CẦN BÁN BỘT CÁ BIỂN 50%,55%,60%,65%

  • Thread starter maiphuong29
  • Ngày gửi
M

maiphuong29

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mai Phương P. KInh Doanh
- Địa chỉ: 83 Phùng Tá Chu ,p.An lac A , Q. Bình Tân , TP.HCM
- Tel, Fax: 0989.883.992 ::: FaX 08.38170609
- email: tan.tienphat@yahoo.com.vn
================================

<p><font size="3">&nbsp; </font><font size="2">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i ,chuy&ecirc;n sản xuất nguy&ecirc;n liệu sản xuất thức ăn gia s&uacute;c , hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đang sản xuất ra số lượng lớn bột c&aacute; biền <strong>50%,55%,60%,65%</strong> đạm .Với ti&ecirc;u ch&iacute; sản phẩm chất lượng , gi&aacute; cả cạnh tranh , ch&uacute;ng t&ocirc;i mong c&oacute; sự hợp t&aacute;c l&acirc;u d&agrave;i của Qu&yacute; Doanh Nghiệp , c&aacute; nh&acirc;n .</font></p><p><font size="2">&nbsp; Qu&yacute; Doang Nghiệp , C&aacute; Nh&acirc;n n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ qua số điện thoại : 08.35077981/35077982 -DĐ 0989.883.992 gặp Ms Phương </font></p>
 
Back
Top