CẦN MUA BÁN CÁC LOẠI NÔNG SẢN (NGÔ, SẮN...)

  • Thread starter CÔNG TY Cá»” PHẦN XNK TM VILIMEX
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TM VILIMEX

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TM VILIMEX
- Địa chỉ: P806 - Nhà A Tecco Tower - Quang Trung - TP Vinh - Nghệ An
- Tel, Fax: 0383.589.301 ::: FaX: 0383.590.814
- email: VilimexVinh@gmail.com
================================

<p class="MsoNormal">C&laquo;ng ty ch&oacute;ng t&laquo;i l&micro; m&eacute;t doanh nghi&Ouml;p<font face="Times New Roman"> </font>c&aelig; ph&Ccedil;n c&atilde; &reg;&Ccedil;y &reg;&ntilde; t&shy; c&cedil;ch ph&cedil;p nh&copy;n c&ntilde;a Nh&micro; N&shy;&iacute;c.<font face="Times New Roman"> Chuy</font>&ordf;n thu mua<font face="Times New Roman"> c&aacute;c mặt h&agrave;ng về n&ocirc;ng - hải sản như ng&ocirc; kh&ocirc;, sắn kh&ocirc;, khoai kh&ocirc;, lạc kh&ocirc;, c&aacute; kh&ocirc;, t&ocirc;m kh&ocirc;, mực kh&ocirc;&hellip; </font>xu&Ecirc;t kh&Egrave;u &reg;i c&cedil;c n&shy;&iacute;c v&micro; n&eacute;i &reg;&THORN;a l&micro;m ch&Otilde; bi&Otilde;n th&oslash;c &uml;n gia s&oacute;c<font face="Times New Roman">. C</font>&laquo;ng ty ch&oacute;ng t&laquo;i v&iacute;i &reg;&eacute;i ng&ograve; c&cedil;n b&eacute; th&shy;&not;ng m&sup1;i chuy&ordf;n nghi&Ouml;p trong vi&Ouml;c x&oacute;c ti&Otilde;n, tri&Oacute;n khai c&cedil;c ho&sup1;t &reg;&eacute;ng xu&Ecirc;t nh&Euml;p kh&Egrave;u v&iacute;i y&ordf;u c&Ccedil;u tr&times;nh &reg;&eacute; k&uuml; thu&Euml;t chuy&ordf;n nghi&Ouml;p v&micro; &reg;&cedil;p &oslash;ng t&egrave;t c&cedil;c y&ordf;u c&Ccedil;u, ti&Otilde;n b&eacute; c&ograve;ng nh&shy; ch&Ecirc;t l&shy;&icirc;ng theo &reg;&not;n &reg;&AElig;t h&micro;ng c&ntilde;a &reg;&egrave;i t&cedil;c<font face="Times New Roman">. C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde;, đang v&agrave; sẽ lu&ocirc;n kh&ocirc;ng ngừng cải thiện, n&acirc;ng cao chất lượng dịch vụ để cung cấp th&ecirc;m nhiều chủng loại h&agrave;ng h&oacute;a với chất lượng cao v&agrave; gi&aacute; th&agrave;nh hợp l&yacute;. </font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;<strong><u>QUY C&Aacute;CH PHẨM CHẤT H&Agrave;NG HO&Aacute;</u></strong></font></p><p class="MsoNormal"><strong><u><font face="Times New Roman" /></u></strong></p><p class="MsoNormal"><strong><font face="Times New Roman">SẢN PHẦM: NG&Ocirc; V&Agrave;NG</font></strong></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><strong>+ </strong>M&agrave;u sắc: V&agrave;ng v&agrave; s&aacute;ng</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">+ M&ugrave;i: Thơm m&ugrave;i ng&ocirc;</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">+ H&agrave;m lượng Protein th&ocirc;: 5 - 7%</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">+ H&agrave;m lượng tinh bột: 70 - 80%</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">+ Độ ẩm: 14 - 15.5%</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">+ Chất b&eacute;o: 3 - 5%</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">+ Hạt vỡ, l&eacute;p: 2% </font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">+&nbsp;Tạp chất: 0.5 - 1.5%&nbsp;</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">+&nbsp;Kh&ocirc;ng c&oacute; hạt mốc, kh&ocirc;ng mối mọt c&ocirc;n tr&ugrave;ng.</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" /></p><p class="MsoNormal"><strong><font face="Times New Roman">SẢN PHẦM: SẮN L&Aacute;T</font></strong></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><strong>+ </strong>M&agrave;u sắc:&nbsp;Trắng v&agrave; s&aacute;ng</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">+ M&ugrave;i: Thơm m&ugrave;i sắn</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">+ H&agrave;m lượng Protein th&ocirc;: 5 - 7%</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">+ H&agrave;m lượng tinh bột: 70 - 80%</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">+ Độ ẩm: 14 - 15.5%</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">+ Độ xơ: 5%</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">+ Chất b&eacute;o: 3 - 5%</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">+&nbsp;Tạp chất: 0.5 - 1.5%&nbsp;</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">+&nbsp;Kh&ocirc;ng mối mọt c&ocirc;n tr&ugrave;ng.</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" /></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Kho tại: Chợ Đầu Mối, TT Qu&aacute;n H&agrave;nh, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An. </font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" /></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Nếu c&oacute; bất cứ c&acirc;u hỏi th&ecirc;m về sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i, xin vui l&ograve;ng gọi bất cứ l&uacute;c n&agrave;o. Ch&uacute;ng t&ocirc;i đang chờ đợi c&aacute;c đơn đặt h&agrave;ng.</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Cảm ơn một lần nữa cho c&aacute;c bạn đ&atilde; quan t&acirc;m.</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" /></p><font face="Times New Roman"><strong><u>MỌI CHI TIẾT XIN LI&Ecirc;N HỆ:<br /></u></strong><strong><u><p><span /></p></u></strong><p class="MsoNormal"><strong><font size="3" /></strong></p><p class="MsoNormal"><strong><font size="3">C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN XNK - TM VILIMEX</font></strong></p><strong><font size="3"><p>Đại diện c&ocirc;ng ty: GĐ Đặng Th&agrave;nh Vinh</p></font></strong> <p class="MsoNormal"><font size="3">&nbsp;</font><font size="3">Địa chỉ: P806 - Nh&agrave; A Tecco Tower - Quang Trung - Vinh - Nghệ An</font></p><p class="MsoNormal"><font size="3">Điện thoại: 0383.589.301&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;-&nbsp; DĐ: 0979.112.318&nbsp;&nbsp;&nbsp;-</font></p><p class="MsoNormal"><font size="3">&nbsp;Fax: 0383.590.814</font></p><font size="3">Email:<strong> </strong><em><u>VilimexVinh@gmail.com<br /></u></em></font><em><u><p><font size="3" /></p></u></em><p class="MsoNormal"></p></font><p class="MsoNormal"><span /></p><p class="MsoNormal"><strong><font face="Times New Roman" /></strong></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" /></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" /></p><font face="Times New Roman"><br /></font>&nbsp;
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top