CẦN BÁN CÂY LONG NÃO

  • Thread starter TRẦN NGỌC ANH
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

TRẦN NGỌC ANH

Guest
#1
<p>&nbsp;</p><div><font face="Arial" size="2">Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; vườn c&acirc;y Long N&atilde;o tại M&atilde; Đ&agrave; - Trị An, DT 5000m2 , số c&acirc;y 1200 c&acirc;y</font></div><div><font face="Arial" size="2">đ&atilde; trồng được 2 năm. Qui c&aacute;ch c&acirc;y hiện hữu :</font></div><ul><li><font face="Arial" size="2">Loại 1 : H <font face="Times New Roman" size="3">&ge; 3,6 m ; D &ge; 6 cm tỉ lệ c&acirc;y : 35% gi&aacute; 220 ng&agrave;n/c&acirc;y(kh&aacute;ch mua tự bứng c&acirc;y) </font></font></li><li>Loại 2 :<font face="Arial" size="2">H </font><font face="Times New Roman" size="3">&ge; 3,0 m ; D &ge;&nbsp;4 cm tỉ lệ c&acirc;y : 45% gi&aacute; 200 ng&agrave;n/c&acirc;y(kh&aacute;ch mua tự bứng c&acirc;y) </font></li><li>Loại 3 : <font face="Arial" size="2">H </font><font face="Times New Roman" size="3">&ge; 2,6 m ; D &ge;&nbsp;3 cm tỉ lệ c&acirc;y : 20% gi&aacute; 190 ng&agrave;n/c&acirc;y(kh&aacute;ch mua tự bứng c&acirc;y) </font></li></ul><h2 class="style1">Gi&aacute; b&aacute;n : </h2><ol><li class="style1"><h2 class="style1"><font size="4">B&aacute;n tất cả c&ugrave;ng 1 gi&aacute; : 200.000đ/c&acirc;y ( kh&aacute;ch mua tự bứng c&acirc;y ) </font></h2></li><li class="style1"><h2 class="style1"><font size="4">B&aacute;n theo loại ( như tr&ecirc;n)</font></h2></li></ol><h2 class="style1 style1"><font size="4">Qu&iacute; c&aacute; nh&acirc;n/c&ocirc;ng ty c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ&nbsp;trước 28/6/2011.</font></h2><h2 class="style1 style1">Ch&acirc;n th&agrave;nh c&aacute;m ơn</h2>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẦN NGỌC ANH
- Địa chỉ: 648 Điện Biên Phủ, Q.10 ,Tp.HCM
- Tel, Fax: 0903880450/ 0838305671 . Fax 0838394291
- email: kinhdoanh722@anhthang.com.vn
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top