Cần mua Hạt Điều, Hồ Tiêu!!!

  • Thread starter Ms Minh ThÆ°
  • Ngày gửi
M

Ms Minh ThÆ°

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Ms Minh Thư
- Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà 3D, Đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài, Cầu Giấy, Hà Nội
- Tel, Fax: 043 795 1826 ::: FaX 043 795 1825
- email: minhthu.transgexim@gmail.com
================================

<div class="NewsContent" id="NewsContent"><h1 class="boxDetailName">Cần mua Hạt Điều, Hồ Ti&ecirc;u</h1><p><span style="font-size: medium; color: #000000">Transgexim&nbsp;l&agrave; c&ocirc;ng ty thanh vi&ecirc;n của Tập đo&agrave;n Đ&ocirc;ng Dương. C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n kinh doanh về c&aacute;c mặt h&agrave;ng xuất nhập khẩu như:<br /><br />C&aacute;c mặt h&agrave;ng N&ocirc;ng sản : Bột sắn, tinh bột sắn, hồ ti&ecirc;u, điều, ch&egrave; v.v..<br /><br />Transgexim&nbsp;đ&atilde; v&agrave; đang x&acirc;y dựng gi&aacute; trị cốt l&otilde;i của m&igrave;nh l&agrave; để trở th&agrave;nh một trong những nh&agrave; cung cấp h&agrave;ng đầu về vật liệu v&agrave; h&agrave;ng h&oacute;a tr&ecirc;n thế giới v&agrave; để đạt được sự hợp t&aacute;c kinh doanh l&acirc;u d&agrave;i với nh&agrave; sản xuất lớn tr&ecirc;n thế giới, c&aacute;c nh&agrave; xuất nhập khẩu tr&ecirc;n nền tảng đ&ocirc;i b&ecirc;n c&ugrave;ng c&oacute; lợi.<br />C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n lu&ocirc;n cố gắng thực hiện đ&aacute;p ứng tốt hơn nhu cầu của đối t&aacute;c theo nguy&ecirc;n tắc &ldquo; Tạo danh dự với c&aacute;c đối t&aacute;c, giữ vững v&agrave; duy tr&igrave; uy t&iacute;n, chất lượng&rdquo; &nbsp;<br />Hiện nay c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cần mua hạt Điều v&agrave; Hồ Ti&ecirc;u với&nbsp;chất lượng v&agrave; số lượng&nbsp;ổn&nbsp;định&nbsp;để xuất khẩu. Qu&yacute; Doanh nghiệp v&agrave; c&aacute;c cơ sở sản xuất n&agrave;o c&oacute; nhu cầu b&aacute;n, xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n lạc với&nbsp;ch&uacute;ng t&ocirc;i tại&nbsp;địa chỉ:<br /></span><span style="font-size: medium; color: #0000ff"><span style="color: #ff00ff"><span style="color: #0000ff"><strong>C&ocirc;ng ty Transgexim</strong> <em>.<br /></em></span><em><span style="color: #0000ff">Tầng 2, Nguyễn Phong sắc k&eacute;o d&agrave;i, Cầu Giấy,&nbsp; H&agrave; Nội<br />ĐT: 043 795 1826 (Ext: 108), Fax: 043 795 1825<br />Ms Minh Thư.<br />ĐT: 0976 278 872</span><br /></em></span>skype: minhthu.transgexim<br />email:</span><a href="mailto:minhthu.transgexim@gmail.com" target="_blank"><font size="4">minhthu.transgexim@gmail.com</font></a></p></div>
 
Back
Top