cần mua dầu ăn đã qua sử dụng để sx dầu Biodisiel

  • Thread starter Tamphat
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Tamphat
- Địa chỉ: Cần Thơ
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: tamphatexim@gmail.com
================================

<font size="2">Hiện c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i cần mua dầu ăn đ&atilde; qua sử dụng để sản xuất dầu BioDisiel cho động cơ m&aacute;y nổ. <br />Đơn vị c&oacute; nhu cầu mua dầu Biodisiel hoặc c&oacute; nguồn dầu ăn đ&atilde; qua sử dụng xin li&ecirc;n hệ với c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i hoặc li&ecirc;n hệ trực tiếp gặp<br />Mr Hải: 0903610349<br />Mr Ph&aacute;t: 0903910981<br />Mr Thừa: 0908590079<br />Xin ch&acirc;n th&agrave;nh c&aacute;m ơn.<br />Địa điểm: TP. cần Thơ</font>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top