Cần bán êch thuơng phẩm [ếch thịt] bán vói giá thị trường

  • Thread starter LÆ°Æ¡ng Hồng Đat
  • Ngày gửi
L

Lương Hồng Đat

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lương Hồng Đat
- Địa chỉ: Ấp Gò Me B Xã Bình  Huyện Gò Công Đông Tỉnh Tiền Giang
- Tel, Fax: 01683594846 ::: FaX
- email: hongdat86@yahoo.c0m.vn
================================

<p><font face="Times New Roman" size="3">T&ocirc;i đang nu&ocirc;i lứa ếch tịt đầu ti&ecirc;n hơn 2000 con sấp b&aacute;n&nbsp;, b&agrave; con n&agrave;o c&oacute; nhu cầu mua ếch thương phẩm li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i theo số điện thoại 01683594846</font></p>
 
Back
Top