Cần bán đàn gà ác đẻ

sang_CBTG

Lữ khách
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Sang
- Địa chỉ: Phú An Cai Lậy TG
- Tel, Fax: 01666330331
- email:
================================

<p>Xin ch&agrave;o tất cả c&aacute;c bạn</p><p>Hiện m&igrave;nh đang nu&ocirc;i 1 đ&agrave;n g&agrave; &aacute;c đang cho thu hoạch (20 con m&aacute;y v&agrave; 5 con trống) mới đẻ được 2 đợt trứng, đang đẻ đợt thứ 3. G&agrave; khoẻ mạnh ko c&oacute; dịch bệnh mua về l&agrave; đẻ ngay h&agrave;ng đảm bảo chất lượng. Bạn n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin lh: 01666330331 gặp Sang (miễn SMS). Xin c&aacute;m ơn<br /></p>
 
Top