Bệnh cây đậu bắp!

  • Thread starter buingocdua
  • Ngày gửi
Đậu bắp vườn nhà tôi bị bệnh nấm.
Nấm này có sẵn trong đất. Nó ăn những
cây nào không chống được nó như: Cà
Pháo, Rau Giền, Dưa Chuột, và Đậu Bắp.

Chứng bệnh là thối vỏ thân cây từ dưới
gốc lên ngọn, làm héo rụng lá, rụng
bông, trái, rồi chết. Có khi thối ăn
sâu vào thân trước khi lan đến ngọn,
thì cây gãy ngang. Cây nào may lắm thì
được ăn 2 trái. Cây nào tệ, thì thối
gốc trước khi trổ bông.

Cách chống trả: không trồng Đậu Bắp
trên đất có nấm này.
 
Back
Top