BỘT CÁ & DẦU CÁ TRA CÔNG NGHỆ SẤY HƠI NƯỚC

  • Thread starter QUANG MINH SEAFOOD CO.,LTD
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Q

QUANG MINH SEAFOOD CO.,LTD

Guest
#1
<span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px"><p><span class="Apple-style-span"><strong>K&iacute;nh Ch&agrave;o Qu&yacute; C&ocirc;ng Ty.</strong></span><span class="Apple-style-span" /></p></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px">Ch&uacute;ng t&ocirc;i,&nbsp;<strong>C&ocirc;ng Ty TNHH Thủy Sản Quang Minh</strong>, tọa lạc tại KCN Tr&agrave; N&oacute;c - Cần Thơ. Với diện t&iacute;ch hơn 80.000 m2, gồm&nbsp; 5 nh&agrave; m&aacute;y chế biến: 1 T&ocirc;m, 2 C&aacute; Tra đ&ocirc;ng lạnh, 1 Bột &amp; Dầu c&aacute; , 1 Surimi,&nbsp; v&agrave; hệ thống v&ugrave;ng nu&ocirc; i hơn 600 ha nu&ocirc;i c&aacute; &amp; t&ocirc;m trải khắp v&ugrave;ng Đồng Bằng S&ocirc;ng Cửu Long.</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px"><p>Trong năm vừa qua, với lợi thế lớn về nguồn nguy&ecirc; n liệu ổn định, v&agrave; 2 nh&agrave; m&aacute;y chế biến c&aacute; tra xuất khẩu n&ecirc;n c&ocirc;ng ty đ&atilde; x&acirc;y dựng&nbsp;<strong>d&acirc;y chuyền chế biến Bột &amp; Dầu c&aacute; tra theo quy tr&igrave;nh sản xuất c&ocirc;ng nghiệp hiện đại với</strong>&nbsp;c<strong>&ocirc;ng suất 4,500 tấn/th&aacute; ng</strong>&nbsp;v&agrave; c<span class="text3"><strong>&ocirc;ng nghệ sấy bằng hơi nước bảo ho&agrave; . Chỉ ti&ecirc;u chất lượng th&agrave;nh phẩm hiện tại của c&ocirc;ng ty :</strong></span></p><p><span class="text3"><strong>I/ .Ch&acirc;́t lượng bột c&aacute; tra:</strong></span></p><p><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;1<span class="text3">. Đ&ocirc; ̣ đạm : 55% - 60%&nbsp;</span><br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<span class="text3">2. Đ&ocirc; ̣ ẩm : 10% Max</span><br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<span class="text3">3. B&eacute; o : 12% Max</span><br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<span class="text3">4. Tro : 22% Max</span><br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<span class="text3">5. Độ tươi ( TVBN ): 100 Max</span></strong></p><p><span class="text3"><strong>II/. Chất lượng dầu c&aacute; tra:</strong></span></p><p><span class="text3"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;1. AV : 3% Max</strong></span><strong><br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<span class="text3">2. Đ&ocirc; ̣ &acirc; ̉m : 1% Max</span><br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<span class="text3">3. I-ốt : 58% Min</span><br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<span class="text3">4. peroxide : 5% Max&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><br /></strong><strong><span style="font-family: Arial"><br /></span></strong>C&ocirc;ng ty Quang Minh rất mong được sự quan t&acirc;m của Qu&yacute; Kh&aacute;ch h&agrave;ng, v&agrave; h&acirc;n hạnh được đ&oacute;n tiếp Qu&yacute; Kh&aacute;ch đến thăm quan c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i.</p><p class="MsoNormal">Qu&yacute; Kh&aacute;ch h&agrave; ng c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc; n hệ&nbsp; với&nbsp;<strong>c&ocirc;ng ty&nbsp; Thủy Sản Quang Minh 07103744898</strong>,&nbsp;<strong>Mr. Phương 0987875758 email:<a style="text-decoration: none" href="mailto:qmc07@quangminhseafood.com.vn">qmc07@quangminhseafood.com.vn</a></strong></p><p class="MsoNormal"><strong>Website:&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;www.quanminhseafood.com.vn</strong></p><p class="MsoNormal"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;www.fishmeal-oil.vn</strong></p><p class="MsoNormal"><strong>Ch&acirc;n Trọng K&iacute;nh Ch&agrave;o.</strong></p></span>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: QUANG MINH SEAFOOD CO.,LTD
- Địa chỉ: Lo2.20A, KCN TRÀ NÓC, TP. CẦN THƠ
- Tel, Fax: 0987875758 ::: FaX 07103744011
- email: qmc07@quangminhseafood.com.vn
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận