Cá rồng tại Hồng Anh

  • Thread starter manhlong
  • Ngày gửi
M

manhlong

Lữ khách
#1
các loại cá rồng tại Hồng Anh
116A Nguyễn Đình Chiểu P Đa Kao-QI
38243255
09094 34567 gặp Long


http://cacanhhonganh.com.vn/
Huyết Long Của N1red (indonesia)
size 20 cm
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.static.flickr.com%2F4044%2F4530365271_81e800190f.jpg&hash=1213c31a6eac922669ca347ef5049c89

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.static.flickr.com%2F4039%2F4530365225_8ed2f54278.jpg&hash=202aec7d1c314e92eeeef1524c599274

22cm
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg.photo.zing.vn%2Ffile_uploads%2Fgallery%2Fw642h%2F2010%2F04%2F07%2F11%2F94201270657755.jpg&hash=66c49763773d1ec2e11879db6445e1ef

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg.photo.zing.vn%2Ffile_uploads%2Fgallery%2Fw642h%2F2010%2F04%2F07%2F11%2F16991270657738.jpg&hash=d82c56273d356acb9e88af1eeb987ea7

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg.photo.zing.vn%2Ffile_uploads%2Fgallery%2Fw642h%2F2010%2F04%2F07%2F11%2F95661270657718.jpg&hash=7b4d839eda0c417415e923057aeb25d528 cm
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.static.flickr.com%2F4038%2F4520748932_59c22a7bc8.jpg&hash=70856503c3b127d274d4aecd1a156a79

size 28 cm
Đầu đỏ của N1Red
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH2010041510415mdqzodm0mz144811.jpeg&hash=497797209c8c8d662b50fc658e9a6d47


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH2010041510415ngixody3mz165158.jpeg&hash=5e4bd09fbcdef7b349b5896eeb128915

size 35 cm
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.static.flickr.com%2F4034%2F4530365133_bf8e5a9117.jpg&hash=a0e574adc197c18f4ce01b5fee8579cb

chuc vui ve
---------------
huyết long trại Elkindo (indonesia)
1 số ELkindo tại cửa hàng chụp dưới 4 bóng trắng,1 bóng hồng
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.static.flickr.com%2F4032%2F4230307875_550dfa23e7.jpg&hash=9b04c74a7b8319d9e0fd4d99cd43f4cf

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.static.flickr.com%2F2694%2F4231078734_d14bf6a42b.jpg&hash=807abd45899fb44c9da74644ca28f9a4

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.static.flickr.com%2F2522%2F4230306117_27b37280ee.jpg&hash=c393155fed37898a79d14af11ed934cb

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.static.flickr.com%2F2522%2F4230306117_27b37280ee.jpg&hash=c393155fed37898a79d14af11ed934cb

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.static.flickr.com%2F2518%2F4231071156_3847ef205b.jpg&hash=7b27fde0d66769f2e72249c5d0ef8ac9

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.static.flickr.com%2F2795%2F4230298393_b2da2d445d.jpg&hash=25d7559d9fb59915d0695dfd21861b48

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.static.flickr.com%2F2747%2F4231063780_2311189a7d.jpg&hash=40b9cfcbf77c684ea07a99813ceda46d

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.static.flickr.com%2F2618%2F4231061882_6a1c66a9a9.jpg&hash=314fdde0743f60c633a6880daaf0b83b

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.static.flickr.com%2F4055%2F4231060082_53c767c64d.jpg&hash=1aab6a801f4e22dbf398a55070dbe71a

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.static.flickr.com%2F4001%2F4231058332_5e9bdecbd1.jpg&hash=29e5a56bf2dfc1f8f76f480ffea4e6ac

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.static.flickr.com%2F4028%2F4230287007_cbe0204fc1.jpg&hash=b894fe6d540240c1c0cb9755e01d6e3d

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.static.flickr.com%2F4021%2F4230285127_86b2ef0f15.jpg&hash=b6abf99d37ed4b97e1ba9ac859db9bc9

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.static.flickr.com%2F4056%2F4230280063_2420c186c4.jpg&hash=cf9d8fb0cc48b0e03cc4c624d43a35eb
 
Last edited:
M

manhlong

Lữ khách
#2
kim long quá bối trại Raffles (singapore)
1 số em 24k 9999 chụp dưới đèn trắng thủy sinh mời các bạn xem
Giá:Call (giảm 10% cho thành viên)
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.static.flickr.com%2F2607%2F4292873552_8eec5f5ed3.jpg&hash=d2b36a6a7894571dfc4624f865123254

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.static.flickr.com%2F2604%2F4292130183_16c87e4ec3.jpg&hash=63257b4da77b45a98b27ed63afbd43d3

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.static.flickr.com%2F2696%2F4292869648_ba2e923dfc.jpg&hash=2accd9ab2eee469e96f69800a955a627

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.static.flickr.com%2F4047%2F4292867424_9e7be629f4.jpg&hash=4c051bfd821dc21e2e01f4154cb5694d

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.static.flickr.com%2F4059%2F4292123449_384864aae7.jpg&hash=2f4acf0adbca55319d4f0fa44fee2eb1

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.static.flickr.com%2F4028%2F4292862300_feeaaa7c13.jpg&hash=816f5e4f46c9078b229dcb98388f3826

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.static.flickr.com%2F4059%2F4292118731_9ece242c20.jpg&hash=2d599d0fd447200df19d20c0ddd61523

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.static.flickr.com%2F2784%2F4292858088_051b9f7f46.jpg&hash=5a548c060714c37eef6b4c02bd6044f3

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.static.flickr.com%2F2784%2F4292858088_051b9f7f46.jpg&hash=5a548c060714c37eef6b4c02bd6044f3

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.static.flickr.com%2F2208%2F4292111919_c82880ce3f.jpg&hash=dc7e2a71f4c01da0d7d17f2924986ab9

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.static.flickr.com%2F2680%2F4292851166_037f903a15.jpg&hash=6bee36b5a995d52d1fa0a8e1e023c1e9

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.static.flickr.com%2F4002%2F4292104779_d906a04ffc.jpg&hash=3779724dd48531f2a15aa364fca489fa

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.static.flickr.com%2F4071%2F4292099865_9860ab344c.jpg&hash=ba8fc51f19734c68b1c2471ee72ef087

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.static.flickr.com%2F2768%2F4292097537_17747498bd.jpg&hash=5a79c97e0098d3944051b062a97fc745

thanks các bạn ghé xem,
---------------
kim long quá bối Absolute Gold (trại Panglong _ singapore)
vài hình ảnh quá bối 20 cm tại cửa hàng,viền vảy vàng rõ,sắc nét
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.static.flickr.com%2F2792%2F4247056038_4e02cc2d7c.jpg&hash=d4c5e7b199beb0a3dc2dadbac7015c9a

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.static.flickr.com%2F4066%2F4246231727_25ebd1baa9.jpg&hash=72cc68f924553d7019b7aa353fb07b78

chú khác
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.static.flickr.com%2F2697%2F4247041820_3276685586.jpg&hash=2967ed3570b781100c9ed9ee962fcafa

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.static.flickr.com%2F4048%2F4246262351_592571495d.jpg&hash=04ffb1627005d4f13497c5976f005630

chú khác
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.static.flickr.com%2F4023%2F4247032842_0bdc80463b.jpg&hash=547d36eeb79eced1986c9f2c37d3eb70

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.static.flickr.com%2F4015%2F4247027956_9159445d7b.jpg&hash=3eb3099870249e5d79a52e6217311272

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.static.flickr.com%2F4025%2F4246247987_6486329e90.jpg&hash=31b93e8e1b047528c48228dbd6293715

chú khác
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.static.flickr.com%2F4022%2F4247018620_d85e13bd65.jpg&hash=d25fed50284feb8a6720e558c2945941

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.static.flickr.com%2F2713%2F4246239103_a9f535fba2.jpg&hash=38dcc11daf46df815b13b644483fcf14

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.static.flickr.com%2F2505%2F4246235733_351c0b3988.jpg&hash=8ed2461dc6a4dd0aaf3a250a39111c13

chú khác
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.static.flickr.com%2F4041%2F4246228393_df6664d118.jpg&hash=986c236473fc6be538480b63ef6b6e90

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.static.flickr.com%2F2743%2F4246224821_e78a419ee9.jpg&hash=877abc6e825c78e92324731d1db84973

A
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.static.flickr.com%2F4006%2F4246210467_bae4c66dcf.jpg&hash=7d9b38be55d512d878af772a734a251e

cám ơn anh em đã ghé xem,Happy New Year
 
Last edited:
M

manhlong

Lữ khách
#3
huyết long VIP của Imoerial_singapore
VIP mới về size 20 cm
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.static.flickr.com%2F2704%2F4221522055_e6cdb56cf6.jpg&hash=d230a26c2908d2d515f258963cf0ff8c

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.static.flickr.com%2F4015%2F4221526189_01310efd0d.jpg&hash=798c959703d25d8cce1b7a7b0f87859b

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.static.flickr.com%2F4048%2F4221538675_ffbb932686.jpg&hash=744db66ca45b3fb4beea150a50fc2017

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.static.flickr.com%2F4049%2F4221529947_4b601a1c0d.jpg&hash=37eab04fb3006379d9b60dd65a7d9605

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.static.flickr.com%2F2511%2F4221558903_e4d160e7ba.jpg&hash=b72b9463acd40acc39d3784b857d633a

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.static.flickr.com%2F2521%2F4222322696_8c7e9f1fa9.jpg&hash=92a5bcb59955068272654128ac981d52

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.static.flickr.com%2F2781%2F4222156428_1671927953.jpg&hash=ce52a8bbde19b2b24ef2a103b3e05559

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.static.flickr.com%2F4030%2F4221396027_faed47c69a.jpg&hash=09f601543fbf5ca2931a4676ebd45ec0

_Diablo size 20 cm
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.static.flickr.com%2F4051%2F4222159934_5487c1fe5d.jpg&hash=fb767f66934d3f984d7aed6d591ef8f4

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.static.flickr.com%2F2554%2F4221399877_c56b82b71d.jpg&hash=5d74200bd8bdf30768e62ef3be4d256a

Elkindo size 20 cm

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.static.flickr.com%2F4058%2F4221403917_2017692bd0.jpg&hash=867272777b6a8fab273f8f965c24b51f

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.static.flickr.com%2F2663%2F4222169272_86c032164d.jpg&hash=55d457d2e98fd21a64f0216e18a40585

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.static.flickr.com%2F2500%2F4222172950_89c73d05a2.jpg&hash=a79a0a35fc992b8f29eae85e1540cff2

thanks đã ghé xem
---------------
Quá bối đầu vàng trại Panglong _singgapore
vài hình ảnh của bầy Absolute Golden head
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.static.flickr.com%2F4008%2F4227766180_c6cee6ce4b.jpg&hash=b6cf23acb994092f3f6c40d672fe816b

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.static.flickr.com%2F2679%2F4227003309_4fdc7d4856.jpg&hash=629da55d001c21b0b77dd4872ff57993

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.static.flickr.com%2F4069%2F4227006315_cb4082fe99.jpg&hash=8f2433a28a76a30a3640242b2a6eb88c

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.static.flickr.com%2F2537%2F4227011851_8090d86446.jpg&hash=720c70ba99a5b83ddd6dffc9e5c42fa5

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.static.flickr.com%2F2516%2F4227795242_b02a37f764.jpg&hash=1605ccc088cb54953d11e2c302410b98

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.static.flickr.com%2F4026%2F4227034479_6c6abd815b.jpg&hash=89c1d7b0e4dd33b6e1b2896574fce021

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.static.flickr.com%2F2757%2F4227018695_9f0552245d.jpg&hash=c5120a304baf5ce000dc45dc3bb9a8db

thanks đã ghé xem
---------------
kim long quá bối đầu vàng
size 30 cm,đầu vàng 99% chụp đèn trắng thủy sinh
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.static.flickr.com%2F2683%2F4391921470_a4dbba59e7.jpg&hash=53eb8b339040e171eca930010aaef5a1

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.static.flickr.com%2F2725%2F4391919712_47a396dd30.jpg&hash=f77d1d02dc3bdfb44814e0bc8b46e3d5

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.static.flickr.com%2F4024%2F4391149555_3d89fe65b5.jpg&hash=256c4c50704da70dd485e04e3a8dfc73

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.static.flickr.com%2F2686%2F4391937386_eda29fe082.jpg&hash=006ed17b12f92ca198e02ee81ec0e68c

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.static.flickr.com%2F4025%2F4391163551_a7db363682.jpg&hash=ade48a3e3f48fd62065c63524851d6c2

size 25 cm,đầu vàng 99% YTL
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.static.flickr.com%2F2796%2F4391146589_2724fbb846.jpg&hash=2974a66e58dd1d48fe52569762e4b145

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.static.flickr.com%2F4021%2F4391926690_7e653225bf.jpg&hash=73b72538d5783f7760c3039220195012

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.static.flickr.com%2F4060%2F4391935928_475b31464c.jpg&hash=ed34f71a1c16ed8c3cad2bb8f2a7888a

25 cm,đầu vàng 95%
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.static.flickr.com%2F4052%2F4391172149_fd44809f37.jpg&hash=cc5afd6e1c95a2adb8e7474e4e370d07

chúc cuối tuần vui vẻ,thanks
 
Last edited:
M

manhlong

Lữ khách
#4
vài chú cá cùi mới chụp mời các bạn xem
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.static.flickr.com%2F4016%2F4311474766_0e735ef9a2.jpg&hash=b6717badb719bf6f815950bb34b7479f

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.static.flickr.com%2F4031%2F4310731463_24d29056e1.jpg&hash=6eed2c02c4c3b3deed8ae73fa5c2138c

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.static.flickr.com%2F2777%2F4311460434_0669078095.jpg&hash=314449b0e7fc41c980c66af70b8c345f

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.static.flickr.com%2F4055%2F4311456170_02ecb8cf18.jpg&hash=1d72840d9c5c257ddce55bf8d9df2f3e

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.static.flickr.com%2F4009%2F4311452238_35c87b0344.jpg&hash=fe4cca286a9c5c8e98e4d8d36fbc7a55

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.static.flickr.com%2F4047%2F4310705187_8ac6de27ee.jpg&hash=48507f381b5bbb5beb9120b1ac4cf97e

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.static.flickr.com%2F4006%2F4311439212_ed5d72b2d3.jpg&hash=3f946fb0777c3e02b890c68aefdc1269

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.static.flickr.com%2F4012%2F4311435108_d3699a762f.jpg&hash=ba4618e0d401ee13640b14c5cfaf51a7

mình chụp với đèn trắng và đèn flash,thanks các bạn ghé xem
---------------
huyết long Fafulong (phúc long)
1 chú fafulong huyết nhỏ
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.static.flickr.com%2F2752%2F4337201496_398fb7a01f.jpg&hash=1d05e8a555e072bb4343d67b3d894f15

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.static.flickr.com%2F4021%2F4337197474_cd83391c05.jpg&hash=1a71fd93a3c79bad06e1d2887da21585

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.static.flickr.com%2F2703%2F4336451341_f40c1c7403.jpg&hash=ab2152c18987772193d9b49ff01ee714

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.static.flickr.com%2F2741%2F4337192938_97bc67c2d4.jpg&hash=733e1120172d9176d05118d1982aee23

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.static.flickr.com%2F4019%2F4336449631_8a48bdf85e.jpg&hash=e50d17883b96cd155375c1023e940b84

đầu,đuôi,mắt mũi ,miệng đều đẹp,càng dài
thanks đã ghé xem
 
Last edited:
M

manhlong

Lữ khách
#5
thứ 2 cửa hàng sẽ về 1 bầy N1wan Red.Huyết long chất lượng hoàn hảo và đồng đều nhất từ trước đến giờ
vài hình ảnh tham khảo
chụp bằng đèn trắng thủy sinh
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm4.static.flickr.com%2F3503%2F4562095707_364237fbf3.jpg&hash=2bb79ec5c8ca2258714a2f240e531912

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm4.static.flickr.com%2F3075%2F4562098469_3da44869eb.jpg&hash=197e52996288bc6020341d0f27842d17

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm4.static.flickr.com%2F3202%2F4562100743_2db00b4cf9.jpg&hash=f609029c91139bbb44995e118c0f153b

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm4.static.flickr.com%2F3232%2F4562102627_c421936928.jpg&hash=b560f9c1f6e4dab586dd5ba267f734bc

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm4.static.flickr.com%2F3108%2F4562104887_e49d18389e.jpg&hash=d170a01447c6c1a1b200fde76e6d89f4

mời các bạn ghé xem,thanks
 

Quảng cáo

Top