Cần Mua Trăn Giống

Tay Bac

Lữ khách
#1
<p>Em&nbsp; Cần Mua V&agrave;i Con Trăn Về Nu&ocirc;i B&aacute;c N&agrave;o C&oacute; Con Giống Tốt l&agrave;m Ơn Li&ecirc;n Hệ Em:&nbsp;</p><p>A Vinh : SĐT :&nbsp;</p><p>0988 979 345</p><p>0946 939 268 . c&aacute;m ơn b&agrave; con đ&atilde; xem tin&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: A Vinh
- Địa chỉ: Bảo Yên _ Lào Cai
- Điện thoại: 0988979345 - Fax:
- email: taybac24121984@yahoo.com.vn
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx