Cần mua gỗ trồng Phong Lan

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Minh Đức
- Địa chỉ: Tp. Thái Bình
- Tel, Fax: 0983230879 ::: FaX
- email: ductbol@gmail.com
================================

<p>T&ocirc;i cần mua &iacute;t gỗ về để trồng Lan Rừng; gỗ đ&atilde; qua sơ chế, tạo d&aacute;ng th&igrave; c&agrave;ng tốt.</p><p>Li&ecirc;n hệ: 0983230879; ductbol@gmail.com<br /></p>
 




Back
Top