CẦN MUA LẠC NHÂN ( LẠC CỦ) XUẤT KHẨU

  • Thread starter TRANSGEXIM
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

TRANSGEXIM

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRANSGEXIM
- Địa chỉ: Cầu Giấy, Hà Nội
- Tel, Fax: 04 3795 1826 ::: FaX 04 3795 1825
- email: phuong@transgexim.com
================================

<p>Ch&agrave;o B&agrave; con,</p><p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; c&ocirc;ng ty TRANSGEXIM, c&oacute; trụ sở tại H&agrave; Nội,</p><p>Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cần t&igrave;m đối t&aacute;c cung cấp h&agrave;ng lạc kh&ocirc; xuất khẩu, hợp t&aacute;c l&acirc;u d&agrave;i,</p><p>C&aacute;c cơ sở c&oacute; khả năng cung cấp xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</p><p>A. Phượng 01266 335 333</p><p>Email: phuong.transgexim@gmail.com</p><p>Yahoo: phuongline&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Rất h&acirc;n hạnh được hợp t&aacute;c,&nbsp;</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Back
Top