Cần bán Cá Lóc thịt

  • Thread starter Võ Minh Tòng
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Võ Minh Tòng
- Địa chỉ: Phổ Phong, Đức Phổ, Quảng Ngãi
- Tel, Fax: ::: FaX 01674406957
- email: huongtruongngoc@yahoo.com
================================

<p>M&igrave;nh cần b&aacute;n C&aacute; L&oacute;c thịt.</p><p>Ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ theo địa chỉ tr&ecirc;n.</p>
 


Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top