cần mua gốc Táo làm gốc ghép, số lượng khoảng 150 gốc, đường kính thân khoảng 1 cm

  • Thread starter nguyá»…n trọng toàn
  • Ngày gửi
N

nguyễn trọng toàn

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn trọng toàn
- Địa chỉ: Biên Hòa - Đồng Nai
- Tel, Fax: 0937.491757
- email: toannguyen_2125@yahoo.com
================================

<p>Cần mua gốc t&aacute;o l&agrave;m gốc gh&eacute;p, gốc khoảng v&agrave;i th&aacute;ng tuổi</p><p>hoặc ai biết ở đ&acirc;u b&aacute;n th&igrave; chỉ gi&uacute;p m&igrave;nh với.</p><p>h&ocirc;m trước c&oacute; anh(chị) n&agrave;o đ&oacute; b&ecirc;n mục đăng tin mua b&aacute;n tr&ecirc;n đ&agrave;i ph&aacute;t thanh, nếu được th&igrave; gi&uacute;p em đăng tin n&agrave;y, em mất số điện thoại rui. thanks!!</p>
 
Back
Top