Cần bán 150 tấn ớt/tháng.

  • Thread starter LIEN SON
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

LIEN SON

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: LIEN SON
- Địa chỉ: đường Bến Phú Lâm, quận 6 thành phố Hồ Chí Minh
- Tel, Fax: 0984933517 ::: FaX
- email: trandinhbds.vtc@gmail.com
================================

<p class="MsoNormal"><strong><font face="Times New Roman" /></strong></p><p class="MsoNormal"><strong><font face="Times New Roman" /></strong></p><strong><font face="Times New Roman">Cần b&aacute;n 120 tấn ớt/th&aacute;ng.<br /></font></strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman">Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; lượng h&agrave;ng ớt hiểm lai F1 (ớt hai mũi t&ecirc;n đỏ), k&iacute;ch thước 3cm tới 5cm. khai th&aacute;c trong m&ugrave;a cao điểm &nbsp;12o tấn/th&aacute;ng. Nhận c&acirc;n ớt lặt cuống<br /></font><font face="Times New Roman">Nhận c&acirc;n ớt để l&agrave;m ớt kh&ocirc; với h&agrave;ng loại 2<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman">20 ng&agrave;y nữa thu hoạch. Cần kiếm c&aacute;c c&ocirc;ng ty xuất khẩu, h&atilde;ng l&agrave;m tương ớt để hợp t&aacute;c b&aacute;n. H&agrave;ng c&oacute; trong thời gian hai th&aacute;ng<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman">Giao h&agrave;ng tại tp. Hồ Ch&iacute; Minh hoặc tới c&ocirc;ng ty<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman">Li&ecirc;n hệ: Ho&agrave;ng Sơn, đường Bến Ph&uacute; L&acirc;m, quận 6 th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dd: 0984933517<br /></font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Email: <a href="mailto:trandinhbds.vtc@gmail.com">trandinhbds.vtc@gmail.com</a></font></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top