Cần mua giống cây Macca,

  • Thread starter Minh Đức
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
M

Minh Đức

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Minh Đức
- Địa chỉ: TP Thái Mguyêm
- Tel, Fax: 0949.269152
- email: minhduc_agi@yahoo.com
================================

<p>T&ocirc;i muốn mua giống c&acirc;y Macca, ai c&oacute; hoặc biết nơi cung cấp xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ qua Email: <a href="mailto:minhduc_agi@yahoo.com">minhduc_</a><a href="mailto:minhduc_agi@yahoo.com">agi@yahoo.com</a> hoặc 0949.269.152</p><p>Nh&acirc;n tiện l&agrave;m ơn cho hỏi, ai biết th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ với Cty Lương thực Th&aacute;i B&igrave;nh hoặc c&aacute; nh&acirc;n, tổ chức n&agrave;o mua hạt Macca vụ h&egrave; thu năm 2009 n&agrave;y ko?</p><p>Thank nhiều!</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top