Cần mua gà đông lạnh

  • Thread starter Mrs Quyên
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
M

Mrs Quyên

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mrs Quyên
- Địa chỉ: P407D3 Giảng Võ
- Tel, Fax: 0904170781
- email: myquyen81@gmail.com
================================

<p>C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i cần mua g&agrave; đ&ocirc;ng lạnh nguy&ecirc;n con, đ&ugrave;i v&agrave; c&aacute;nh g&agrave; đ&ocirc;ng lạnh được sản xuất trong nước để phục vụ mục đ&iacute;ch chế biến ti&ecirc;u d&ugrave;ng.</p><p>Xin li&ecirc;n hệ theo h&ograve;m thư v&agrave; số phone 0904170781</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top