><font face="Times New Roman">D&acirc;y chuyển sản xuất vật liệu đ&aacute;<br /></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><font face="Times New Roman">To&agrave;n bộ thiết bị d&acirc;y chuyển sản xuất vật liệu đ&aacute; do <u>c&ocirc;ng ty h</u><u>ữ</u><u>u hạn sản xuất thiết bị m&aacute;y m&oacute;c cỡ nặng Kunding C&ocirc;n Minh </u>sản xuất, cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật to&agrave;n diện cho bạn, d&acirc;y chuyển sản xuất nghiền đ&aacute; cấu th&agrave;nh gồm c&oacute; m&aacute;y cấp liệu rung, m&aacute;y nghiền kẹp hạn, m&aacute;y nghiền t&aacute;c động, s&agrave;ng rung , băng tải cao su, khống chế tập trung bằng điện v.v. được thiết kế đạt sản lượng l&agrave; 50-500 t/giờ. Để đ&aacute;p ứng nhu cầu gia c&ocirc;ng từng kh&aacute;ch h&agrave;ng, c&oacute; thể ph&acirc;n phối lắp đặt m&aacute;y nghiền c&ocirc;n, thiết bị h&uacute;t bụi v.v. Thường d&ugrave;ng để việc nh&acirc;n c&ocirc;ng chế tạo c&aacute;t v&agrave; nguy&ecirc;n liệu l&otilde;i như đ&aacute; v&ocirc;i, đ&aacute; hoa cương,đ&aacute; huyền vũ v&agrave; sỏi s&ocirc;ng v.v, th&iacute;ch hợp với c&aacute;c ng&agrave;nh nghiệp như thủy điện, vật liệu x&acirc;y dựng, đường cao tốc, x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố v.v. Tổ hợp c&aacute;c loại thiết bị theo nhu cầu c&ocirc;ng nghệ kh&aacute;c nhau, để thoả m&atilde;n từng y&ecirc;u cầu c&ocirc;ng nghệ của kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><strong><u><font face="Times New Roman">Qu&aacute; tr&igrave;nh cơ bản của d&acirc;y chuyền sản xuất vất liệu đ&aacute;:<br /></font></u></strong><font face="Times New Roman">Vật liệu đ&aacute; dạng tấm lớn từ m&aacute;y cấp liệu rung chuyển v&agrave;o m&aacute;y nghiền kẹp h&agrave;m nghiền th&ocirc; theo tốc độ b&igrave;nh qu&acirc;n, tiếp đ&oacute; vật liệu đ&aacute; bằng băng tải cao su vận chuyển đến m&aacute;y nghiền t&aacute;c động nghiền một lần nữa, sau khi nghiền mịn sẽ từ băng tải cao su chuyển v&agrave;o s&agrave;ng rung , s&agrave;ng ph&acirc;n loại ra c&aacute;c cỡ đ&aacute; kh&aacute;c nhau, để ph&ugrave; hợp y&ecirc;u cầu cỡ hạt , c&ocirc;ng ty hữu hạn sản xuất thiết bị m&aacute;y m&oacute;c cỡ nặng Kunding C&ocirc;n Minh sau khi sản xuất th&agrave;nh phẩm th&igrave; băng tải cao su chuyển đến đồng vật liệu thầm phẩm; nếu chưa đạt y&ecirc;u cấu th&igrave; băng tải cao su sẽ chuyển đến m&aacute;y nghiền t&aacute;c động nghiền lại, như vậy trở th&agrave;nh một tuần ho&agrave;n mạch k&iacute;n nhiều lần. Cỡ hạt th&agrave;nh phẩm c&oacute; thể tổ hợp v&agrave; ph&acirc;n cấp căn cứ y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng , để bảo vệ m&ocirc;i trường ,c&oacute; thể phối hợp với thiết bị h&uacute;t bụi hỗ trợ.<br /></font><u><font face="Times New Roman">T&iacute;nh năng của d&acirc;y chuyền sản xuất vất liệu đ&aacute;:<br /></font></u><font face="Times New Roman">D&acirc;y chuyền sản xuất vật liệu đ&aacute; cuả c&ocirc;ng ty hữu hạn sản xuất thiết bị m&aacute;y m&oacute;c cỡ nặng Kunding C&ocirc;n Minh tr&igrave;nh độ tự động h&oacute;a cao, đối với thiết bị khởi đồng v&agrave; tắt m&aacute;y tiến h&agrave;nh bảo dưỡng hằng ng&agrave;y ngo&agrave;i to&agrave;n bộ d&acirc;y chuyến sản xuất ,hầu như kh&ocirc;ng cần nh&acirc;n vi&ecirc;n thao t&aacute;c.. Hiệu quả sản xuất cao, th&agrave;nh gi&aacute; vận h&agrave;nh thấp, sản lượng lớn, lợi nhuận cao, cỡ hạt đ&aacute; b&igrave;nh qu&acirc;n,dạng hạt tốt, phụ hợp nhu cầu dụng liệu cao tốc nh&agrave; nước.<br /></font><font face="Times New Roman">X&aacute;c định ph&acirc;n phối lắp đặt thiết bị cho d&acirc;y chuyền sản xuất vất liệu đ&aacute; của c&ocirc;ng ty hữu hạn sản xuất thiết bị m&aacute;y m&oacute;c cỡ nặng Kunding C&ocirc;n Minh chủ yếu theo cỡ vật liệu đ&aacute;, sản lượng v&agrave; c&ocirc;ng dụng vật liệu của kh&aacute;ch h&agrave;ng, c&ocirc;ng ty hữu hạn sản xuất thiết bị m&aacute;y m&oacute;c cỡ nặng Kunding C&ocirc;n Minh cung cấp dịch vụ to&agrave;n diện phục cụ chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng , căn cứ hiện trường sản xuất của kh&aacute;ch h&agrave;ng để ph&acirc;n phối lắp đặt quy tr&igrave;nh, nỗ lực l&agrave;m hợp l&yacute; v&agrave; kinh tế d&acirc;y chuyền sản xuất cho kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br /></font><font face="Times New Roman">Thiết bị li&ecirc;n hợp nghiền v&agrave; s&agrave;ng ph&acirc;n loại do c&ocirc;ng ty hữu hạn sản xuất thiết bị m&aacute;y m&oacute;c cỡ nặng Kunding C&ocirc;n Minh thiết kế sản xuất, trong qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng nghệ, bởi c&aacute;c cấp thiết bị nghiền sắp xếp hợp l&yacute;, v&agrave; bố tr&iacute; chặt chễ, cho n&ecirc;n đặc diểm của n&oacute; l&agrave; diện t&iacute;ch nhỏ, lợi &iacute;ch kinh tế cao, chất lượng đ&aacute; vụn tốt, tỉ lệ xuất bột đ&aacute; thấp vv, động thời ph&acirc;n phối với hệ thống thao t&aacute;c điều khiển bằng điện ti&ecirc;n tiến, được đ&agrave;m bảo to&agrave;n bộ qu&aacute; tr&igrave;nh dỡ vật liệu th&ocirc;ng suốt, vận h&agrave;nh tin cậy, thao t&aacute;c thuận tiền, hiệu quả cao v&agrave; tiết kiệm năng lượng.<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman">Nếu bạn muốn t&igrave;m hiểu nhiều hơn về D&acirc;y chuyển sản xuất vật liệu đ&aacute;<br /></font><font face="Times New Roman">hoặc những sản phẩm kh&aacute;c của c&ocirc;ng ty hữu hạn sản xuất thiết bị m&aacute;y m&oacute;c cỡ nặng Kunding C&ocirc;n Minh. Bạn h&atilde;y v&agrave;o trang web http://<a href="http://www.vnmining.com/" target="_blank"><font color="#800080">www.vnmining.com</font></a> hoặc gọi điện thoại&nbsp; 868718103666&nbsp;&nbsp; 868718103999.<br /></font><font face="Times New Roman">Xin cảm ơn!<br /></font>
 
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY HỮU HẠN SẢN XUẤT THIẾT BỊ MÁY MÓC CỠ NẶNG KUNDING CÔN MINH
- Địa chỉ: thnhf phố Côn Minh tỉnh Vân Nam Trung Quốc
- Tel, Fax: 868718103666 86871 ::: FaX 868718103888
- email: cnkdzj@163.com
================================

<strong><font face="Times New Roman">D&acirc;y chuyền sản xuất tạo c&aacute;t<br /></font></strong>Thiết bị d&acirc;y chuyền sản xuất do <span class="logo2"><strong>c&ocirc;ng ty hữu hạn sản xuất thiết bị m&aacute;y m&oacute;c cỡ nặng Kunding C&ocirc;n Minh </strong></span>thiết kế được d&ugrave;ng để việc nh&acirc;n c&ocirc;ng tạo c&aacute;t v&agrave; nhiều loại nguy&ecirc;n liệu l&otilde;i của vật liệu như đ&aacute; v&ocirc;i, đ&aacute; hoa cương, huyền vũ nham v&agrave; sỏi s&ocirc;ng vv , được ứng d&ugrave;ng trong c&aacute;c ng&agrave;nh như thủy điện, vật liệu x&acirc;y dựng, đường cao tốc, x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố vv , được căn cứ từng y&ecirc;u cầu c&ocirc;ng nghệ , đối với c&aacute;c loại thiết bị tiến th&agrave;nh tổ hợp, để thỏa m&atilde;n y&ecirc;u cầu c&ocirc;ng nghiệp của kh&aacute;ch h&agrave;ng. <span class="logo2">c&ocirc;ng ty hữu hạn sản xuất thiết bị m&aacute;y m&oacute;c cỡ nặng Kunding C&ocirc;n Minh </span>qua nghi&ecirc;n cứu ph&aacute;t triển trong nhiều năm qua, lấy m&aacute;y nghiền Roto trục đứng, (m&aacute;y tạo c&aacute;t) phối hợp với sản phẩm loại kh&aacute;c của <span class="logo2">c&ocirc;ng ty hữu hạn sản xuất thiết bị m&aacute;y m&oacute;c cỡ nặng Kunding C&ocirc;n Minh</span>, được thiết kế th&agrave;nh c&ocirc;ng d&acirc;y chuyền sản xuất c&aacute;t đồng bộ, nằm ở vị tr&iacute; h&agrave;ng đầu trong ng&agrave;nh n&agrave;y. Thiết bị đồng bộ d&acirc;y chuyền sản xuất tạo c&aacute;t của c&ocirc;ng ty t&ocirc;i, để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật to&agrave;n diện cho qu&yacute; kh&aacute;ch, cấu th&agrave;nh d&acirc;y chuyền sản xuất c&aacute;t thường c&oacute; c&aacute;c thiết bị như: m&aacute;y cấp liệu, m&aacute;y nghiền kẹp h&agrave;m, m&aacute;y nghiền Roto trục đứng, (m&aacute;y tạo c&aacute;t), s&agrave;ng rung, băng tải cao su v&agrave; bộ điều khiển tập trung, được thiết kế sản lượng đến 50-500 tấn/giờ.Tất cả những thiết bị nay đều l&agrave; sản phẩm ti&ecirc;u biểu của c&ocirc;ng ty t&ocirc;i, chất lượng tốt, c&oacute; hiệu quả sản xuất cao, đ&atilde; đến được vị tr&iacute; quan trọng trong c&ugrave;ng ng&agrave;nh,được nhiều ng&agrave;nh c&oacute; lien quan c&ocirc;ng nhận. <br /><span /><h3 align="center">Qu&aacute; tr&igrave;nh cơ bản của d&acirc;y chuyền sản xuất tạo c&aacute;t: <br /></h3><h3>Vật liệu đ&aacute; qua m&aacute;y cấp liệu rung chuyền đến m&aacute;y nghiền kẹp h&agrave;m tiến h&agrave;nh giai đoạn nghiền th&ocirc; theo tốc độ b&igrave;nh qu&acirc;n, sau khi vật liệu th&ocirc;ng qua băng tải cao su chuyền đến m&aacute;y tạo c&aacute;t nghiền lại, sau khi nghiền mịn chuyền đến s&agrave;ng rung tiến th&agrave;nh ph&acirc;n loại, vật liệu đạt đến y&ecirc;u cầu th&igrave; chuyền đến m&aacute;y rửa c&aacute;t l&agrave;m cho sạch, sau khi l&agrave;m sạch vật liệu từ băng tải xuất ra trở th&agrave;nh th&agrave;nh phẩm; những vật liệu chưa đạt y&ecirc;u cầu th&igrave; từ s&agrave;ng rung trở về m&aacute;y tạo c&aacute;t gia c&ocirc;ng lại, trở th&agrave;nh một tuần ho&agrave;n mạch k&iacute;n nhiều lần. Cỡ hạt th&agrave;nh phẩm c&oacute; thể tổ hợp v&agrave; ph&acirc;n cấp căn cứ y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng, nếu sử dụng c&ocirc;ng nghiệp phương ph&aacute;p kh&ocirc;, c&oacute; thể ph&acirc;n phối m&aacute;y ph&acirc;n ly bột th&ocirc;- mịn v&agrave; thiết bị h&uacute;t bụi.<br /></h3><h3 align="center">T&iacute;nh năng của d&acirc;y chuyền sản xuất tạo c&aacute;t:<br /></h3>X&aacute;c định Ph&acirc;n phối lắp đặt cho thiết bị d&acirc;y chuyền sản xuất tạo c&aacute;t n&agrave;y chủ yếu căn cứ quy c&aacute;ch vật liệu đ&aacute;, sản lượng v&agrave; c&ocirc;ng dụng vật liệu đ&aacute; của kh&aacute;ch h&agrave;ng, ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp phục vụ to&agrave;n diện b&aacute;n h&agrave;ng v&agrave; chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng, căn cứ qu&aacute; tr&igrave;nh hiện trường sản xuất để ph&acirc;n phối, nỗ lực l&agrave;m tốt, c&agrave;ng hợp l&yacute;, c&agrave;ng kinh tế d&acirc;y chuyền sản xuất cho kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br />Loại d&acirc;y chuyền sản xuất tạo c&aacute;t n&agrave;y tr&igrave;nh độ tự động h&oacute;a cao, th&agrave;nh gi&aacute; vận h&agrave;nh thấp, năng suất nghiền cao, tiết kiệm năng lượng, sản lượng lớn, g&acirc;y ra &ocirc; nhiễm t&iacute;, sửa chữa thuận tiện. Thiết bị s&agrave;ng ph&acirc;n loại v&agrave; nghiền trong thiết kế qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng nghệ, bởi ph&acirc;n phối c&aacute;c thiết bị nghiền hợp l&yacute; v&agrave; bố tr&iacute; kh&ocirc;ng gian đan ch&eacute;o nghi&ecirc;m khắc, cho n&ecirc;n c&oacute; những đặt điểm l&agrave; diện t&iacute;ch nhỏ, lợi &iacute;ch đầu tư hiệu quả cao, chất lượng nghiền đ&aacute; tốt,&nbsp;&nbsp;&nbsp; sản xuất cỡ c&aacute;t đều ph&ugrave; hợp ti&ecirc;u chuẩn c&aacute;t x&acirc;y dựng quốc gia, cỡ hạt sản phẩm b&igrave;nh qu&acirc;n, dạng hạt tốt, cấp ph&acirc;n phối hợp l&yacute;.Loại d&acirc;y chuyền sản xuất tạo c&aacute;t n&agrave;y l&agrave; sự lựa chọn tốt nhất của c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br /><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman">Nếu bạn muốn t&igrave;m hiểu nhiều hơn về D&acirc;y chuyền sản xuất tạo c&aacute;t<br /></font><font face="Times New Roman">hoặc những sản phẩm kh&aacute;c của c&ocirc;ng ty hữu hạn sản xuất thiết bị m&aacute;y m&oacute;c cỡ nặng Kunding C&ocirc;n Minh. Bạn h&atilde;y v&agrave;o trang web http://<a href="http://www.vnmining.com/" target="_blank"><font color="#800080">www.vnmining.com</font></a> hoặc gọi điện thoại &nbsp;868718103666&nbsp; &nbsp;868718103999.<br /></font><font face="Times New Roman">Xin cảm ơn!<br /></font>
 Back
Top