CẦN MUA BÁN CÁC LOẠI NÔNG SẢN (NGÔ, SẮN...)

  • Thread starter CÔNG TY Cá»” PHẦN XNK - TM VILIMEX
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK - TM VILIMEX

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN XNK - TM VILIMEX
- Địa chỉ: P806 - Nhà A Tecco Tower - Quang Trung - Vinh - Nghệ An
- Tel, Fax: 0383.589.301 ::: FaX 0383.590.814
- email: VilimexVinh@gmail.com
================================

<p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" /></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; một doanh nghiệp cổ phần c&oacute; đầy đủ tư c&aacute;ch ph&aacute;p nh&acirc;n của&nbsp;Nh&agrave; Nước. Chuy&ecirc;n thu mua c&aacute;c loại mặt h&agrave;ng về n&ocirc;ng - hải sản như ng&ocirc; kh&ocirc;, sắn kh&ocirc;, khoai kh&ocirc;, lạc kh&ocirc;, c&aacute; kh&ocirc;, t&ocirc;m kh&ocirc;, mực kh&ocirc;... xuất khẩu đi&nbsp;c&aacute;c nước v&agrave; nội địa l&agrave;m chế biến thức ăn gia s&uacute;c. C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i với đội ngũ c&aacute;n bộ thương mại chuy&ecirc;n nghiệp trong việc x&uacute;c tiến, triển khai c&aacute;c hoạt động xuất nhập khẩu với y&ecirc;u cầu tr&igrave;nh độ kỹ thuật chuy&ecirc;n nghiệp v&agrave; đ&aacute;p ứng tốt c&aacute;c y&ecirc;u cầu, tiến bộ cũng như chất lượng theo c&aacute;c đơn đặt h&agrave;ng của đối t&aacute;c. C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde;, đang v&agrave; sẽ lu&ocirc;n kh&ocirc;ng ngừng cải thiện, n&acirc;ng cao chất lượng dịch vụ để cung cấp th&ecirc;m nhiều chủng loại h&agrave;ng h&oacute;a với chất lượng cao v&agrave; gi&aacute; cả hợp l&yacute;.</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><strong><u>QUY C&Aacute;CH PHẨM CHẤT H&Agrave;NG HO&Aacute;</u></strong></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" /></p><p class="MsoNormal"><strong><font face="Times New Roman">SẢN PHẦM: NG&Ocirc; V&Agrave;NG </font></strong></p><p class="MsoNormal"><strong><font face="Times New Roman" /></strong></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><strong>+ </strong>M&agrave;u sắc: V&agrave;ng v&agrave; s&aacute;ng</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">+ M&ugrave;i: Thơm m&ugrave;i ng&ocirc;</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">+ H&agrave;m lượng Protein th&ocirc;: 5 - 7%</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">+ H&agrave;m lượng tinh bột: 70 - 80%</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">+ Độ ẩm: 14 - 15.5%</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">+ Chất b&eacute;o: 3 - 5%</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">+ Hạt vỡ, l&eacute;p: 2% </font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">+&nbsp;Tạp chất: 0.5 - 1.5%&nbsp;</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">+&nbsp;Kh&ocirc;ng c&oacute; hạt mốc, kh&ocirc;ng mối mọt c&ocirc;n tr&ugrave;ng.</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" /></p><p class="MsoNormal"><strong><font face="Times New Roman">SẢN PHẦM: SẮN L&Aacute;T</font></strong></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><strong>+ </strong>M&agrave;u sắc:&nbsp;Trắng v&agrave; s&aacute;ng</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">+ M&ugrave;i: Thơm m&ugrave;i sắn</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">+ H&agrave;m lượng Protein th&ocirc;: 5 - 7%</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">+ H&agrave;m lượng tinh bột: 70 - 80%</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">+ Độ ẩm: 14 - 15.5%</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">+ Độ xơ: 5%</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">+ Chất b&eacute;o: 3 - 5%</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">+&nbsp;Tạp chất: 0.5 - 1.5%&nbsp;</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">+&nbsp;Kh&ocirc;ng mối mọt c&ocirc;n tr&ugrave;ng.</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" /></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Kho tại: Chợ Đầu Mối, TT Qu&aacute;n H&agrave;nh, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An. &nbsp;</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Nếu c&oacute; bất cứ c&acirc;u hỏi th&ecirc;m về sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i, xin vui l&ograve;ng gọi bất cứ l&uacute;c n&agrave;o. Ch&uacute;ng t&ocirc;i đang chờ đợi c&aacute;c đơn đặt h&agrave;ng.</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Cảm ơn một lần nữa cho c&aacute;c bạn đ&atilde; quan t&acirc;m. </font></p><p><p><font face="Times New Roman"><font size="3"><em><u><a href="mailto:VilimexVinh@gmail.com"></a></u></em></font></font>&nbsp;</p></p><p><p><font face="Times New Roman"><font size="3"> <p align="center" class="MsoNormal"><strong><u>MỌI CHI TIẾT XIN LI&Ecirc;N HỆ:</u></strong></p><p align="center" class="MsoNormal"><strong></strong></p><p class="MsoNormal"><strong>C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN XNK - TM VILIMEX</strong></p><strong>Đại diện c&ocirc;ng ty: GĐ Đặng Th&agrave;nh Vinh<br /></strong><p class="MsoNormal">Địa chỉ: P806 - Nh&agrave; A Tecco Tower - Quang Trung - Vinh - Nghệ An</p><p class="MsoNormal">Điện thoại: 0383.589.301&nbsp; -&nbsp; DĐ: 0979.112.318&nbsp; - Fax: 0383.590.814</p>Email:<strong> </strong><em><u>VilimexVinh@gmail.com<br /></u></em><p><em></em></p><p align="left" class="MsoNormal"></p></font></font><font face="Times New Roman"><font size="3"><em><u><br /></u></em></font></font>&nbsp; <p align="left" class="MsoNormal"></p></p><p align="center" class="MsoNormal">&nbsp;</p></p>&nbsp;
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top