CAN BAN TINH BOT MI LAT , MI LAT , DAU PHONG

  • Thread starter HIEUVOVAN
  • Ngày gửi
H

HIEUVOVAN

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CTY TNHH ĐT-TM TRUONG PHAT
- Địa chỉ: TAN BINH
- Tel, Fax: 098.66.88.123 ::: FaX
- email: HIEUVOVAN2009@YAHOO.COM
================================

<strong><font size="3"><font face="VNI-Times">Hie&auml;n nay chu&ugrave;ng to&acirc;i &ntilde;ang co&ugrave; m&igrave; la&ugrave;t + tinh bo&auml;t m&igrave; kho&acirc; &amp; &ouml;&ocirc;&ugrave;t v&ocirc;&ugrave;i so&aacute; l&ouml;&ocirc;&iuml;ng cung ca&aacute;p<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="VNI-Times">Ha&oslash;ng tha&ugrave;ng 2000mt/tha&ugrave;ng , gia&ugrave; ra&aacute;t to&aacute;t , ca&agrave;n t&igrave;m kha&ugrave;ch ha&oslash;ng tie&acirc;u thu&iuml; la&acirc;u da&oslash;i va&oslash;<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="VNI-Times">o&aring;n &ntilde;&ograve;nh sau &ntilde;a&acirc;y la&oslash; chi tie&aacute;t sa&ucirc;n pha&aring;m hie&auml;n co&ugrave; trong kho<br /></font></font></strong><a href="http://www.ecvn.com/viewDetailOffer/offerId/in/lang/22943/1"><strong><font face="VNI-Times" size="3" /></strong><strong><font face="VNI-Times" size="3" /></strong></a><br /><font face="VNI-Times">Ha&oslash;m l&ouml;&ocirc;&iuml;ng bo&auml;t&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68% &nbsp;- 70%<br /></font><font face="VNI-Times">&Ntilde;o&auml; a&aring;m&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;14% - 155<br /></font><font face="VNI-Times">Cha&aacute;t x&ocirc;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;5%<br /></font><font face="VNI-Times">Ta&iuml;p cha&aacute;t&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;3%<br /></font><font face="VNI-Times">&Ntilde;o&ugrave;ng go&ugrave;i&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; bao&nbsp; pp<br /></font><font face="VNI-Times">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ph&ouml;&ocirc;ng th&ouml;&ugrave;c thanh toa&ugrave;n : T/L<br /></font><font face="VNI-Times">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;So&aacute; l&ouml;&ocirc;&iuml;ng theo &ntilde;&ocirc;n &ntilde;a&euml;t ha&oslash;ng<br /></font><font face="VNI-Times">Chu&ugrave;ng to&acirc;i ra&aacute;t mong t&igrave;m &ntilde;&ouml;&ocirc;&iuml;c nhie&agrave;u &ntilde;o&aacute;i ta&ugrave;c SX &ndash; XK co&auml;ng ta&ugrave;c la&acirc;u da&oslash;i<br /></font><font face="VNI-Times">MR : HIE&Aacute;U<br /></font><font face="VNI-Times">Tell : 098.66.88.123<br /></font>Email :hieuvovan2009@yahoo.com
 
Back
Top