CẦN MUA GỔ RỪNG VỚI SỐ LƯỢNG LỚN

  • Thread starter CÆ  SỞ Gá»” TẤN PHONG
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

CƠ SỞ GỔ TẤN PHONG

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CƠ SỞ GỔ TẤN PHONG
- Địa chỉ: xã Thanh An huyện Dầu tiếng tỉnh Bình Dương
- Tel, Fax: 06503584048 - 0913951536 FaX 0650 3584048
- email: tanphonggo@yahoo.com.vn
================================

<p>&nbsp;CƠ SỞ CH&Uacute;NG T&Ocirc;I L&Agrave; ĐƠN VỊ CHUY&Ecirc;N SẢN XUẤT KINH DOANH GỔ.</p><p>CẦN MUA C&Aacute;C LOẠI GỔ TẠP RỪNG V&Agrave; C&Aacute;C LOẠI GỔ NH&Oacute;M 1,2,3 C&Aacute;C DN V&Agrave; C&Aacute; NH&Acirc;N C&Oacute; H&Agrave;NG C&Oacute; NĂNG LỰC XIN LI&Ecirc;N HỆ VỚI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top