bon nhua chua hoa chat, thuc pham

  • Thread starter Cty WFTech Viet Nam
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cty WFTech Viet Nam
- Địa chỉ: 135B, dien bien phu, phuong 15, Q.Binh thanh,tp.hcm
- Tel, Fax: 35142816 ::: FaX 35141670
- email: sang@wftechvina.com
================================

<font size="3"><em>C&ocirc;ng ty WF Tech vina Co.,ltd, V</em><em>ớ</em><em>i nhi</em><em>ề</em><em>u năm kinh nghi</em><em>ệ</em><em>m trong s</em><em>ả</em><em>n xu</em><em>ấ</em><em>t c&aacute;c b</em><em>ồ</em><em>n ch</em><em>ứ</em><em>a h&oacute;a ch</em><em>ấ</em><em>t, Th</em><em>ự</em><em>c ph</em><em>ẩ</em><em>m&hellip;Theo c&ocirc;ng ngh</em><em>ệ</em><em> xo&aacute;y t</em><em>ự</em><em> đ</em><em>ộ</em><em>ng hay khu&ocirc;n tr</em><em>ự</em><em>c ti</em><em>ế</em><em>p theo y&ecirc;u c</em><em>ầ</em><em>u, m&aacute;y l</em><em>ọ</em><em>c h</em><em>ơ</em><em>i đ</em><em>ố</em><em>t, van v&agrave; </em><em>ố</em><em>ng kh&oacute;i, nh</em><em>ự</em><em>a d</em><em>ẻ</em><em>o c</em><em>ả</em><em>m nhi</em><em>ệ</em><em>t, l</em><em>ớ</em><em>p ph</em><em>ủ</em><em> b</em><em>ề</em><em> m</em><em>ặ</em><em>t FRP cho c&aacute;c b</em><em>ồ</em><em>n b</em><em>ằ</em><em>ng s</em><em>ắ</em><em>t hay b&ecirc;-t&ocirc;ng, s&agrave;n nh&agrave; v&agrave; b</em><em>ồ</em><em>n ch</em><em>ứ</em><em>a h&oacute;a ch</em><em>ấ</em><em>t</em>&nbsp;<br /></font><p><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"><em>C&aacute;c s</em><em>ả</em><em>n ph</em><em>ẩ</em><em>m Composite <strong>FRP (Fiberglass Reinforced Plastic)</strong></em><br /></font><em>&middot;</em><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em><em>&nbsp;B</em><em>ồ</em><em>n FRP d</em><em>ạ</em><em>ng h&igrave;nh tr</em><em>ụ</em><em> v&agrave; ch</em><em>ữ</em><em> nh</em><em>ậ</em><em>t/ B</em><em>ồ</em><em>n ch</em><em>ứ</em><em>a h&oacute;a ch</em><em>ấ</em><em>t, Th</em><em>ự</em><em>c ph</em><em>ẩ</em><em>m.</em><em><br /></em><em>&middot;</em><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em><em>&nbsp;Ph</em><em>ủ</em><em> nh</em><em>ự</em><em>a c</em><em>ả</em><em>m nhi</em><em>ệ</em><em>t FRP cho b</em><em>ồ</em><em>n, t&agrave;u c&aacute;c lo</em><em>ạ</em><em>i.</em><em><br /></em><em>&middot;</em><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em><em>&nbsp;Ph</em><em>ủ</em><em> FRP l&ecirc;n b</em><em>ề</em><em> m</em><em>ặ</em><em>t b&ecirc;-t&ocirc;ng, b</em><em>ồ</em><em>n kim lo</em><em>ạ</em><em>i, s&agrave;n hay h</em><em>ố</em><em> ga.</em><em><br /></em><em>&middot;</em><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em><em>&nbsp;B</em><em>ồ</em><em>n FRP đ</em><em>ượ</em><em>c ph</em><em>ủ</em><em> nh</em><em>ự</em><em>a d</em><em>ẻ</em><em>o m</em><em>ặ</em><em>t b&ecirc;n trong.</em><em><br /></em><em>&middot;</em><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em><em>&nbsp;C&aacute;c s</em><em>ả</em><em>n ph</em><em>ẩ</em><em>m l</em><em>ọ</em><em>c, d</em><em>ẫ</em><em>n kh&iacute; b</em><em>ằ</em><em>ng FRP.</em><em><br /></em><p><em>&middot;</em><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em><em>&nbsp;C&aacute;c s</em><em>ả</em><em>n ph</em><em>ẩ</em><em>m FRP theo quy c&aacute;ch y&ecirc;u c</em><em>ầ</em><em>u đ</em><em>ặ</em><em>t h&agrave;ng.</em></p><strong><em>Nếu như c&oacute; bất kỳ nhu cầu n&agrave;o về sản phẩm FRP , xin đừng ngần ngại li&ecirc;n lạc với ch&uacute;ng t&ocirc;i.</em></strong><em><font size="3">&nbsp;<br /></font></em><strong><em>Ch&agrave;o tr&acirc;n trọng.</em></strong><strong><br /></strong><a name="_MailAutoSig"></a><p><font size="3">&nbsp;</font></p><strong></strong><font size="3"><strong>WF TECH </strong><strong>VINA CO., LTD</strong><br /></font><strong><font face="Calibri">Tran Minh Sang(Mr.)<br /></font></strong><strong><font face="Calibri">Cell Phone: +84 93 7999597</font></strong><br /><font size="3"><font face="Calibri">==============================<br /></font></font><table cellspacing="0" cellpadding="0" width="54%" border="0"><tbody><tr><td style="width: 100%" valign="top"><font face="Calibri"><strong>No. 135B, Dien Bien Phu Str., Ward 15<br />Binh Thanh Dist. HCM City Vietnam <br />Tel:&nbsp; +84.8. 35142816</strong><strong><br /></strong></font><strong><font face="Calibri">Fax: +84.8. 35141670<br /></font></strong><strong><font face="Calibri">Website: </font></strong><a href="http://www.winfung.com.my/"><font face="Calibri"><strong>www.winfung.com.my</strong><span /></font></a><strong><u><br /></u></strong><strong><font face="Calibri">E-mail:&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></strong><a href="mailto:duong.voltransvn@hotmail.com"><font face="Calibri"><strong>sang@wftechvina.com</strong><span /></font></a><strong><u><br /></u></strong></td><font face="Calibri" /></tr></tbody></table><font face="Calibri"><strong>G-mail</strong><font size="3">:&nbsp; </font><strong>&nbsp;</strong></font><a href="mailto:duong.voltransvn@hotmail.com"><strong><font face="Calibri">Transangfrp@gmail.com</font></strong><span /></a><br />
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Back
Top