Cá Tầm Việt Nam

  • Thread starter xuân Hùng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
X

xuân Hùng

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: xuân Hùng
- Địa chỉ: 51 TRIỆU VIỆT VƯƠNG_HBT_HN
- Tel, Fax: ::: FaX 0439448761
- email: catam.vn@gmail.com
================================

<div align="center"> <table class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="0" width="481.5pt" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; border-width: 1pt; border-color: #6e6f76"> <tbody><tr style="height: 150pt"> <td valign="top" style="border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #f8f8f8; padding-top: 2.25pt; padding-right: 2.25pt; padding-bottom: 2.25pt; padding-left: 2.25pt; height: 150pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; border-width: 1pt; border-color: #e1e3ec"> <p><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; color: black">C&ocirc;ng Ty CP C&aacute; Tầm Việt Nam l&agrave; đơn vị duy nhất tại Việt Nam nu&ocirc;i th&agrave;nh c&ocirc;ng giống c&aacute; Tầm Nga cho chất lượng cao đ&atilde; đưa sản phẩm ra thị trường được rộng r&atilde;i tại TPHCM, H&agrave; Nội v&agrave; c&aacute;c tỉnh ph&iacute;a Bắc.</span></p> <p><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; color: black">N&oacute;i đến c&aacute; tầm, người ta thường gắn liền h&igrave;nh ảnh n&agrave;y với nước Nga, với đặc sản nổi danh c&aacute; tầm hun kh&oacute;i v&agrave; trứng c&aacute; muối.</span></p> <p><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; color: black">Trong số c&aacute;c m&oacute;n ăn đặc sản của Nga, m&oacute;n được to&agrave;n thế giới biết đến nhiều nhất c&oacute; lẽ l&agrave; trứng c&aacute; tầm (trứng c&aacute; đen) hay Black Caviar. Được xem l&agrave; m&oacute;n ăn đặc biệt d&agrave;nh cho người giầu sang v&agrave; giới quyền thế, Caviar chiếm vị tr&iacute; cao nhất tr&ecirc;n thực đơn của c&aacute;c m&oacute;n cầu kỳ &Acirc;u ch&acirc;u, tr&ecirc;n cả rượu champagne, nấm Truffle, s&ograve; huyết v&agrave; pat&ecirc; gan ngỗng.</span></p> <p><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; color: black">Lượng DHA trong 100gr thịt c&aacute; tầm của C&ocirc;ng ty TNHH C&aacute; Tầm Việt Nam được kiểm chứng bởi Sở Khoa học c&ocirc;ng nghệ TP HCM l&agrave; 0,54gr. Ch&iacute;nh bởi nguồn dinh dưỡng đặc biệt v&agrave; sự qu&yacute; hiếm của m&igrave;nh, c&aacute; tầm Nga v&agrave; trứng c&aacute; tầm kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; m&oacute;n ăn ngon miệng c&oacute; lợi cho sức khỏe m&agrave; c&ograve;n chứng tỏ được đẳng cấp của thực kh&aacute;ch.</span></p> <p><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; color: black">Ch&uacute;ng t&ocirc;i hiện c&oacute; c&aacute;c sản phẩm: c&aacute; đ&ocirc;ng lạnh, c&aacute; sống nguy&ecirc;n con, c&aacute; tươi chặt kh&uacute;c v&agrave; c&aacute; hun kh&oacute;i v&agrave; một số sản phẩm chế biến sẳn (</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: black">C&aacute; tầm nướng muối ớt, C&aacute; tầm cuốn giấy bạc, Chả c&aacute; tầm - Thăng Long</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: blue">, </span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; color: black">)</span></p> <p><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; color: black">Trong th&aacute;ng khai trương n&agrave;yĐến Với C&ocirc;ng ty CP C&aacute; Tầm Việt Nam, qu&yacute; kh&aacute;ch sẽ nhận được gi&aacute; hết sức ưu đ&atilde;i v&agrave; c&ograve;n rất nhiều ch&iacute;nh s&aacute;ch giảm gi&aacute; kh&aacute;c tại c&ocirc;ng ty.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></p> <p><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; color: black">Để&nbsp;qu&yacute; vị tr&aacute;nh mua phải&nbsp;sản phẩm c&aacute; kh&ocirc;ng phải c&aacute;&nbsp;Tầm Nga&nbsp;hoặc c&aacute; Tầm nhưng kh&ocirc;ng r&otilde; nguồn gốc xuất sứ,&nbsp;k&iacute;nh mời qu&yacute; kh&aacute;ch đến tham quan tại showroom của cty&nbsp;để được tư vấn tận t&igrave;nh.</span></p> <p><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; color: black">&nbsp;</span></p> <p><strong><em><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; color: black">k&iacute;nh mời: qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n h&ecirc;:</span></em></strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; color: black"></span></p> <p><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; color: black">H&agrave; Xu&acirc;n H&ugrave;ng; mobill: 0988.855.800</span></strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; color: black"></span></p> <p><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; color: black">Cty CP C&aacute; Tầm Việt Nam</span></strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; color: black"></span></p> <p><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; color: black">Đc: 51 Triệu Việt Vương, HBT, H&agrave; Nội</span></strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; color: black"></span></p> <p><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; color: black">ĐT: 04.439448761</span></strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; color: black"></span></p> <p><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; color: black">&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #fbfbfd; padding-top: 2.25pt; padding-right: 2.25pt; padding-bottom: 2.25pt; padding-left: 2.25pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; border-width: 1pt; border-color: #e1e3ec"> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; color: black">H&agrave; Xu&acirc;n H&ugrave;ng - Đại diện kinh doanh<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> C&ocirc;ng ty CP C&aacute; Tầm Việt Nam<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> 51 Triệu Việt Vương, HBT, H&agrave; Nội.<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> ĐT: 0988.855.800<br /> Email: catam.vn@gmail.com<br /> Web: http://catam.vn</span></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top