CẦN MUA BÁN CÁC LOẠI NÔNG SẢN ( NGÔ, SẮN...)

  • Thread starter CÔNG TY Cá»” PHẦN XNK TM VILIMEX
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TM VILIMEX

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TM VILIMEX
- Địa chỉ: P806, Nhà A Tecco Tower, Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An
- Tel, Fax: 0383589301 ::: FaX: 0383590814
- email: trang_v1@yahoo.com
================================

<font face="Times New Roman" size="3"><span /><span />Hi&Ouml;n t&sup1;i, C&laquo;ng ty chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c mặt h&agrave;ng về n&ocirc;ng - hải sản như ng&ocirc; kh&ocirc;, sắn kh&ocirc;, khoai kh&ocirc;, lạc kh&ocirc;, c&aacute; kh&ocirc;, t&ocirc;m kh&ocirc;, mực kh&ocirc;&hellip;&hellip;.. Mục ti&ecirc;u của ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; cung cấp sản phẩm chất lượng cao v&agrave; ổn định nhằm đ&aacute;p ứng tốt nhất c&aacute;c y&ecirc;u cầu ng&agrave;y c&agrave;ng khắt khe của c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng. Với đội ngũ c&aacute;n bộ thương mại chuy&ecirc;n nghiệp trong việc x&uacute;c tiến, triển khai c&aacute;c hoạt động xuất nhập khẩu nhằm đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu, tiến độ cũng như chất lượng theo đơn h&agrave;ng của kh&aacute;ch h&agrave;ng. C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde;, đang v&agrave; sẽ lu&ocirc;n kh&ocirc;ng ngừng cải thiện, n&acirc;ng cao chất lượng dịch vụ để cung cấp th&ecirc;m nhiều chủng loại h&agrave;ng h&oacute;a với chất lượng cao v&agrave; gi&aacute; th&agrave;nh hợp l&yacute;. <br /><strong><u>QUY C</u></strong><strong><u>&Aacute;</u></strong><strong><u>CH PH</u></strong><strong><u>Ả</u></strong><strong><u>M CH</u></strong><strong><u>Ấ</u></strong><strong><u>T H</u></strong><strong><u>&Agrave;</u></strong><strong><u>NG HO</u></strong><strong><u>&Aacute;</u></strong><strong><br /></strong>&nbsp;<strong><br /></strong><strong>SẢN PHẨM: NG&Ocirc; V&Agrave;NG</strong><br />+ M&micro;u s&frac34;c: V&micro;ng v&micro; s&cedil;ng<br />+ M&iuml;i: Th&not;m m&iuml;i ng&laquo;<br />+ H&micro;m l&shy;&icirc;ng Protein th&laquo;: 5 - 7%<br />+ H&micro;m l&shy;&shy;&shy;ượng tinh bột: 70 - 80%<br />+ Độ ẩm: 14 - 15.5%<br />&nbsp;+Ch&Ecirc;t b&ETH;o: 3 - 5%<br />+ H&sup1;t v&igrave;, l&ETH;p: 2 - 4%<br />+ T&sup1;p ch&Ecirc;t: 0.5 - 1.5%<br /><span /><strong>S</strong><strong>Ả</strong><strong>N PH</strong><strong>Ẩ</strong><strong>M: S</strong><strong>Ắ</strong><strong>N L</strong><strong>&Aacute;</strong><strong>T, S</strong><strong>Ắ</strong><strong>N</strong><strong> KH</strong><strong>&Uacute;</strong><strong>C</strong><br />+ M&micro;u s&frac34;c:&nbsp;Trắng v&micro; s&cedil;ng<br />+ M&iuml;i: Th&not;m m&iuml;i sắn<br />+ H&micro;m l&shy;&icirc;ng Protein th&laquo;: 5 - 7%<br />+ H&micro;m lượng tinh bột: 70 - 80%<br />+ Ch&Ecirc;t b&ETH;o: 3 - 5%<br />+ Độ ẩm: 14 - 15.5%<br />+ T&sup1;p ch&Ecirc;t: 0.5 - 1.5%<br />&nbsp;<br />Kho t&sup1;i: Chợ Đầu Mối, TT Qu&aacute;n H&agrave;nh, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An.<br />Cảm ơn Qu&yacute; c&ocirc;ng ty tin d&ugrave;ng sản phẩm của Ch&uacute;ng t&ocirc;i!<br /><strong><u>&nbsp;</u></strong><br /><strong><u>MỌI CHI TIẾT XIN LI&Ecirc;N HỆ:<br /></u></strong><strong><u><p>&nbsp;</p></u></strong><strong>C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN XNK - TM VILIMEX<br /></strong><p><strong>Đại diện c&ocirc;ng ty: GĐ Đặng Th&agrave;nh Vinh&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></p>Địa chỉ: P806 - Nh&agrave; A Tecco Tower - Quang Trung - Vinh - Nghệ An<br />Điện thoại: 0383.589.301&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp; DĐ: 0979.112.318&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fax: 0383.590.814<br />Email:<strong> </strong><em><u>VilimexVinh@gmail.com<br /></u></em>&nbsp;<br /><p></p></font>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Bài viết có nội dung tương tự
Back
Top