BỒ CÂU PHÁP GIỐNG

  • Thread starter trunghoa
  • Ngày gửi
T

trunghoa

Guest
#1
<p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 7.5pt; margin-left: 0in"><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: Arial; color: black">CƠ SỞ CUNG CẤP BỒ C&Acirc;U PH&Aacute;P GIỐNG</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: Arial; color: black">B&aacute;n chim Bồ C&acirc;u thịt , chim giống ( Ta, Ph&aacute;p) cho c&aacute;c : Nh&agrave; h&agrave;ng , Kh&aacute;ch Sạn ,qu&aacute;n ăn tại H&agrave; Nội, chim bảo đảm chất lượng thịt , c&acirc;n nặng từ 600 - 700 g / con .</span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: #e4004c">1/ Bảng gi&aacute; tham khảo của cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i :</span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: #e4004c"><br /> <br /> <strong><span style="font-family: Tahoma">- Chim thịt l&agrave; : 70,000 đ/Con (1 th&aacute;ng)</span></strong><br /> <strong><span style="font-family: Tahoma">- Chim giống : 180,000 đ/ d&ocirc;i (1,5 - 2 th&aacute;ng)</span></strong><br /> <strong><span style="font-family: Tahoma">- Chim đẻ : 500,000 đ / đ&ocirc;i (6 th&aacute;ng &ndash; 12 th&aacute;ng tuổi)</span></strong><br /> <strong><span style="font-family: Tahoma">(G&iacute;a tr&ecirc;n c&oacute; thể thay đổi theo từng thời điểm v&agrave; theo số lượng đơn h&agrave;ng)</span></strong></span></strong><span class="apple-converted-space"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial; color: black">&nbsp;</span></strong></span><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue">2/ G&iacute;a b&aacute;n chuồng nu&ocirc;i chim gh&eacute;p c&ocirc;ng nghiệp : quy c&aacute;ch 1m x 50 x 50 , hoặc 50x50x50 , khung sắt 2,2ly , </span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue">- G&iacute;a b&aacute;n tại H&agrave; Nội : 250,000 đ / 1 chuồng</span></strong><span class="apple-converted-space"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue">&nbsp;(cho 2 cặp)</span></strong></span><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue"><br /> <strong><span style="font-family: Tahoma">- Số lượng 1 đơn h&agrave;ng : 20 C&aacute;i</span></strong><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><strong><span style="font-family: Tahoma">-</span></strong><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: Arial; color: black">Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng liện hệ :</span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue">CƠ SỞ CHIM BỒ C&Acirc;U GIỐNG </span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue"><br /> <strong><span style="font-family: Tahoma">Địa chỉ : Song v&acirc;n &ndash; T&acirc;n Y&ecirc;n - Bắc Giang</span></strong><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> <strong><span style="font-family: Tahoma">ĐT :&nbsp; 0906 185 078</span></strong></span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue">Mail : ifone.trunghoa@gmail.com</span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue"><br /> <strong><span style="font-family: Tahoma">Y!M: trunghoad </span></strong></span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue">Skype : stock20112</span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue"><br /> </span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial; color: black">RẤT CẢM ƠN QU&Yacute; KH&Aacute;CH H&Agrave;NG Đ&Atilde; QUAN T&Acirc;M V&Agrave; ỦNG HỘ CH&Uacute;NG T&Ocirc;I TRONG THỜI GIAN QUA</span></strong><span class="apple-converted-space"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial; color: black">&nbsp;</span></strong></span></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mr trung
- Địa chỉ: song vân - tân yên - bắc giang
- Tel, Fax: 0906 185 078
- email: ifone.trunghoa@gmail.com
 

Top