cần mua thỏ thịt

  • Thread starter datde
  • Ngày gửi
D

datde

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Xuân Khương
- Địa chỉ: Trường Chinh - P. Tân Hưng Thuận - Q.12 - Tp.HCM
- Tel, Fax: 0983785267 ::: FaX 62569689
- email: kimphuthinh@gmail.com
================================

<p>C&ocirc;ng ty Ch&uacute;ng T&ocirc;i chuy&ecirc;n doanh chăn nu&ocirc;i. Do nhu cầu cần mở rộng qui m&ocirc; chăn nu&ocirc;i v&agrave; đầu tư qua con vật kh&aacute;c. C&ocirc;ng ty đang cần mua số lượng thỏ thịt tương đối lớn.Qu&yacute; B&agrave; con v&agrave; c&aacute;c trang trại chăn nư&ocirc;i c&oacute; nhu cầu b&aacute;n, Vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ cho C&ocirc;ng ty: </p><p><font color="#ff0033"><strong>CTY CP KIM PH&Uacute; THINH - Trường chinh - P. T&acirc;n Hưng Thuận - Q.12 - Tp.HCM</strong></font></p><p><strong>Tel.: 62 7050 85 - 6678 32 49 Fax : 6256 96 89</strong></p><p><strong>Email: kimphuthinh@gmail.com</strong></p><p><strong>Yahoochat :datde01 <br /></strong></p><p><strong>Hotline :&nbsp; </strong><strong>0983 785 267<strong> Mr Khương (Gi&aacute;m đốc), </strong></strong></p><p><strong>Mr Trung (Ph&oacute; gi&aacute;m đốc) : 0913 733 266 </strong></p><p><font color="#0033ff"><strong><em><u>CTY muốn hợp t&aacute;c l&acirc;u d&agrave;i v&agrave; nhận k&yacute; hợp đồng bao ti&ecirc;u sản phẩm cho c&aacute;c b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n </u></em></strong></font><br /></p>
 


THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Xuân Khương
- Địa chỉ: Trường Chinh - P. Tân Hưng Thuận - Q.12 - Tp.HCM
- Tel, Fax: 0983785267 ::: FaX 62569689
- email: kimphuthinh@gmail.com
================================

Công ty Chúng Tôi chuyên doanh chăn nuôi. Do nhu cầu cần mở rộng qui mô chăn nuôi và đầu tư qua con vật khác. Công ty đang cần mua số lượng thỏ thịt tương đối lớn.Quý Bà con và các trang trại chăn nưôi có nhu cầu bán, Vui lòng liên hệ cho Công ty:
CTY CP KIM PHÚ THINH - Trường chinh - P. Tân Hưng Thuận - Q.12 - Tp.HCM
Tel.: 62 7050 85 - 6678 32 49 Fax : 6256 96 89
Email: kimphuthinh@gmail.com
Yahoochat :datde01

Hotline : 0983 785 267 Mr Khương (Giám đốc),
Mr Trung (Phó giám đốc) : 0913 733 266
CTY muốn hợp tác lâu dài và nhận ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho các bà con nông dân
Em kính chào quý công ty, em có số lượng lớn thỏ thịt. Thân. phungocvo@yahoo.com
 
Hiện tại tôi có khoản hơn 100 con thỏ thịt, tôi củng đang dự định mở trang trại nuôi thỏ, đang tìm nguồn tiêu thụ ổn định. Công ty của bạn có ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm không? để người dân chúng tôi yên tâm đầu tư.
Nếu đồng ý thì liên hệ với tôi qua địa chỉ Email: hung_nguyenthanh38@yahoo.com nhé.
Rất mong được hợp tác với Quý Công ty.
 
E dang có nguồn thỏ thịt nhiều ổn định .rất mong được hợp tác . Lh 0985114001
 
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Xuân Khương
- Địa chỉ: Trường Chinh - P. Tân Hưng Thuận - Q.12 - Tp.HCM
- Tel, Fax: 0983785267 ::: FaX 62569689
- email: kimphuthinh@gmail.com
================================

<p>C&ocirc;ng ty Ch&uacute;ng T&ocirc;i chuy&ecirc;n doanh chăn nu&ocirc;i. Do nhu cầu cần mở rộng qui m&ocirc; chăn nu&ocirc;i v&agrave; đầu tư qua con vật kh&aacute;c. C&ocirc;ng ty đang cần mua số lượng thỏ thịt tương đối lớn.Qu&yacute; B&agrave; con v&agrave; c&aacute;c trang trại chăn nư&ocirc;i c&oacute; nhu cầu b&aacute;n, Vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ cho C&ocirc;ng ty: </p><p><font color="#ff0033"><strong>CTY CP KIM PH&Uacute; THINH - Trường chinh - P. T&acirc;n Hưng Thuận - Q.12 - Tp.HCM</strong></font></p><p><strong>Tel.: 62 7050 85 - 6678 32 49 Fax : 6256 96 89</strong></p><p><strong>Email: kimphuthinh@gmail.com</strong></p><p><strong>Yahoochat :datde01 <br /></strong></p><p><strong>Hotline :&nbsp; </strong><strong>0983 785 267<strong> Mr Khương (Gi&aacute;m đốc), </strong></strong></p><p><strong>Mr Trung (Ph&oacute; gi&aacute;m đốc) : 0913 733 266 </strong></p><p><font color="#0033ff"><strong><em><u>CTY muốn hợp t&aacute;c l&acirc;u d&agrave;i v&agrave; nhận k&yacute; hợp đồng bao ti&ecirc;u sản phẩm cho c&aacute;c b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n </u></em></strong></font><br /></p>
Ben cong ty con thu mua tho thit hk za e dang co luong tho on dinh xin cong ty cho gia ak
 


Back
Top