CẦN MUA GỪNG, NGHỆ KHÔ XUẤT KHẨU

  • Thread starter TRANSGEXIM
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

TRANSGEXIM

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRANSGEXIM
- Địa chỉ: c
- Tel, Fax: 04 3795 1826 ::: FaX 04 3795 1825
- email: phuong@transgexim.com
================================

<p>Xin ch&agrave;o b&agrave; con,</p><p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; c&ocirc;ng ty TNHH TRANSGEXIM, c&oacute; trụ sở ngo&agrave;i H&agrave; Nội,</p><p>Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đang t&igrave;m đối t&aacute;c cung cấp gừng kh&ocirc; v&agrave; nghệ kh&ocirc; xuất khẩu l&acirc;u d&agrave;i,</p><p>C&aacute;c nh&agrave; cung cấp quan t&acirc;m xin li&ecirc;n hệ:</p><p>&nbsp;A. phượng 01266 335 333</p><p>&nbsp;email: phuong@transgexim.com</p><p>&nbsp;yahoo: phuongline</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top