can mua ga sao o tp hcm hoac binh duong

nguyen huu thang

Lữ khách
toi can mua ga sao giong o tp hcm hoac binh duong ,co bac nao biet khong xin cho biet so dien thoai hoac dia chi de lien lac.xin cam on nhieu:rolleyes:
 


quangtrung2000

Lữ khách
mình chuyên cung cấp gà giống các loại, bạn có nhu cầu thì phone cho mình. gà tiêm chủng đầy đủ có nhãn mác ở sân bay tân sơn nhất 0938123771 trung. mình ở thủ đức TP,HCM
 

vuducthang

Lữ khách
xin chao` chung' toi co' the' dap' ung' cho anh giong' ga` nay` voi' so luong. khong han. che' va` gia' ca' tot' nhat' tren thi. truong`.
 

quangtrung2000

Lữ khách
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
DN/ CÁ NHÂN ; TRẦN QUANG TRUNG
ĐỊA CHỈ; TP,HCM ; TRANQUANGTRUNG@GMAIL.COM
CHUYÊN CUNG CẤP CON GIỐNG. GÀ TA, GÀ SAO. GÀ HOMONG, GÀ ÁC. GÀ TRE, GÀ RỪNG. NHÍM GIỐNG, DÚI GIỐNG. THỎ GIỐNG, THỎ NEWZILAND.THỎ KALY. CHIM BỒ CÂU GIỐNG. HEO RỪNG
[ GÀ CỦA VIỆN CHĂN NUÔI TIÊM CHỦNG ĐẦY ĐỦ VÀ CÓ NHÃN MÁC Ở SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT. CUNG CẤP VỚI SỐ LƯỢNG LỚN NHỎ GIAO HÀNG Ở CÁC TỈNH MIỀN NAM, MIỀN TRUNG. MIỀN BẮC BAO ĐẦU RA KHI GÀ TRƯỞNG THÀNH GIÁ CẢ NHƯ THỊ TRƯỜNG ] NHẬN LÀM CHUỒNG CHIM BỒ CÂU VÀ CHUỒNG THỎ HƯỚNG DẪN QUY CÁCH LÀM CHUỒNG NHÍM VÀ DÚI ]
HIỆN TẠI MÌNH ĐANG CUNG CẤP GÀ THỊT CHIM BỒ CÂU THỎ THỊT CHO CÁC NHÀ HÀNG, LÀNG NƯỚNG VỚI SỐ LƯỢNG ỔN ĐỊNH. QUÝ CÔNG TY CŨNG NHƯ DOANH NGHIỆP NẾU CÓ NHU CẦU MONG ĐƯỢC SỰ HỢP TÁC NÂU DÀI. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN. MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ 0938123771 TRUNG. MÌNH Ở THỦ ĐỨC TP,HCM. CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC TIN .......:huh::huh:....
 

yeudongvat

Lữ khách
chao ban

TRANG TRAÏI GAØ SAO THAÛ VÖØÔN T&C
TRANG TRAÏI CHUÙNG TOÂI CHUYEÂN CUNG CAÁP GAØ SAO THÒT CAO SAÛN,THAÛ VÖØÔN.CUNG CAÁP SOÁ LÖÏÔNG LÔÙN.GIAO HAØNG TAÄN NÔI.ÑAËC BIEÄT COÙ HUEÂ HOÀNG CHO ÑOÁI TAÙC HÔÏP ÑOÀNG LAÂU DAØI...TAÁT CAÛ ÑIEÀU ÑÖÏÔC CHÍCH NGÖØA.
BAÏN BIEÁT GÌ VEÀ GAØ SAO?
*GAØ SAO XUAÁT XÖÙ LA GAØ HOANG DAÕ,COÙ NHIEÀU TEÂN GOÏI KHAÙC NHAU:GAØ LOÂI,GAØ TRÓ...
*CHAÁT LÖÏÔNG THÒT:XÖÔNG CÖÏC NHEÏ(DO TAÄT TÍNH BAY NHAÛY THÖØÔNG XUYEÂN),THÒT ÍT MÔÕ,GIAØU PROTEIN(THÍCH HÔÏP CHO NGÖØÔI GIAØVAØ TREÛ EM),NGOAØI RA COÙ MOÄT ÑAËC TÍNH TUYEÄT VÔØI ÔÛ GAØ SAO MAØ KHOÂNG LOAÏI GAØ NAØO COÙ ÑÖÏÔC ÑOÙ LAØ GAØ SAO AÊN ÔÛ MOÏI LÖÙA TUOÅI TÖØ 0,2 KG TRÔÛ LEÂN.THÔM NGON NHAÁT LAØ VÔÙI MOÙN QUAY,RAÙN,LAÅU....ÑAË BIEÄT COØN COÙ THEÅ NUOÂI LAØM VAÄT KIEÅNG TRONG NHAØ.
*MOÏI NHU CAÀU VEÀ GAØ SAO LIEÂN HEÄ:0933811080(TAÂM)....0906307000(CHÖÔNG)
 

Bài viết tương tựTop