Cần bán 2 tạ Dông Giống và Dông thịt tại Khánh Hoà