CÁ BỚP XUẤT KHẨU

  • Thread starter phong1312
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Tiên Hiền
- Địa chỉ: khu 7 thị trấn Rạng Đông. Nghĩa Hưng, Nam Định
- Tel, Fax: 0350 3873382 ::: FaX
- Email: thanhphong1312@yahoo.com
================================

<div class="i1"> <div class="i2"> <div class="i3"> <div id="description-text"><h2 style="text-align: center"><font color="#ff0000"><strong>C&aacute; Bớp xuất khẩu</strong></font></h2> <h1 style="text-align: center"><font color="#ff0000"><strong>NỘI ĐỊA v&agrave; QUỐC TẾ</strong></font></h1> <p>Địa chỉ nh&agrave; cung cấp: Khu 7, thị trấn Rạng Đ&ocirc;ng, Nghĩa Hưng, <a class="wikilinks" href="http://namdinh.olx.com.vn/">Nam Định</a><br /> ĐT: 03503873382<br /> <strong>B&agrave;: <font color="#0000cc">Nguyễn Thị Hiền</font></strong><br /> ĐTDD: 0984056827<br /> <strong>&Ocirc;ng: <font color="#0000ff">Phạm Văn Ti&ecirc;n</font></strong><br /> ĐTDD:0984823714<br /> Chuy&ecirc;n Cung Cấp c&aacute;c mặt h&agrave;ng <strong>c&aacute; Bớp</strong> giống, <strong>C&aacute; Bớp</strong> xuất khẩu.<br /> Đang cung cấp tr&ecirc;n c&aacute;c địa b&agrave;n trong nước như: <strong><a class="wikilinks" href="http://quangninh.olx.com.vn/">Quảng Ninh</a>, Hải Ph&ograve;ng, <a class="wikilinks" href="http://hanoi.olx.com.vn/">H&agrave; Nội</a>, Nam Định, <a class="wikilinks" href="http://thanhhoa.olx.com.vn/">Thanh H&oacute;a</a></strong><br /> Đang c&oacute; nhu cầu ph&aacute;t triển thị trường tr&ecirc;n cả nước.<br /> Nh&agrave; cung cấp đảm bảo chất lương, đ&atilde; c&oacute; uy t&iacute;n tr&ecirc;n thị trường từ năm 1995 đến nay.</p> <p>XU&Acirc;T KHẨU : Nước Ngo&agrave;i chủ yếu l&agrave; xuất khẩu qua thị trường TRUNG QUỐC.</p> <p>gi&aacute; cả thị trường được quyết định theo đầu ra của sản phẩm.<br /> Hi&ecirc;n nay gi&aacute; đang được b&aacute;n ra với gi&aacute;: 190k/ 1kg ( trong nước)<br /> 200k/ 1kg ( TQ)</p> <h3 style="text-align: center"><span style="font-family: arial black,avant garde"><strong>H&Atilde;Y LI&Ecirc;N HỆ NHANH ĐỂ ĐƯỢC CUNG CẤP VỚI GI&Aacute; MẶT H&Agrave;NG ƯU Đ&Atilde;I NHẤT</strong></span></h3> <p> Nếu bạn chưa biết về mặt h&agrave;ng n&agrave;y, bạn sẽ được tư vấn trực tiếp qua số <strong>ĐT: 0972 989 210 gặp A.Phong</strong></p> <div style="text-align: center">(hoặc sẽ được cung cấp th&ocirc;ng tin chi tiết qua b&agrave;i đăng lần sau.)</div> </div> </div></div></div>
 


THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Tiên Hiền
- Địa chỉ: khu 7 thị trấn Rạng Đông. Nghĩa Hưng, Nam Định
- Tel, Fax: 0350 3873382 ::: FaX
- Email: thanhphong1312@yahoo.com
================================

[h=2]Cá Bớp xuất khẩu[/h] [h=1]NỘI ĐỊA và QUỐC TẾ[/h] Địa chỉ nhà cung cấp: Khu 7, thị trấn Rạng Đông, Nghĩa Hưng, Nam Định
ĐT: 03503873382
Bà: Nguyễn Thị Hiền
ĐTDD: 0984056827
Ông: Phạm Văn Tiên
ĐTDD:0984823714
Chuyên Cung Cấp các mặt hàng cá Bớp giống, Cá Bớp xuất khẩu.
Đang cung cấp trên các địa bàn trong nước như: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Nam Định, Thanh Hóa
Đang có nhu cầu phát triển thị trường trên cả nước.
Nhà cung cấp đảm bảo chất lương, đã có uy tín trên thị trường từ năm 1995 đến nay.
XUÂT KHẨU : Nước Ngoài chủ yếu là xuất khẩu qua thị trường TRUNG QUỐC.
giá cả thị trường được quyết định theo đầu ra của sản phẩm.
Hiên nay giá đang được bán ra với giá: 190k/ 1kg ( trong nước)
200k/ 1kg ( TQ)
[h=3]HÃY LIÊN HỆ NHANH ĐỂ ĐƯỢC CUNG CẤP VỚI GIÁ MẶT HÀNG ƯU ĐÃI NHẤT[/h] Nếu bạn chưa biết về mặt hàng này, bạn sẽ được tư vấn trực tiếp qua số ĐT: 0972 989 210 gặp A.Phong
(hoặc sẽ được cung cấp thông tin chi tiết qua bài đăng lần sau.)​

xa quá chúc Bác đắc hàng nha
 


Back
Top