Bút đo độ mặn, tỷ trọng, nhiệt độ

  • Thread starter chungkim
  • Ngày gửi
C

chungkim

Guest
#1
<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#FFFFFF" id="AutoNumber40"><tbody><tr><td colspan="2" style="width: 100%; height: 25px"><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" id="AutoNumber46" style="border-collapse: collapse"><tbody><tr><td align="center" class="titleDangTin" style="width: 100%"><br /></td> </tr> </tbody></table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="width: 100%; height: 10px"><br /></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="width: 100%"> <div align="right"> <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" id="AutoNumber43" style="border-collapse: collapse"> <tbody><tr> <td class="navItem" style="width: 100%"><p align="justify"> </p><h1><font size="4"><span style="font-weight: bold">B&uacute;t đo độ mặn, tỷ trọng, nhiệt độ </span><br /><span style="font-weight: bold"> Model: DMT-10</span><br /><span style="font-weight: bold">H&atilde;ng : DYS - H&agrave;n Quốc</span></font></h1> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt">DMT &ndash; 10 </span><span style="font-size: 12pt">l&agrave; b&uacute;t đo độ mặn, dạng m&aacute;y kiểm tra ( test) nhanh độ mặn của nước, dung dịch, m&aacute;y được ứng dụng phổ biến, nhất l&agrave; trong lĩnh vực m&ocirc;i trường nu&ocirc;i trồng thủy hải sản, bể nu&ocirc;i c&aacute;,&hellip;</span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt">Th&ocirc;ng số kỹ thuật:</span></p> <p>- <span style="font-weight: bold">Khoảng đo độ mặn</span>: 0 &ndash; 50 ppt (0/00). Độ ch&iacute;nh x&aacute;c: &plusmn;2 ppt (0/00). Độ ph&acirc;n giải: 1 ppt</p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt"> - <span style="font-weight: bold">Khoảng đo nhiệt độ</span>: 0 &ndash; 100<sup>0</sup>C. Độ ch&iacute;nh x&aacute;c: &plusmn; 1<sup>0</sup>C. Độ ph&acirc;n giải: 0.1<sup>0</sup>C<br /> - <span style="font-weight: bold">Khoảng đo tỷ trọng</span>: 1.000 &ndash; 1.037 S.G.Độ ch&iacute;nh x&aacute;c: &plusmn;0.002 S.G. Độ ph&acirc;n giải: 0.001 S.G<br /> - Kết quả đo hiển thị bằng m&agrave;n h&igrave;nh LCD<br /> - Tự động b&ugrave; trừ nhiệt độ (ATC)<br /> - Hiệu chuẩn tự động bằng dung dịch chuẩn 30 ppt (k&egrave;m theo m&aacute;y)<br /> - C&oacute; chức năng &ldquo;HOLD&rdquo; để giữ kết quả đo tạm thời<br /> - C&oacute; thể chuyển đổi đơn vị đo nhiệt độ giữa <sup>0</sup>C v&agrave; <sup>0</sup>F<br /> - M&aacute;y tự động tắt nguồn sau một ph&uacute;t nếu kh&ocirc;ng đo để tiết kiệm pin<br /> - Đ&aacute;p ứng ti&ecirc;u chuẩn EC No. E8 04 08 53916 001<br /> - K&iacute;ch thước: 30 x 30 x 195 mm&nbsp;<br /> - Khối lượng: 61 gam (bao gồm pin).<br /> - Pin: 2 pin CR2032.</span></p> <p><span style="font-weight: bold">Cung cấp bao gồm:</span> </p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt"> B&uacute;t đo độ mặn DMT-10, 1 chai dung dịch chuẩn 30 ppt, pin CR2032, nắp bảo vệ điện cực, hướng dẫn sử dụng v&agrave; hộp đựng m&aacute;y <br /></span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt"><br /></span></p> <p style="text-align: justify" class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; color: blue; font-style: italic">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ: <span style="font-weight: bold">L&ecirc; Thị Kim Chung</span></span></p> <p style="text-align: justify" class="MsoNormal"><span style="font-weight: bold"><span style="font-size: 16pt; color: blue; font-style: italic">C&ocirc;ng ty TNHH FUCO</span></span></p> <p style="text-align: justify" class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; color: blue; font-style: italic">Điện thoại: &nbsp;<span style="font-weight: bold">04.66823679 </span>- <span style="font-weight: bold"><span class="skype_pnh_print_container">0977 675997</span><span class="skype_pnh_container"><span class="skype_pnh_mark"> </span><span class="skype_pnh_highlighting_inactive_common"><span class="skype_pnh_dropart_span" /><span class="skype_pnh_textarea_span" /></span></span></span></span></p> <p style="text-align: justify" class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; color: blue; font-style: italic">Fax: <span style="font-weight: bold">0436368975 </span></span></p> <p style="text-align: justify" class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; color: blue; font-style: italic">Email: <span style="font-weight: bold"><a href="mailto:kimchungth@gmail.com">kimchungth@gmail.com</a> / kimchung@fuco.com.vn</span></span></p> <p style="text-align: justify" class="MsoNormal"><span style="font-weight: bold"><span style="font-size: 16pt; color: blue; font-style: italic">Chi tiết xem tại webside: www.fuco.com.vn</span></span></p> <p style="text-align: justify" class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; color: blue; font-style: italic">Representative office: <span style="font-weight: bold">No. 102-A3, Ngo 29, Lac Trung st, Ha Noi, Viet Nam.</span></span></p></td></tr></tbody></table></div></td></tr></tbody></table>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: LÊ THỊ KIM CHUNG
- Địa chỉ: SỐ 102 -A3 - NGÕ 29- LẠC TRUNG - HÀ NỘI
- Điện thoại: 0977675997 ::: FaX 0436368975 - Fax:
- email: kimchungth@gmail.com
 

Top