Cần mua tât cả các loại Chồn với số lượng lớn!

  • Thread starter Hiệp há»™i nuôi chồn Việt Nam
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

Hiệp hội nuôi chồn Việt Nam

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hiệp hội nuôi chồn Việt Nam
- Địa chỉ: HCM
- Tel, Fax: 0988.662012
- email:
================================

<p><font size="4">T&ocirc;i đang x&acirc;y dựng trang trại nu&ocirc;i chồn xuất khẩu ở Hồ Ch&iacute; Minh n&ecirc;n cần mua đại tr&agrave; c&aacute;c loại Chồn (đặc biệt l&agrave; chồn Hương) với số lượng lớn kh&ocirc;ng kể to nhỏ.</font></p><p><font size="4">Ai c&oacute; Chồn b&aacute;n h&atilde;y&nbsp;al&ocirc;&nbsp;cho t&ocirc;i hoặc nếu biết ở đ&acirc;u b&aacute;n vui l&ograve;ng giới thiệu gi&uacute;p, chắc chắn t&ocirc;i sẽ kh&ocirc;ng qu&ecirc;n ơn đ&acirc;u!</font></p><p><font size="4">T&ocirc;i &iacute;t c&oacute; thời gian l&ecirc;n mạng n&ecirc;n vui l&ograve;ng li&ecirc;n lạc qua điện thoại: 0988.662012</font></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top