Cần nguồn hàng mụn dừa coco peat xuất khẩu!

#1
<p>C&ocirc;ng ty m&igrave;nh đang c&oacute; đơn h&agrave;ng mụn dừa coco peat cụ thể như sau:</p><p>&nbsp;1. Coco peat requirements</p><p>&nbsp;- EC : 0.5% under - Fiber : 60% under - Impurity : 5% max - Usage : Fertilizer (mixed)</p><p>(Packing)&nbsp;</p><p>- Compressed block : 5kg around (30cm x 30cm x 10cm) - 500kg wrapped by Plastic tape. - 2 x 500kg / Pallet - 22~24ton for 40&quot; container</p><p><span class="Apple-style-span" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.292969); -webkit-composition-fill-color: rgba(175, 192, 227, 0.230469); -webkit-composition-frame-color: rgba(77, 128, 180, 0.230469)">- Demand : 5 containers</span></p><p><span class="Apple-style-span" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.292969); -webkit-composition-fill-color: rgba(175, 192, 227, 0.230469); -webkit-composition-frame-color: rgba(77, 128, 180, 0.230469)">==========================</span></p><p>B&ecirc;n em Cần xuất khẩu coco peat với những yc sau:</p><p>- Ec: &lt;0.5%</p><p>- độ xơ: &lt;60%</p><p>- độ tạp : &lt;5%</p><p><span class="Apple-style-span" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.292969); -webkit-composition-fill-color: rgba(175, 192, 227, 0.230469); -webkit-composition-frame-color: rgba(77, 128, 180, 0.230469)">- Sử dụng: &nbsp;cho việc sản xuất ph&acirc;n vi sinh</span></p><p>Quy c&aacute;ch Đ&oacute;ng g&oacute;i:</p><p>- n&eacute;n th&agrave;nh khối: 5kg ( kt khoảng 30cm x 30cm x10cm). 500kg được quấn nhựa trong, 2x500kg/ pallet. 22-24 tấn / con 40&quot;</p><p><span class="Apple-style-span" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.292969); -webkit-composition-fill-color: rgba(175, 192, 227, 0.230469); -webkit-composition-frame-color: rgba(77, 128, 180, 0.230469)">- số lượng mẫu: 5 con</span></p><p>&nbsp;Rất mong được hợp t&aacute;c!</p><p>VĂN PH&Ograve;NG ĐẠI DIỆN HONG KONG NDTI co, TẠI VN</p><div><br /></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Ha An
- Địa chỉ: HaNoi
- Điện thoại: 0915686568 - Fax:
- email: H_mai2000@yahoo.com