Can Ban Ca Tre Vang Rat

Chung Toi Hien Dang Co Khoang 2 Tan Ca Tre Vang Rat Chuan Bi Thu Hoach. size 120-150g/ Con.
quy Khach Hang Nao Co Nhu Cau Mua, Hay Lien He Voi Chung Toi. Vui Long Bao Gia.
Han Hanh Duoc Hop Tac.
 


Bài viết tương tựTop