Cần sang nhượng đất rừng

  • Thread starter vothanhnguyenquoc
  • Ngày gửi
V

vothanhnguyenquoc

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: BẾN TRE
- Tel, Fax: ::: FaX 0916 660 615
- email: vothanhnguyenquoc@gmail.com
================================

<p>Dear All,</p><p>Ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn c&aacute;c bạn đ&atilde; phản hồi cho t&ocirc;i bản tin trước. Ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn ban quản trị Web đ&atilde; tạo diều kiện cho t&ocirc;i đăng b&agrave;i. K&iacute;nh ch&uacute;c qu&yacute; anh chị sức khỏe v&agrave; niềm vui.</p><p>Đến với bản tin lần n&agrave;y t&ocirc;i xin th&ocirc;ng b&aacute;o: </p><p>1. Cần sang nhượng quyền quản l&yacute; v&agrave; khai th&aacute;c 10 ha đất rừng ph&ograve;ng hộ c&oacute; đặc điểm như sau:</p><p>+ C&oacute; 2 ha đ&atilde; trồng cao su được 5 năm tuổi, đang chăm s&oacute;c sắp thu hoạch.</p><p>+ 8 ha c&ograve;n lại trồng xen kẻ c&acirc;y sao, tr&agrave;m v&agrave;ng v&agrave; gỗ x&agrave; cừ được 15 năm tuổi đang thu hoạch.</p><p>+ Thời hạn sử dụng: c&ograve;n 45 năm. Sau thời hạn sử dụng tr&ecirc;n, nếu người sử dụng c&oacute; nhu cầu gia tăng thời gian sẽ được Chi cục kiểm l&acirc;m cấp th&ecirc;m 50 năm nữa.</p><p>+ Người sử dụng được ph&eacute;p quản l&yacute; v&agrave; khai th&aacute;c những c&acirc;y gỗ lớn v&agrave; được ph&eacute;p trồng mới c&acirc;y c&ocirc;ng nghiệp: cao su,..</p><p>+ Địa điểm: x&atilde; Suối Ng&ocirc;, huyện T&acirc;n Bi&ecirc;n, tỉnh T&acirc;y Ninh (gần đồn bi&ecirc;n ph&ograve;ng n&ecirc;n an ninh rất tốt), giao thong thuận lợi, c&oacute; đường nhựa.</p><p>+ Gi&aacute; 1,5 tỷ.</p><p>2. Cần sang nhượng 10 ha ha đất rừng như tr&ecirc;n (tiếp gi&aacute;p) nhưng 100 % l&agrave; c&acirc;y Sao, tr&agrave;m v&agrave;ng, x&agrave; cừ 15 năm tuổi. Gi&aacute; 1,4 /ha.</p><p>Do thiếu người quản l&yacute; v&agrave; cần nguồn vốn đầu tư cho doanh nghiệp trong l&atilde;nh vực ph&acirc;n b&oacute;n l&aacute; v&agrave; thuốc bảo vệ thực vật n&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i cần sang nhượng hai diện t&iacute;ch đất tr&ecirc;n. Qu&yacute; cơ quan, c&aacute; nh&acirc;n, doanh nghiệp n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ với anh V&Otilde; VĂN VŨ THANH-Agro diector của POD qua số m&aacute;y: 0916 660 615 hoặc Email: <a href="mailto:vothanhnguyenquoc@gmail.com">vothanhnguyenquoc@gmail.com</a>.</p><p>Tr&acirc;n trọng k&iacute;nh ch&agrave;o.</p>
 
Back
Top