Cách kiểm chứng men vi sinh tốt hay xấu.

  • Thread starter Người đương Thời
  • Ngày gửi
Cách kiểm chứng men vi sinh tốt hay xấu.

Pha 1 ít men vi sinh với nuớc trong cái chậu, bỏ vào 1 ít đường và dùng máy sục khí oxy bồn cá cảnh 24 giờ.

Sau đó ra ao hồ nhổ nhánh cây hay cọng cỏ dưới ao đã bị đóng rong rêu, nhúng vào chậu men vi sinh nữa phần đóng rêu xuống mặt nước, chờ 2-3 tiếng đông hồ sau giở lên, phần dưới sẽ bị con men vi sinh ăn sẽ có màu mốc trắng ..đó là loại men vi sinh tốt ...còn phần trên và phần dưới không thay đổi màu thì loại men men vi sinh đó không tốt. Vì chúng ta không phải là nha khoa học nên chúng ta không thể phân tích cũng như không có kính hiển vi.

Đây là Made in Tám Lúa Liemtran308 chưa bao giờ thử nghiệm, nhưng nguyên tắc đơn giản để chứng minh là có con men vi sinh hay không có con men vi sinh chỉ có vậy thôi, thật là đơn giản.
 P

Phụng-Điên

....
Cách kiểm chứng men vi sinh tốt hay xấu................

chỉ có vậy thôi, thật là đơn giản.

<!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> Rất đơn giản nhưng..phát hiện ra cách đơn giản này thật chả đơn giản chút nào vì phải nhiều miệt mài lắm mới biết cách Thí dụ..
Biết Quân Nguyên sắp tới rồi với nhiều chiến thuyền to lớn…chiến thuyền An Nam quá nhỏ làm sao chống được chúng đây ? Trần Hưng Đạo nhiều đêm trăn trở không ngủ được bèn đi tới đi lui bên bờ sông Bạch Đằng.
1 ông cụ đánh cá ven sông lúc gần sáng…biết niềm lo âu của Trần Hưng Đạo, bèn chèo thuyền lại gần Trần Hưng Đạo đang suy tư bên bờ và xin hiến kế :
Ngài cho đóng cọc nhọn trên sông khi nước triều lên sẽ che mất cọc… khi chúng đến cho chiến thuyền nhỏ của mình ra đánh với chúng ngoài sông lớn…rồi chạy vào khúc sông này.. chúng sẽ rượt theo..thuỷ triều xuống.. cọc nhọn sẽ lộ ra… đâm thuyền chúng lũng hoặc bị kẹt, ngài dùng chiến thuyền nhỏ chứa các chất dẫn hỏa luồn lách theo hàng cọc ra…đốt chúng

Trần Hưng Đạo là y theo và đã đại thắng quân Nguyên
Trong tác phẩm : “những trận đánh lừng danh trong lịch sử việt”của Học Viện Quân Sự bình như sau :
Thật là đơn giản…nhưng để sáng tạo ra cách đơn giản này.. phải là khối óc của thiên tài
Lão Tám he he …
liệu Lão Tà có lạc đề không đó ?
 
N

Người đương Thời

Banned
Rất đơn giản nhưng..phát hiện ra cách đơn giản này thật chả đơn giản chút nào vì phải nhiều miệt mài lắm mới biết cách Thí dụ..
Biết Quân Nguyên sắp tới rồi với nhiều chiến thuyền to lớn…chiến thuyền An Nam quá nhỏ làm sao chống được chúng đây ? Trần Hưng Đạo nhiều đêm trăn trở không ngủ được bèn đi tới đi lui bên bờ sông Bạch Đằng.
1 ông cụ đánh cá ven sông lúc gần sáng…biết niềm lo âu của Trần Hưng Đạo, bèn chèo thuyền lại gần Trần Hưng Đạo đang suy tư bên bờ và xin hiến kế :
Ngài cho đóng cọc nhọn trên sông khi nước triều lên sẽ che mất cọc… khi chúng đến cho chiến thuyền nhỏ của mình ra đánh với chúng ngoài sông lớn…rồi chạy vào khúc sông này.. chúng sẽ rượt theo..thuỷ triều xuống.. cọc nhọn sẽ lộ ra… đâm thuyền chúng lũng hoặc bị kẹt, ngài dùng chiến thuyền nhỏ chứa các chất dẫn hỏa luồn lách theo hàng cọc ra…đốt chúng

Trần Hưng Đạo là y theo và đã đại thắng quân Nguyên
Trong tác phẩm : “những trận đánh lừng danh trong lịch sử việt”của Học Viện Quân Sự bình như sau :
Thật là đơn giản…nhưng để sáng tạo ra cách đơn giản này.. phải là khối óc của thiên tài
Lão Tám he he …
liệu Lão Tà có lạc đề không đó ?


Không lạc đề đâu Lão Tà, nhưng trong tương lai Lão Mỗ có thể mời Lão Tà qua bên kia Thế Giới 1 chuyến he he he.
 
khucthuydu

khucthuydu

ĐT/zalo/fb: 0948.101010
Đây là Made in Tám Lúa Liemtran308 chưa bao giờ thử nghiệm.

Đề nghị anh em, đã và đang cầm trong tay men visinh, test thử và cho ý kiến. Đúng hay sai, cho cả chục loại vào mà cái nào cũng có kết quả SAI là thua :anggry:
 
binh_dan

binh_dan

Thành viên gắn bó
Riêng tui thì thử bằng chính nước của ao nuôi , múc 2 xô nước của ao nuôi , 1 xô cho men VS vào , 1 xô đối chứng , sũi ô xy điều 2 xô , để qua đêm , nếu xô có men VS mà nước trong hơn xô đối chứng là ok , nếu có điều kiện mua 1 máy đo amonia cầm tay để trợ giúp thêm thì càng yên tâm .
 
7

7giau

Guest
Xin cho 7Giau mạu mụi co y kiến.
Trước giờ 7Giau tui kiểm tra coi loại vi sinh mình dùng có con vi sinh hoạt đông không? đơn giản lắm, chỉ cần làm theo hướng dẫn để cho con vi sinh nhân thêm sinh khối (hay hoạt động gì đó) trước khi đưa vào ao nuôi như hướng dẫn trên bao bì của nhà phân phối (đại loại như lấy nước từ ao nuôi lên rồi sục khí trước khoảng 30phut xong rồi cho Men vi sinh vào, cho thêm ít đường... rồi sục khí 8h - 12h chẳn hạn, ui nói chung là ai kiu gì làm đó đó). sau đó tiến hành kiểm tra:
đầu tiên đo pH của nước ao nuôi (lúc trước khi ủ men).
sau đó đo lại pH của nước được sục khí cùng với men vi sinh 8 - 12h, nếu pH lúc này dưới 4.5 thì kết luận CON VI SINH HOẠT ĐỘNG TỐT trong môi trường nước ao nuôi của mình.
Giờ thì 7Giau xin bà con cho ý kiến về cách làm của tui zây coi có được không?
thân!
 
D

desertrose

Nhanong.Com
Đề nghị anh em, đã và đang cầm trong tay men visinh, test thử và cho ý kiến. Đúng hay sai, cho cả chục loại vào mà cái nào cũng có kết quả SAI là thua :anggry:
Xài nhiều loại men rùi, (mặc dù chỉ dùng cho cá kiểng) loại nào tốt thì xung quanh mặt kiếng, rong rêu, đá sỏi... đóng 1 lớp màng trắng. Nhất là trong đường ống của máy bơm đóng 1 lớp dày có thể làm nghẽn dòng chảy của máy bơm, khi súc rửa thấy nhiều kết tủa lại thành từng mảng trắng. Chơi nhiều loại mà chỉ thấy men Mai Việt là có hiệu ứng như vậy (tốn 1triệu tiền men và 1 triệu tiền di chuyển lên tp.hcm săn tìm, hic!)
 
Thuy-canh

Thuy-canh

_
Nông dân @
Riêng tui thì thử bằng chính nước của ao nuôi , múc 2 xô nước của ao nuôi , 1 xô cho men VS vào , 1 xô đối chứng , sũi ô xy điều 2 xô , để qua đêm , nếu xô có men VS mà nước trong hơn xô đối chứng là ok , nếu có điều kiện mua 1 máy đo amonia cầm tay để trợ giúp thêm thì càng yên tâm .
Hi hì, tui sắp sửa làm theo cách của bình-dân, thì lại lúng-túng :
- Làm sao đi mua trúng cái con men SV của binh_dan đây trời?

Bây giờ tui hỏi binh_dan:
- Nếu sau khi đối-chứng:
1. Tui vẫn để vậy, vẫn sủi bọt thêm 48 giờ nữa. Thì sẽ ra sao?
2. Tui vẫn để vậy, không sủi bọt thêm 48 giờ nữa. Thì sẽ ra sao?
Thân.
 
N

NguSa

Nhà nông nghiệp dư
Vòng đời con men vi sinh khỏang từ 3-7 ngày, nghĩa là trong khỏang thời gian sau 3 ngày thì chúng bắt đầu rơi rụng từ từ nếu không được cung cấp dưỡng chất để tăng sinh khối. Vậy:
1/ Nếu vẫn để vậy và sủi bọt thêm 48 giờ nữa thì cái xô có men cũng chưa chắc đã tốt hơn và cái xô không men thì không tệ hơn vì oxy được sủi vào giúp phân giải bớt 1 số chất thải trong nuớc. Suy ra sủi càng lâu để thử thì cũng không nên

2/ Nếu vẫn để vậy nhưng không sục oxy thêm 48 giờ nữa thì cái xô có men sẽ bẩn dần dần vì men nó chết thúi hoắc. Suy ra không sủi thì càng không nên nữa vì phép thử sẽ sai.

Kết luận: đã là thử thì chỉ cần khỏang 24 giờ là đã đánh giá được rồi. Thử lâu hơn thì phải có biện pháp tăng sinh khối. Ở đời thì đâu có thứ gì không chết !
 
P

Phụng-Điên

....
Tui hổng "gành" về vi sinh... nhưng tôi biết chắc rằng trên đời hổng có cái gì chết mà không sanh sản trước.. từ cây cây cỏ đền con vi trùng đều sanh sản nhiều đợt rồi mới chết
Ngay cả đến đất người ta cho rằng có thể cũng biết sanh sản ( học thuyết về : trái đất trương nở )
Vậy con men vi sinh hổng biết cách sanh sản trước khi chết sao bác " hạt cát khiêm nhường "
 
Last edited:
Thuy-canh

Thuy-canh

_
Nông dân @
Vòng đời con men vi sinh khỏang từ 3-7 ngày, nghĩa là trong khỏang thời gian sau 3 ngày thì chúng bắt đầu rơi rụng từ từ nếu không được cung cấp dưỡng chất để tăng sinh khối. Vậy:
1/ Nếu vẫn để vậy và sủi bọt thêm 48 giờ nữa thì cái xô có men cũng chưa chắc đã tốt hơn và cái xô không men thì không tệ hơn vì oxy được sủi vào giúp phân giải bớt 1 số chất thải trong nuớc. Suy ra sủi càng lâu để thử thì cũng không nên

2/ Nếu vẫn để vậy nhưng không sục oxy thêm 48 giờ nữa thì cái xô có men sẽ bẩn dần dần vì men nó chết thúi hoắc. Suy ra không sủi thì càng không nên nữa vì phép thử sẽ sai.

Kết luận: đã là thử thì chỉ cần khỏang 24 giờ là đã đánh giá được rồi. Thử lâu hơn thì phải có biện pháp tăng sinh khối. Ở đời thì đâu có thứ gì không chết !
Hì hì,
Không dè có bác NgaSa tham-dự. Vậy chúng ta bù-khú cho vui.
Tui trước có ứng-dụng (theo chỉ-dẫn) chút chút về vi-sinh khi nuôi trùn, nên giờ nghe bà con bàn về con men vi-sinh của ngành thủy-sản, cái hoàn-toàn mới với tui, tui thích-thú theo dõi để học thêm. Vậy cũng xin góp ý.

Vi-sinh trong một ổ trùn và vi-sinh dùng trong thủy-sản có giống nhau không? Câu hỏi nầy do tui đặt ra cho chính tui, nên cũng xin được trả lời luôn.

Rồi lại không trả lời được! Vậy phải thu nhỏ câu hỏi lại:
- Các công-ty bán men vi-sinh trong ngành thủy-sản, có cùng bán một thứ men vi-sinh không?
Thưa:
- Theo như họ giải-thích trong phần quảng-cáo suy ra là : Không!

Nếu chúng đã khác nhau, thì tui lấy vi-sinh trong ổ trùn (táp-nham, hỗ-lốn, đủ mọi thứ, loại vi-sinh) đem ra làm thử-nghiệm trên. Nếu kết-quả cho ra cũng giống như loại vi-sinh thủy-sản được cho là tốt nhất, thì chiều hướng suy-nghĩ của chúng ta có vì đó mà thay đổi không?
Kính.
 
N

NguSa

Nhà nông nghiệp dư
- Chào bác Phụng-Điên: đúng là con men vi sinh cũng không nằm ngoài quy luật sanh-trụ-hoại-diệt nhưng cái điều bác Thủy Canh đang muốn đề cập đến lại chỉ là trong 1 xô nước thử và điều kiện chỉ là sục khí chứ không thấy nói gì đến cho ăn nên tôi vốn là cục đất thì thấy sao nói vậy.:approve:

- Chào bác Thủy Canh: tôi cũng vốn chẳng "gành" con men cũng như bác Phụng-Điên nhưng tôi nghĩ về chủng men thì chắc phải là giống nhau. Khác nhau có chăng là môi trường nuôi cấy sao cho chúng thích hợp với môi trường như thực tế ứng dụng. Ví dụ men A có khả năng xơi chất B thì bỏ chúng ở đâu có chất này chúng đều xơi tuốt. Vấn đề là chúng có khả năng sống trong khí, đất hay nước thì lại là chuyện của nhà sản xuất. Tôi nghĩ cũng giống như bác trồng thủy canh vậy đó. Cũng là 1 cây rau nhưng trồng thổ canh cũng được mà bác thủy canh cũng xong nhưng khi bác đưa nó vào thủy canh thì bác cũng "huấn luyện" nó từ từ cho nó thích nghi với môi trường sống mới vốn không phải là nơi quen thuộc của nó. Vi sinh cũng là 1 sinh vật thôi mà. Chỉ có điều nó bé tí tẹo mình không thấy được nên đôi khi có những câu chuyện về nó trở thành " huyền thoại".
Vi sinh trong ổ trùn của bác chắc chắn là dùng được nhưng không biết hiệu quả có cao hay không mà thôi vì theo những kiến thức hạn hẹp mà tôi biết thì men của mỗi chủng ngành đều có sự chọn lọc theo cơ chế tập trung. Đó là lý thuyết còn nhà sản xuất họ làm thế nào, trúng hay trật thì tôi đây cũng không thể biết.
 
Thuy-canh

Thuy-canh

_
Nông dân @
Thưa bạn NguSa,
Xin nói cái tui "gành" trước : cây đang trồng thỗ-canh, đưa ngay sang thủy-canh thì thích-ứng ngay tức-khắc, phởn-phơ tức thì. Bởi môi-trường thủy-canh là môi-trường hoàn-hảo cho cây (người trồng cố làm cho được như vậy).

Về tác-dụng của vi-sinh trên môi-trường thì tui cũng chỉ nghĩ được như bạn nói : Mỗi loại vi-sinh có công-tác riêng. Tỷ như cần phân-hủy một xác thú vật chết, thì mỗi loại vi-sinh hoạt-động trên xác đó cũng có thứ-tự trước sau, và tác-dụng của từng loại cũng hết sức đặc-thù.

Ngay trong ao cá, tui được nghe giải-thích là chất phế-thải, cùng thức ăn dư-thừa phải do 1 loại vi-sinh nhứt định nào nó "làm việc" trước, sau đó mới tới nhóm thứ 2 đảm-nhiệm phần kế. Thứ-tự nầy không hề lẫn-lộn.

Ngay cả như trong đống phân ủ nhiệt. Khi bắt đầu thì do một loại vi-sinh khơi-mào. Kế đó là loại vi-sinh giữ vai trò chủ-lực nhảy vào hành-động. Mà khi cái đám nầy tung-hoành, thì nhiệt-độ trong đồng ủ lên quá 60oC lận! Lúc nầy thì tất cả các đám vi-sinh khác đã phải đi chỗ khác chơi hết rồi. Hì hì... Bạn đừng cười, tui nghe giải-thích, rồi theo đó mà tưởng-tượng thôi. Và được nhắc-nhở là không được để cho đống phân nầy "tắt nhiệt". Bởi nếu đống phân nầy ủ chưa xong mà bị nguội, thì là phân ủ không kết-quả hoàn-toàn. Vậy thỉnh-thoảng phải xới đống phân, phải xịt nước sơ cho đủ ẩm.

Tại sao phải làm vậy? Đó là vì bạn thấy cũng như tui thấy là chúng ta phải cho chúng ăn:

đang muốn đề cập đến lại chỉ là trong 1 xô nước thử và điều kiện chỉ là sục khí chứ không thấy nói gì đến cho ăn nên tôi vốn là cục đất thì thấy sao nói vậy.:approve:(Ngu Sa).

Do đó, tui cố kéo dài thời-gian giữ vi-sinh trong chậu, để cho thấy là chúng sẽ chết! Vi-sinh cũng là sinh-vật, chúng vẫn cần phải ăn. Sục khí là bởi chúng ta đang dùng loại háo-khí. Và nuôi loại nầy thì không khó, chỉ cần cho chúng ăn và cung-cấp ốc-xy cho chúng thở là đủ. Việc nuôi nầy quá dễ, theo thiển-ý, cũng chính là công việc tạo biofloc thôi!

Các vi-sinh trong ổ trùn có dùng được cho thủy-sản không?

Tui xin bạn cho phép tui nói cái suy-nghĩ của tui.
Trùn ăn gì? Trước, tui nghĩ trùn ăn chất hữu-cơ, nhưng bây giờ tui biết tui sai! Trùn ăn vi-sinh chứ không phải ăn chất hữu-cơ!
Khi các chất hữu-cơ (tức các chất trước đây đã từng có sự sống) đã chết, phải được phân-hủy, đó là quy-luật của thiên-nhiên, và nhiệm-vụ nầy được giao cho trước hết là côn-trùng, và sau đó là vi-trùng. Đặc-biệt trong côn-trùng thì có con trùn. Con trùn không đến trước vi-trùng, mà đến sau, bởi chúng chờ để ăn vi-trùng (!?).

Tui được nghe giải-thích là trong lúc ăn vi-sinh, chúng nuốt luôn phần hữu-cơ mà vi-sinh đang bám vào. Vi-sinh tiếp-tục ăn hữu-cơ và sinh-sản trong ruột trùn. Xác vi-sinh chết mới chính là thức ăn của trùn.

Trong ruột trùn, là một ống rỗng từ đầu đến đuôi, đầy dẫy vi-sinh hiếu-khí, bởi bộ da và nhớt trùn có một ái-lực rất mạnh với ốc-xy, nên trong ruột trùn, loài vi-sinh yếm-khí không có đất sống. Mà vi-sinh yếm-khí thường là loài độc-hại (lại có mùi thúi nữa).

Vậy, thưa bạn NguSa, tui tin cái đám vi-sinh đủ loại trong ổ-trùn là loại đang làm nhiệm-vụ phân-hủy chất hữu-cơ. Khi chúng làm việc thì không có mùi hôi. Vậy đây là đám thân-thiện (beneficial bacteria), dùng chúng tiếp tay làm sạch các thư dư-thừa trong ao nuôi thủy-sản, nếu không có lợi, cũng không có gì hại.

Hì hì, tui nói nhăng nói cuội theo điều tui tin, không biết trúng được mấy phần.
Kính.
 
N

Người đương Thời

Banned
Men vi sinh là một loại khuẩn giống như con giấm chỉ cần cho nó ăn và cung cấp khí oxy dể cho nó thở là nhiệm vụ chánh của người nuôi trồng phải biết.

Trong gói men vi sinh có 2 chủng loại mà bất cứ nhà sản xuất men nào cũng biết, người nuôi trồng cứ nhắm mắt mù quáng không cần biết nó là cái gì, tên gì cho nó "meeệt", quan trọng nhất là đánh định kỳ, đừng để thiếu con men vi sinh trong ao ....đừng để khoảng trống để cho bọn ác, bọn trộm vào tấn công ao nuôi của mình nghĩa là dòng đời con men vi sinh là từ 3 đến 14 ngày, chúng chết bất cứ lúc nào, thì mình cho rằng nó chết không tồn tại trong ao, thì mình phải đánh men sinh định kỳ ngắn ngày 3-5-7 ngày chứ không phải là 15 ngày như "Luận điệu truyền thống" là 15 ngày ...."Thà giết lầm còn hơn thả lầm" như người xưa nói.

Nên nhớ thời gian trong ao không có con men vi sinh ...thức ăn dư thừa ...nước thúi ...tạo ra môi trường cho con virút sinh sôi nẩy nở tấn công ao nuôi, đó là lí do tại sao Tám Lúa chủ trương đánh men vi sinh định kỳ với thời gian nghiêm nhặt lại ...lúc nào trong ao cũng có con men vi sinh làm nhiệm vụ dọn sạch ao nuôi.

Nghĩa là ăn ở sạch sẽ thì không có bệnh hoạn lây lan, thì người nuôi mới ca khúc khải hoàn ....

Đơn giản!
Đơn giản, đơn giản!!
Đơn giản, đơn giản, đơn giản!!!

Xin đừng nhìn vụ việc phức tạp mà chẳng đi đến đâu, hãy dành "Bộ nhớ" để chứa những thông tin đáng nhớ thì mới bắt kịp các nước khác ...ka ka ka

Tám Lúa giờ thành 16 lúa gòy.
 
Last edited:
binh_dan

binh_dan

Thành viên gắn bó
Vậy bác Tám cho em hỏi , nếu trong ao nuôi , mình duy trì o xy đạt nồng độ 8 đến 10 mg trên lít thường xuyên , tạo thêm giá thể cho VS bám , như vậy mình có thể không đánh men VS định kỳ được không .
 
Thuy-canh

Thuy-canh

_
Nông dân @
Hì hì, binh_dan đã làm được vậy rồi thì còn hỏi làm chi? Không sợ bị rầy à?
Vậy binh_dan phải hỏi thêm : Kế, làm thế nào để tạo Biofloc? Như vậy có phải là học thêm được một chiêu đáng... (tính theo binh_dan là) tiền tỷ hôn?
(Chờ thêm 2 tháng nữa, tui gởi hạt cải "mồng tơi Tây" Spinach cho em).
Thân.
 
Last edited:
N

Người đương Thời

Banned
Vậy bác Tám cho em hỏi , nếu trong ao nuôi , mình duy trì o xy đạt nồng độ 8 đến 10 mg trên lít thường xuyên , tạo thêm giá thể cho VS bám , như vậy mình có thể không đánh men VS định kỳ được không .

Cái nầy Tám Lúa đã lí giải ....chục ngìn lần rồi ...nhà tranh vách đất mà cứ đòi dọn đủa nĩa bạc, chén bát vàng ....khè .khè....

Khi nào dùng giá thể, khi nào đánh định kì, khi nào đánh 1 lần ....

- Đánh 1 lần = Biofloc (giá thể)
- Đánh định kì ...trăm ngìn lần là ao đất.

"Nàm ơn" học dùm Tám Lúa ...để Tám Lúa có thể kéo dây kéo nhợ, bứng gốc ....giờ làm sao Tám Lúa dám kéo dây, kéo nhợ, kéo bè, kéo lũ đi xuống Địa Tàu Âm Phủ đây....hu hu hu.
 
Last edited:
binh_dan

binh_dan

Thành viên gắn bó
Hì hì, binh_dan đã làm được vậy rồi thì còn hỏi làm chi? Không sợ bị rầy à?
Vậy binh_dan phải hỏi thêm : Kế, làm thế nào để tạo Biofloc? Như vậy có phải là học thêm được một chiêu đáng... (tính theo binh_dan là) tiền tỷ hôn?
(Chờ thêm 2 tháng nữa, tui gởi hạt cải "mồng tơi Tây" cho em).
Thân.
Hỏi từ từ mới hiểu được bác TC à , chứ hỏi đến biofloc thì trình độ của em chưa tiếp thu được .
 
N

Người đương Thời

Banned
Hỏi từ từ mới hiểu được bác TC à , chứ hỏi đến biofloc thì trình độ của em chưa tiếp thu được .

Tiến Sĩ đã từng du học ngoại, Mỹ Úc, ngay cã người sản xuất ra con men vi sinh còn chưa hiểu chưa biết thì làm sao binh_dan hiểu được Biofloc ...Biofloc chỉ là bọt cá bảy trầu ...còn trong quá trình hình thành thì qua một quan ải của một thế giới khác, chỉ người có duyên mới gặp mới biết mới hiểu được.
 
Last edited:

Quảng cáoTop