Biogas chăn nuôi

  • Thread starter Trần Văn Khải
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Trần Văn Khải

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Văn Khải
- Địa chỉ: 10/7 đường, kp1, p. Linh Tây, q. Thủ Đức, tp HCM
- Tel, Fax: 0909679777 ::: FaX 0837205995
- email: khai.apo@gmail.com
================================

<strong><font color="#16387c" face="Arial" size="4">Biogas c&ocirc;ng nghệ mới</font></strong><font color="#16387c" face="Arial" size="1"><br /></font><strong><font color="#16387c" face="Arial" size="1">Biogas APO_HDPE: Dự &aacute;n đầu tư sinh lợi cao (IRR&gt;90%)</font></strong><font color="#16387c" face="Arial" size="1"><br /></font><font color="#16387c" face="Arial" size="1">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n l&agrave;m hệ thống xử l&yacute; chất thải:<br /></font><font color="#16387c" face="Arial" size="1">-</font><font color="#16387c" face="Times New Roman" size="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font color="#16387c" face="Arial" size="1">Tư vấn, thiết kế, thi c&ocirc;ng hệ thống xử l&yacute; chất thải,<br /></font><font color="#16387c" face="Arial" size="1">-</font><font color="#16387c" face="Times New Roman" size="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font color="#16387c" face="Arial" size="1">Tư vấn, thiết kế, thi c&ocirc;ng hầm biogas APO_HDPE<br /></font><font color="#16387c" face="Arial" size="1">&nbsp;<br /></font><strong><font color="#16387c" face="Arial" size="1">Đặc điểm hầm biogas HDPE:</font></strong><font color="#16387c" face="Arial" size="1"><br /></font><font color="#16387c" face="Arial" size="1">-</font><font color="#16387c" face="Times New Roman" size="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font color="#16387c" face="Arial" size="1">Chi ph&iacute; cho 1m<sup>3</sup> thấp nhất hiện nay so với c&aacute;c c&ocirc;ng nghệ kh&aacute;c (100.000đ/m<sup>3</sup>-300.000đ/m<sup>3</sup>),<br /></font><font color="#16387c" face="Arial" size="1">-</font><font color="#16387c" face="Times New Roman" size="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font color="#16387c" face="Arial" size="1">Thi c&ocirc;ng rất nhanh,<br /></font><font color="#16387c" face="Arial" size="1">-</font><font color="#16387c" face="Times New Roman" size="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font color="#16387c" face="Arial" size="1">&Iacute;t sự cố khi vận h&agrave;nh nhất,<br /></font><font color="#16387c" face="Arial" size="1">-</font><font color="#16387c" face="Times New Roman" size="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font color="#16387c" face="Arial" size="1">Hiệu quả xử l&yacute; chất thải rất cao: COD, BOD<sub>5</sub>, SS,&hellip;giảm từ 60-80%. Tối ưu nhất hiện nay,<br /></font><font color="#16387c" face="Arial" size="1">-</font><font color="#16387c" face="Times New Roman" size="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font color="#16387c" face="Arial" size="1">Độ bền cao: Độ bền bạt HDPE 70 năm (Do c&oacute; hợp chất chống tia UV, axit,&hellip;),<br /></font><font color="#16387c" face="Arial" size="1">-</font><font color="#16387c" face="Times New Roman" size="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font color="#16387c" face="Arial" size="1">Rất ph&ugrave; hợp kh&iacute; hậu Việt Nam.<br /></font><font color="#16387c" face="Arial" size="1">&nbsp;<br /></font><strong><font color="#16387c" face="Arial" size="1">Lĩnh vực &aacute;p dụng:</font></strong><font color="#16387c" face="Arial" size="1"><br /></font><font color="#16387c" face="Arial" size="1">-</font><font color="#16387c" face="Times New Roman" size="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font color="#16387c" face="Arial" size="1">Xử l&yacute; chất thải nh&agrave; m&aacute;y tinh bột m&igrave; (tinh bột sắn),<br /></font><font color="#16387c" face="Arial" size="1">-</font><font color="#16387c" face="Times New Roman" size="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font color="#16387c" face="Arial" size="1">Trại chăn nu&ocirc;i: heo, b&ograve;, g&agrave;,<br /></font><font color="#16387c" face="Arial" size="1">-</font><font color="#16387c" face="Times New Roman" size="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font color="#16387c" face="Arial" size="1">Nh&agrave; m&aacute;y giết mổ, chế biến thịt (L&ograve; mổ),<br /></font><font color="#16387c" face="Arial" size="1">-</font><font color="#16387c" face="Times New Roman" size="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font color="#16387c" face="Arial" size="1">Nh&agrave; m&aacute;y cồn, Nh&agrave; m&aacute;y bia,<br /></font><font color="#16387c" face="Arial" size="1">-</font><font color="#16387c" face="Times New Roman" size="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font color="#16387c" face="Arial" size="1">Đập thuỷ điện, th&ugrave;ng đựng ho&aacute; chất,<br /></font><font color="#16387c" face="Arial" size="1">-</font><font color="#16387c" face="Times New Roman" size="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font color="#16387c" face="Arial" size="1">B&atilde;i r&aacute;c tập trung (Xử l&yacute; r&aacute;c).<br /></font><font color="#16387c" face="Arial" size="1">&nbsp;<br /></font><strong><font color="#16387c" face="Arial" size="1">Kết quả thu được:</font></strong><font color="#16387c" face="Arial" size="1"><br /></font><font color="#16387c" face="Arial" size="1">-</font><font color="#16387c" face="Times New Roman" size="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font color="#16387c" face="Arial" size="1">Chất thải được xử l&yacute; triệt để, giảm thiểu &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường,<br /></font><font color="#16387c" face="Arial" size="1">-</font><font color="#16387c" face="Times New Roman" size="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font color="#16387c" face="Arial" size="1">Chi ph&iacute; cho xử l&yacute; kh&ocirc;ng phải l&agrave; g&aacute;nh nặng, V&igrave;: suất đầu tư thấp hơn c&ocirc;ng nghệ kh&aacute;c. Tỷ suất sinh lợi nội tại của dự &aacute;n rất cao (IRR&gt;90%),<br /></font><font color="#16387c" face="Arial" size="1">-</font><font color="#16387c" face="Times New Roman" size="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font color="#16387c" face="Arial" size="1">D&ugrave;ng gas chạy m&aacute;y ph&aacute;t điện, l&agrave;m chất đốt cho c&aacute;c l&ograve; sấy, nồi hơi,&hellip;<br /></font><font color="#16387c" face="Arial" size="1">-</font><font color="#16387c" face="Times New Roman" size="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font color="#16387c" face="Arial" size="1">Hệ thống rất an to&agrave;n, tuổi thọ hệ thống rất cao,<br /></font><font color="#16387c" face="Arial" size="1">-</font><font color="#16387c" face="Times New Roman" size="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font color="#16387c" face="Arial" size="1">V&agrave; nhiều lợi &iacute;ch lớn kh&aacute;c.<br /></font><font color="#16387c" face="Arial" size="1">&nbsp;<br /></font><strong><font color="#16387c" face="Arial" size="1">Th&ocirc;ng tin sơ bộ về ch&uacute;ng t&ocirc;i:</font></strong><font color="#16387c" face="Arial" size="1"><br /></font><font color="#16387c" face="Arial" size="1">-</font><font color="#16387c" face="Times New Roman" size="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font color="#16387c" face="Arial" size="1">L&agrave; c&ocirc;ng ty Tư vấn, thiết kế, thi c&ocirc;ng hệ thống xử l&yacute; chất thải chuy&ecirc;n nghiệp,<br /></font><font color="#16387c" face="Arial" size="1">-</font><font color="#16387c" face="Times New Roman" size="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font color="#16387c" face="Arial" size="1">L&agrave; c&ocirc;ng ty Tư vấn, thiết kế, thi c&ocirc;ng hầm biogas HDPE chuy&ecirc;n nghiệp,<br /></font><font color="#16387c" face="Arial" size="1">-</font><font color="#16387c" face="Times New Roman" size="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font color="#16387c" face="Arial" size="1">Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; v&agrave; đang thi c&ocirc;ng cho những kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; quy m&ocirc; lớn h&agrave;ng đầu Việt Nam,<br /></font><font color="#16387c" face="Arial" size="1">-</font><font color="#16387c" face="Times New Roman" size="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font color="#16387c" face="Arial" size="1">Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; v&agrave; đang l&agrave; Chủ Nhiệm C&aacute;c Dự &Aacute;n x&acirc;y dựng hầm ủ biogas c&ocirc;ng nghệ HDPE lấy gas&nbsp;&nbsp; chạy m&aacute;y ph&aacute;t điện.<br /></font><font color="#16387c" face="Arial" size="1">-</font><font color="#16387c" face="Times New Roman" size="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font color="#16387c" face="Arial" size="1">C&aacute;c Dự &Aacute;n của ch&uacute;ng t&ocirc;i được Hội đồng khoa học tỉnh B&igrave;nh Dương đ&aacute;nh gi&aacute; rất cao.<br /></font><font color="#16387c" face="Arial" size="1">-------------------------------------------------------------------------<br /></font><strong><font color="#16387c" face="Arial" size="1">Vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</font></strong><font color="#16387c" face="Arial" size="1"><br /></font><font color="#16387c" face="Arial" size="1">Trần Văn Khải (Cty APO)<br /></font><font color="#16387c" face="Arial" size="1">Đt: 0909. 67 97 77<br /></font><font color="#16387c" face="Arial" size="1">Email: </font><u><font color="#0909ae" face="Arial" size="1"><a href="mailto:khai.apo@gmail.com">khai.apo@gmail.com</a></font></u><font color="#16387c" face="Arial" size="1"><br /></font>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top