ca ngu dong hop xuat khau di Saudi Arabia

  • Thread starter BJI Vietnam (VPDD)
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: BJI Vietnam (VPDD)
- Địa chỉ: 02 Ngo Duc Ke Quan 1, HCMC
- Tel, Fax: 0835203046 ::: FaX
- email: phucbatri@yahoo.com
================================

<p><font face="Times New Roman" color="blue" size="3"><span style="font-size: 12pt; color: blue">- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong><span style="font-weight: bold">Skipjack Tuna in Sunflower Oil (90:10): Net Wt. 195g/Drained Wt. 150g </span></strong></span></font></p> <p><font face="Times New Roman" color="blue" size="3"><span style="font-size: 12pt; color: blue">- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong><span style="font-weight: bold">Skipjack Tuna in Brine: Net Wt. 195g/Drained Wt. 150g</span></strong></span></font> </p> <p><strong><font face="Times New Roman" color="blue" size="3"><span style="font-weight: bold; font-size: 12pt; color: blue">&nbsp;</span></font></strong> </p> <p><font face="Times New Roman" color="blue" size="3"><span style="font-size: 12pt; color: blue">- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong><span style="font-weight: bold">Skipjack Tuna in Soybean Oil (90:10): Net Wt. 195g/Drained Wt. 150g</span></strong></span></font> </p> <p><font face="Times New Roman" color="blue" size="3"><span style="font-size: 12pt; color: blue">- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong><span style="font-weight: bold">Bonito Tuna in Sunflower Oil (90:10): Net Wt. 195g/Drained Wt. 150g</span></strong></span></font> </p> <p><font face="Times New Roman" color="blue" size="3"><span style="font-size: 12pt; color: blue">- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong><span style="font-weight: bold">Bonito Tuna in Soybean Oil (90:10): Net Wt. 195g/Drained Wt. 150g</span></strong></span></font> </p> <p><strong><font face="Times New Roman" color="blue" size="3"><span style="font-weight: bold; font-size: 12pt; color: blue">&nbsp;</span></font></strong> </p> <p><font face="Times New Roman" color="blue" size="3"><span style="font-size: 12pt; color: blue">- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong><span style="font-weight: bold">Skipjack Tuna in Soybean Oil (90:10) with 5% Vegetable Broth</span></strong></span></font> </p> <p><font face="Times New Roman" color="blue" size="3"><span style="font-size: 12pt; color: blue">- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong><span style="font-weight: bold">Bonito Tuna in Sunflower Oil (90:10) with 5% Vegetable Broth </span></strong></span></font></p> <p><font face="Times New Roman" color="blue" size="3"><span style="font-size: 12pt; color: blue">- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong><span style="font-weight: bold">Bonito Tuna in Soybean Oil &nbsp;(90:10) with 5% Vegetable Broth</span></strong></span></font> </p> <p><font face="Times New Roman" color="blue" size="3"><span style="font-size: 12pt; color: blue">&nbsp; Also, we need the prices for the same but with less <strong><span style="font-weight: bold">Net Wt (185g)</span></strong> and <strong><span style="font-weight: bold">Drained Wt. (140g)</span></strong>.</span></font></p><p>Tran trong,</p><p>&nbsp;</p><p>Phuc&nbsp; <br /></p><!--Session data-->
 
Back
Top