Cần bán máy hút chân không

  • Thread starter mynhi_chi
  • Ngày gửi
M

mynhi_chi

Guest
#1
<span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, clean, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px"><font size="2" face="sans-serif" style="line-height: 1.2em; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial"><strong style="line-height: 1.2em; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial">Cần b&aacute;n m&aacute;y h&uacute;t ch&acirc;n kh&ocirc;ng&nbsp;</strong></font><br /><font size="2" face="sans-serif" style="line-height: 1.2em; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial">Do&nbsp;<strong style="line-height: 1.2em; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial">kh&ocirc;ng c&oacute; nhu cầu sử dụng</strong>&nbsp;n&ecirc;n muốn b&aacute;n m&aacute;y h&uacute;t ch&acirc;n kh&ocirc;ng:</font>&nbsp;<br /><br /><font size="2" face="sans-serif" style="line-height: 1.2em; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial">- C&ocirc;ng dụng: H&uacute;t ch&acirc;n kh&ocirc;ng cho sản phẩm - gia cầm, thực phẩm, ....C&oacute; thể sử dụng trong gia đ&igrave;nh v&agrave; sản xuất&nbsp;</font><br /><font size="2" face="sans-serif" style="line-height: 1.2em; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial">- Mới 99%&nbsp;</font><br /><font size="2" face="sans-serif" style="line-height: 1.2em; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial">- Gi&aacute; b&aacute;n</font><font size="2" color="red" face="sans-serif" style="line-height: 1.2em; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial">&nbsp;</font><font size="4" color="red" face="sans-serif" style="line-height: 1.2em; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial"><strong style="line-height: 1.2em; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial">3tr</strong></font><font size="2" color="red" face="sans-serif" style="line-height: 1.2em; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial">&nbsp;</font><font size="2" face="sans-serif" style="line-height: 1.2em; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial">(gi&aacute; mua ban đầu 5tr2).&nbsp;</font><br /><font size="2" face="sans-serif" style="line-height: 1.2em; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial">- Điện thoại li&ecirc;n hệ: 0985447091</font>&nbsp;<br /><font size="2" face="sans-serif" style="line-height: 1.2em; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial">ACE n&aacute;o c&oacute; nhu cầu th&igrave; li&ecirc;n hệ để xem m&aacute;y nha.</font></span>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tám
- Địa chỉ: quan binh thanh
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: vantamlk@yahoo.com