cần mua các loại đỗ tương vàng, đen, đậu ván, Lúa mì

  • Thread starter NhÆ° Quỳnh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Như Quỳnh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Như Quỳnh
- Địa chỉ: Hải Dương
- Tel, Fax: 0320 3 546 886
- email: tnhuquynh@gmail.com
================================

<p><font size="2">Hiện nay c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; nhu cầu mua c&aacute;c loại đỗ(đậu) như: đỗ tương v&agrave;ng, đen, đậu v&aacute;n, L&uacute;a m&igrave; với số lượng lớn v&agrave; ổn định để đ&aacute;p ứng nhu cầu xuất khẩu. Vậy qu&yacute; Doanh nghiệp v&agrave; c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; c&aacute;c sản phẩm tr&ecirc;n, c&oacute; nhu cầu b&aacute;n xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i.</font></p><p><font size="2">Ch&uacute;ng t&ocirc;i rất h&acirc;n hạnh v&agrave; mong được hợp t&aacute;c l&acirc;u d&agrave;i với Qu&yacute; vị. </font></p><p><font size="2">mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ</font>:</p><p><strong>WONDERFUL FOODS CO.,LTD </strong></p><p><strong>CAM PHUC - CAM GIANG - HAI DUONG</strong></p><p><strong>TEL: +84-320-3-546886-7 </strong></p><p><strong>MOBILE: +84-979 087980 (MS QUYNH)</strong></p><p><strong>EMAIL: tnhuquynh@gmail.com</strong></p><p>Xin cảm ơn sự quan t&acirc;m của qu&yacute; vị. <br /></p><p>&nbsp;</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top