bon chua composite

  • Thread starter wftechvina
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: wftechvina
- Địa chỉ: 135b,dien bien phu, f 12, quan 3, tp.hcm
- Tel, Fax: 35142816 ::: FaX 35141670
- email: sang@wftechvina.com
================================

<p><font size="3"><font face="Calibri">C&ocirc;ng ty WF Tech vina Co.,ltd, V</font>ớ<font face="Calibri">i nhi</font>ề<font face="Calibri">u năm kinh nghi</font>ệ<font face="Calibri">m trong s</font>ả<font face="Calibri">n xu</font>ấ<font face="Calibri">t c&aacute;c s</font>ả<font face="Calibri">n ph</font>ẩ<font face="Calibri">m composite FRP, b</font>ồ<font face="Calibri">n ch</font>ứ<font face="Calibri">a h&oacute;a ch</font>ấ<font face="Calibri">t,B</font>ồ<font face="Calibri">n ch</font>ứ<font face="Calibri">a Th</font>ự<font face="Calibri">c ph</font>ẩ<font face="Calibri">m&hellip;Theo c&ocirc;ng ngh</font>ệ<font face="Calibri"> xo&aacute;y t</font>ự<font face="Calibri"> đ</font>ộ<font face="Calibri">ng hay khu&ocirc;n tr</font>ự<font face="Calibri">c ti</font>ế<font face="Calibri">p theo y&ecirc;u c</font>ầ<font face="Calibri">u, m&aacute;y l</font>ọ<font face="Calibri">c h</font>ơ<font face="Calibri">i đ</font>ố<font face="Calibri">t, van v&agrave; </font>ố<font face="Calibri">ng kh&oacute;i, nh</font>ự<font face="Calibri">a d</font>ẻ<font face="Calibri">o c</font>ả<font face="Calibri">m nhi</font>ệ<font face="Calibri">t, l</font>ớ<font face="Calibri">p ph</font>ủ<font face="Calibri"> b</font>ề<font face="Calibri"> m</font>ặ<font face="Calibri">t FRP cho c&aacute;c b</font>ồ<font face="Calibri">n b</font>ằ<font face="Calibri">ng s</font>ắ<font face="Calibri">t hay b&ecirc;-t&ocirc;ng, s&agrave;n nh&agrave; v&agrave; b</font>ồ<font face="Calibri">n ch</font>ứ<font face="Calibri">a h&oacute;a ch</font>ấ<font face="Calibri">t </font></font></p><p><font face="Calibri" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font size="3"><font face="Calibri">C&aacute;c s</font>ả<font face="Calibri">n ph</font>ẩ<font face="Calibri">m Composite FRP (Fiberglass Reinforced Plastic)</font></font></p><p><font size="3"><font face="Calibri">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; B</font>ồ<font face="Calibri">n FRP d</font>ạ<font face="Calibri">ng h&igrave;nh tr</font>ụ<font face="Calibri"> v&agrave; ch</font>ữ<font face="Calibri"> nh</font>ậ<font face="Calibri">t/ B</font>ồ<font face="Calibri">n ch</font>ứ<font face="Calibri">a h&oacute;a ch</font>ấ<font face="Calibri">t, Th</font>ự<font face="Calibri">c ph</font>ẩ<font face="Calibri">m.</font></font></p><p><font size="3"><font face="Calibri">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ph</font>ủ<font face="Calibri"> nh</font>ự<font face="Calibri">a c</font>ả<font face="Calibri">m nhi</font>ệ<font face="Calibri">t FRP cho b</font>ồ<font face="Calibri">n, t&agrave;u c&aacute;c lo</font>ạ<font face="Calibri">i.</font></font></p><p><font size="3"><font face="Calibri">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ph</font>ủ<font face="Calibri"> FRP l&ecirc;n b</font>ề<font face="Calibri"> m</font>ặ<font face="Calibri">t b&ecirc;-t&ocirc;ng, b</font>ồ<font face="Calibri">n kim lo</font>ạ<font face="Calibri">i, s&agrave;n hay h</font>ố<font face="Calibri"> ga.</font></font></p><p><font size="3"><font face="Calibri">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; B</font>ồ<font face="Calibri">n FRP đ</font>ượ<font face="Calibri">c ph</font>ủ<font face="Calibri"> nh</font>ự<font face="Calibri">a d</font>ẻ<font face="Calibri">o m</font>ặ<font face="Calibri">t b&ecirc;n trong.</font></font></p><p><font size="3"><font face="Calibri">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&aacute;c s</font>ả<font face="Calibri">n ph</font>ẩ<font face="Calibri">m l</font>ọ<font face="Calibri">c, d</font>ẫ<font face="Calibri">n kh&iacute; b</font>ằ<font face="Calibri">ng FRP.</font></font></p><p><font size="3"><font face="Calibri">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&aacute;c s</font>ả<font face="Calibri">n ph</font>ẩ<font face="Calibri">m FRP theo quy c&aacute;ch y&ecirc;u c</font>ầ<font face="Calibri">u đ</font>ặ<font face="Calibri">t h&agrave;ng.</font></font></p><p><font size="3"><font face="Calibri">N</font>ế<font face="Calibri">u nh</font>ư<font face="Calibri"> c&oacute; b</font>ấ<font face="Calibri">t kỳ nhu c</font>ầ<font face="Calibri">u n&agrave;o v</font>ề<font face="Calibri"> s</font>ả<font face="Calibri">n ph</font>ẩ<font face="Calibri">m FRP , xin đ</font>ừ<font face="Calibri">ng ng</font>ầ<font face="Calibri">n ng</font>ạ<font face="Calibri">i li&ecirc;n l</font>ạ<font face="Calibri">c v</font>ớ<font face="Calibri">i ch&uacute;ng t&ocirc;i. </font></font></p><p><font size="3"><font face="Calibri">Ch&agrave;o tr&acirc;n tr</font>ọ<font face="Calibri">ng.</font></font></p><p><font face="Calibri" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font size="3"><font face="Calibri">&nbsp;WF TECH VINA CO., LTD</font></font></p><p><font face="Calibri" size="3">Tran Minh Sang(Mr.)</font></p><p><font face="Calibri" size="3">Cell Phone: +84 93 7999597</font></p><p><font face="Calibri" size="3">==============================</font></p><p><font face="Calibri" size="3">No. 135B, Dien Bien Phu Str., Ward 15</font></p><p><font face="Calibri" size="3">Binh Thanh Dist. HCM City Vietnam </font></p><p><font face="Calibri" size="3">Tel:&nbsp; +84.8. 35142816</font></p><p><font face="Calibri" size="3">Fax:&nbsp; +84.8. 35141670</font></p><p><font face="Calibri" size="3">Website: </font><a href="http://www.wftechvina.com/"><font face="Calibri" color="#0000ff" size="3">www.wftechvina.com</font></a></p><p><font size="3"><font face="Calibri">E-mail:&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></font><a href="mailto:sang@wftechvina.com"><font face="Calibri" color="#0000ff" size="3">sang@wftechvina.com</font></a></p>G-mail:&nbsp;&nbsp; <a href="mailto:Transangfrp@gmail.com"><font color="#0000ff">Transangfrp@gmail.com</font></a>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top