Các cơ sở sx giống gia cầm tại miền bắc????

#1
<font size="5">M&igrave;nh c&oacute; nhu cầu muốn mua giống gia cầm giống số lượng v&agrave;i trăm con 1 lượt.Nhưng chưa biết cơ sở n&agrave;o b&aacute;n. bạn n&agrave;o pro th&igrave; chỉ cho m&igrave;nh biết với nha. thanks nhiều. nhớ l&agrave; gi&aacute; cả hợp l&iacute; nha. m&agrave; c&agrave;ng gần H&ograve;a B&igrave;nh c&agrave;ng tốt. v&igrave; m&igrave;nh ở H&ograve;a B&igrave;nh m&agrave;. hihi. thanks nhiều nhiều!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</font><br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đinh Trọng Nghĩa
- Địa chỉ: Phong Phú Tân Lạc Hòa Bình
- Điện thoại: 01674519782 - Fax:
- email: dtnghiahb@yahoo.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx