Cá trê vàng giống

  • Thread starter caotuan
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Caotuan
- Địa chỉ: Móng Cái Quảng Ninh
- Tel, Fax: 0979090525 ::: FaX
- email:
================================

<p><strong>Ch&agrave;o đại gia đ&igrave;nh Agriviet!</strong></p><p>xin được&nbsp; giới thiệu với c&aacute;c b&aacute;c! hiện nay tại M&oacute;ng C&aacute;i ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thể cung cấp một số loại c&aacute; giống sản xuất từ Trung Quốc với chất lượng tốt, gi&aacute; cả đẹp.</p><p>Gồm c&aacute;c loại c&aacute; giống: R&ocirc; phi (Roddan) dạng c&aacute; bột; c&aacute; ch&eacute;p lai, c&aacute; ch&eacute;p đỏ; c&aacute; tr&ecirc; ( tr&ecirc; lai, tr&ecirc; đồng); c&aacute; trắm cỏ; trắm đen ...</p><p>B&aacute;c n&agrave;o ở khu vực ph&iacute;a bắc c&oacute; nhu cầu hợp t&aacute;c xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ!<br /></p>
 


Sao lại từ TRUNG QUỐC, ở VIỆT NAM nay đã có rất nhiều giống cá đó mà.Hãy mang mac VIỆT NAM đi mới có cơ mai bán đắc hàng đó nha
 


Back
Top